SPp609 Inkluzivní didaktika III – podpora a provázení v předprofesní a profesní přípravě

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům informace o práci a zaměstnávání osob s postižením. Předmět seznamuje s různými pojetími pojmu práce a se změnou v přístupech k pracovnímu začlenění lidí s postižením, zaměřuje se na poradenství při volbě budoucí profese a místa profesního vzdělávání i poradenství při hledání zaměstnání a na možnosti podpory při vzdělávání, při přechodu ze školy do zaměstnání i v zaměstnání. Podstatou je zaměření na potřeby, možnosti a potenciál (osob s postižením i trhu práce). Nezbytnou součástí předmětu je seznámení se situací v jiných zemích v oblasti podpory a provázení mladých lidí s postižením při cestě za prací.
Výstupy z učení
Na konci kurzu (se) student:
• dokáže vnímat různá pojetí pojmu práce (ve vztahu k lidem s postižením);
• má základní přehled o zakotvení zaměstnávání osob s postižením v českých i mezinárodních dokumentech;
• orientuje v rozdílech mezi předprofesní a profesní přípravou žáků se SVP;
• vnímá specifičnost požadavků trhu práce a možností osob s postižením;
• má přehled o situaci v České republice a základní povědomí o situaci v jiných zemích.
Osnova
 • 1. Práce versus výdělečná činnost – seznámení se základními pojmy, práce jako základní potřeba a lidské právo, význam práce.
 • 2. Práce a zaměstnávání – práva a povinnosti, ukotvení v mezinárodních a českých dokumentech, změny v přístupech.
 • 3. Svět práce ve vzdělávacích programech.
 • 4. Předprofesní poradenství – poradenští pracovníci, cíle, obsah a formy v předprofesním poradenství.
 • 5. Profesní příprava – druhy a typy středních škol, možnosti profesního vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce škol se zaměstnavateli.
 • 6. Podpora při vstupu do světa práce - státní versus nestátní sektor, přechod škola-povolání, tranzitní program, podporované zaměstnávání.
 • 7. Možnosti pracovního uplatnění osob s postižením – trh práce, požadavky trhu práce versus možnosti a potenciál osob s postižením, pracovní prostředí a podmínky, bariéry.
 • 8. Podpora a provázení osob s postižením na cestě za prací v České republice a v zahraničí.
 • 9. Social Corporate Responsibility (CRS) – společenská odpovědnost firem.
 • 10. Sociální podnikání.
Literatura
  povinná literatura
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice a v zahraničí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 200 s. ISBN 978-80-210-8135-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8135-2015. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 159 s. Odborná kniha. ISBN 978-80-210-5536-0. info
 • ŠIKULOVÁ, Renata, Eva MRÁZOVÁ a Iva WEDLICHOVÁ. Pomáháme žákům s výběrem vzdělávací a profesní dráhy : metodická příručka pro učitele základních škol. Vyd. 1. Most: Hněvín, 2007. 142 s. ISBN 9788086654201. info
 • Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání. (2005). Praha: Rytmus.
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost : psychologický, ekonomický a sociální problém. Vyd. 1. Praha: Grada, 2002. 236 s. ISBN 8024790068. info
  doporučená literatura
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie, Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Martin VRUBEL, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Speciální andragogika. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2014. ISBN 978-80-7315-254-3. info
 • Hrdá, J. a kol. (2007). Zaměstnávání lidi se zdravotním postižením. Praha: JÚŠ.
 • Work and disability : issues and strategies in career development and job placement. Edited by Edna Mora Szymanski - Randall M. Parker. 2nd ed. Austin: PRO-ED, 2003. vii, 480. ISBN 9780890799109. info
 • Teilhabe am Arbeitsleben : Wege der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung. Edited by Rudolf Bieker. Stuttgart: W. Kohlhammer, 2005. 367 s. ISBN 317018444X. info
 • MURPHY, Robert Francis. Umlčené tělo. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 188 s. ISBN 80-85850-98-2. info
 • ALLPORT, Gordon Willard. O povaze předsudků. Translated by Eduard Geissler. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2004. 574 s. ISBN 8072601253. info
Výukové metody
přednáška, video, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
75 % účast na výuce, seminární práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SPp609