SZ6003 Vývojová psychologie

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Šárka Hlaváčová (cvičící)
Mgr. Jitka Jeklová (cvičící)
Mgr. Klára Jonášová (cvičící)
Mgr. Irena Kolčárková (cvičící)
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (cvičící)
Bc. Pavla Nováková, MSc. (cvičící)
Mgr. Veronika Ondráčková Dacerová (cvičící)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Natálie Wollerová (cvičící)
PhDr. Katarína Zvončáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.
Katedra psychologie – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Pedagogická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 12:00–13:50 učebna 50 a každé sudé úterý 12:00–13:50 učebna 50
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SZ6003/01: každé liché pondělí 10:00–11:50 učebna 2, I. Kolčárková
SZ6003/02: každé sudé pondělí 10:00–11:50 učebna 2, I. Kolčárková
SZ6003/03: každé liché pondělí 18:00–19:50 učebna 34, T. Škubalová
SZ6003/04: každou sudou středu 16:00–17:50 učebna 34, T. Škubalová
SZ6003/05: každou lichou středu 10:00–11:50 učebna 38, Š. Hlaváčová
SZ6003/06: každou sudou středu 10:00–11:50 učebna 38, Š. Hlaváčová
SZ6003/07: každou lichou středu 10:00–11:50 učebna 22, J. Krása
SZ6003/08: každou sudou středu 10:00–11:50 učebna 22, J. Krása
SZ6003/09: každou lichou středu 11:00–12:50 učebna 34, J. Jeklová
SZ6003/10: každou sudou středu 11:00–12:50 učebna 34, J. Jeklová
SZ6003/11: každou lichou středu 14:00–15:50 učebna 34, J. Jeklová
SZ6003/12: každou sudou středu 14:00–15:50 učebna 34, J. Jeklová
SZ6003/13: každou lichou středu 9:00–10:50 učebna 34, J. Jeklová
SZ6003/14: každou sudou středu 9:00–10:50 učebna 34, J. Jeklová
SZ6003/15: každé liché úterý 8:00–9:50 učebna 57, K. Zvončáková
SZ6003/16: každé sudé úterý 8:00–9:50 učebna 57, K. Zvončáková
SZ6003/17: každé liché úterý 15:00–16:50 učebna 34, K. Zvončáková
SZ6003/18: každé sudé úterý 15:00–16:50 učebna 34, K. Zvončáková
SZ6003/19: každou lichou středu 11:00–12:50 učebna 2, K. Jonášová
SZ6003/21: každou lichou středu 9:00–10:50 učebna 2, T. Kohoutek
SZ6003/22: každou sudou středu 9:00–10:50 učebna 2, T. Kohoutek
SZ6003/23: každou lichou středu 14:00–15:50 učebna 42, K. Jonášová
SZ6003/24: každou sudou středu 14:00–15:50 učebna 42, K. Jonášová
SZ6003/25: každé liché úterý 18:00–19:50 učebna 39, N. Wollerová
SZ6003/26: každé sudé úterý 18:00–19:50 učebna 39, N. Wollerová
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6603 Developmental Psychology )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 62 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět "Vývojová psychologie" seznamuje se základními principy a zákonitostmi psychického vývoje, s biodromální perspektivou v přístupu ke člověku, se základními charakteristikami jednotlivých fází lidského vývoje a především s věkovými zvláštnostmi dětí a dospívajících. Seznamuje se specifiky vývojových fází s důrazem na typické formy učení, přiměřenou stimulaci i typické problémy v jednotlivých stadiích vývoje. Věnuje se rovněž otázkám výchovy, vztahů mezi generacemi a adekvátního chápání dětí a dospívajících v jednotlivých ontogenetických etapách. Studující budou rovněž seznámeni se základními metodami vývojové psychologie, s aktuálními otázkami oboru a s výběrem mezinárodně reprezentativních teorií psychického vývoje i příspěvků, které formovaly uvažování v českém a slovenském kulturním kontextu.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu budou studující schopni: - základní orientace ve východiscích současné vývojové psychologie, jejích specifických metodách a v principech periodizace psychického vývoje;
- rozlišit mezi procesy zrání a učení a rozumět jejich souvislostem;
- rozumět principům vývojové změny, kritického a senzitivního období a vývojové krize;
- orientovat se v reprezentativních vývojových teoriích, které mají přesah do pedagogických disciplín nebo přispívají k porozumění fungování osobnosti v dospělém věku;
- rozumět specifikům jednotlivých stadií ontogeneze lidské psychiky, znát vývojové možnosti i typické problémy jednotlivých fází ontogeneze;
- rozumět vývoji základních psychických funkcí, ale i sociálnímu kontextu vývoje a významu sociálního prostředí;
- znát potřeby, související se sociálním a emočním vývojem dětí a dospívajících;
- znát reprezentativní teorie kognitivního vývoje a učení v jednotlivých věkových stadiích;
- znát školsky významné vývojové fenomény (vývoj schopností, učení, pozornosti, motivace a exekutivních funkcí);
- rozumět fenoménům sebepojetí a identity ve vývojovém kontextu;
- orientačně uvažovat o narušení psychického vývoje.
V semináři se studující naučí pracovat s odbornou literaturou, orientovat se v probírané problematice, prakticky si procvičí teoretické znalosti nabyté na přednáškách a budou schopni porozumět základním zákonitostem psychického vývoje a dále: - provádět samostatná pozorování;
- konfrontovat výsledky vlastních pozorování s poznatky z odborné literatury;
- analyzovat situace vzhledem k věkovým zvláštnostem jejich aktérů;
- aplikovat poznatky o vývoji jednotlivých psychických funkcí na úrovni jejich interakce v konkrétní situaci.
Osnova
 • 1.- 2. týden:
 • 1. Vývojová psychologie v systému psychologických disciplín, vztah k dalším vědám o člověku. Pojetí a hlavní činitelé vývoje.
 • 2. Vývojová změna, kritická a senzitivní období, periodizace lidské ontogeneze, vývojové úkoly a krize (Erikson).
 • 3. - 4. týden:
 • 3. Raný vývoj:charakteristika duševního vývoje dítěte v prenatálním období, novorozence, kojence a batolete.
 • 4. Psychologické koncepce se vztahem k ranému vývoji: teorie raného citového přilnutí (attachment – Bowlby, Ainsworthová), koncepce psychické deprivace v dětství (Langmeier a Matějček).
 • 5. - 6. týden:
 • 5. Předškolní věk: charakteristiky emočního, sociálního a kognitivního vývoje. Hra, kresba, školní zralost.
 • 6. Mladší a střední školní věk: charakteristiky emočního, sociálního a kognitivního vývoje.
 • 7. - 8. týden:
 • 7. Koncepce psychického vývoje a jeho aspektů se zřetelem k vývoji od dětství k dospívání: kognitivní vývoj (Piaget), morální vývoj (Kohlberg).
 • 8. Dospívání – adolescence. Charakteristiky emočního, sociálního a kognitivního vývoje. Utváření a změny sebepojetí. Vývoj identity, stavy identity (Marcía).
 • 9. - 10. týden:
 • 9. Dospělost – sociální kritéria, aspekty identity dospělého. Koncepce „vynořující se dospělosti“ („emerging adulthood“ – Arnett).
 • 11. - 12. týden:
 • 10. Aspekty psychického vývoje od raného dětství k dospělosti: vývoj emoční, kognitivní, vývoj motivace a volních vlastností, socializace a vývoj vztahů, vývojový aspekt sebepojetí a identity. Narušení psychického vývoje.
Literatura
  povinná literatura
 • THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie : proměny lidské psychiky od početí po smrt. Vydání první. Praha: Portál. 575 stran. ISBN 9788026207146. 2015. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova. 531 s. ISBN 978-80-246-2153-1. 2012. info
  doporučená literatura
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada. 368 stran. ISBN 9788024712840. 2006. URL info
 • LANGMEIER, Josef a Zdeněk MATĚJČEK. Psychická deprivace v dětství. Vyd. 4., dopl., V nakl. Karo. Praha: Karolinum. 399 s. ISBN 9788024619835. 2011. URL info
 • MACEK, Petr. Adolescence. Vydání druhé, upravené. Praha: Portál. 141 stran. ISBN 8071787477. 2003. URL info
 • PIAGET, Jean a Bärbel INHELDER. Psychologie dítěte. Edited by Eva Vyskočilová. Vyd. 4., V nakl. Portál 3. Praha: Portál. 143 s. ISBN 807178608X. 2001. info
 • The Oxford handbook of developmental psychology. Edited by Philip David Zelazo. New York: Oxford University Press. xx, 624. ISBN 9780199958474. 2013. info
  neurčeno
 • MCINERNEY, D. M. a David PUTWAIN. Developmental and educational psychology for teachers : an applied approach. Second edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group. xx, 335. ISBN 9781138947726. 2017. info
 • ERIKSON, Erik H. Dětství a společnost. Vyd. 1. Praha: Argo. 387 s. ISBN 8072033808. 2002. info
 • GEDDES, Heather. Attachment in the classroom : the links between children's early experience, emotional well-being and performance in school. First published. London: Worth Publishing. vii, 152. ISBN 9781903269084. 2006. info
 • LACINOVÁ, Lenka, Stanislav JEŽEK a Petr MACEK. Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 157 s. ISBN 978-80-210-8400-1. 2016. Online knihkupectví Munipress info
Výukové metody
přednášky, četba, cvičení, mikroprojekty, diskuse
Přednášky můžou být po dohodě se studenty vyučujícím nahrávány a záznam poskytnut online studentům předmětu v příslušném období jako doplňující studijní materiál předmětu.
Metody hodnocení
portfoliový úkol - esej, aktivní účast (odevzdávání příprav, pohovory ve skupině), písemný test (20 otázek s volbou, minimum 13 bodů,
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZ6003