SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jarmila Andrysová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Šárka Hlubocká (cvičící)
Mgr. Lenka Hrnčířová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Dominik Levíček (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ondřej Ling (cvičící)
Mgr. Lucie Loosová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Monika Nejezchlebová (cvičící)
Mgr. Soňa Papšová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Bc. Petra Pírková (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 8:00–9:50 učebna 35
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SZ6005/ERASMUS: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Gajzlerová
SZ6005/01: každý sudý čtvrtek 16:00–17:50 učebna 11, Š. Hlubocká
SZ6005/02: každý lichý čtvrtek 16:00–17:50 učebna 11, Š. Hlubocká
SZ6005/03: každé liché pondělí 18:00–19:50 učebna 56, D. Levíček
SZ6005/04: každé sudé pondělí 18:00–19:50 učebna 56, D. Levíček
SZ6005/05: každou sudou středu 18:00–19:50 učebna 7, L. Hrnčířová
SZ6005/06: každou lichou středu 18:00–19:50 učebna 7, L. Hrnčířová
SZ6005/07: každé sudé pondělí 16:00–17:50 učebna 7, L. Loosová
SZ6005/08: každé liché pondělí 16:00–17:50 učebna 7, L. Loosová
SZ6005/09: každé liché úterý 18:00–19:50 učebna 56, J. Andrysová
SZ6005/10: každé sudé úterý 18:00–19:50 učebna 56, J. Andrysová
SZ6005/11: každou sudou středu 10:00–11:50 učebna 41, P. Pírková
SZ6005/12: každou lichou středu 10:00–11:50 učebna 41, P. Pírková
SZ6005/13: každé liché úterý 15:00–16:50 učebna 57, S. Papšová
SZ6005/14: každé sudé úterý 15:00–16:50 učebna 57, S. Papšová
SZ6005/16: každý sudý čtvrtek 18:00–19:50 učebna 51, M. Nejezchlebová
SZ6005/17: každé sudé úterý 17:00–18:50 učebna 51, O. Ling
SZ6005/18: každé liché úterý 17:00–18:50 učebna 51, O. Ling
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6108 Speciální pedagogika II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 54 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu student: • dokáže vysvětlit základní principy inkluzivního a speciálního vzdělávání; • dokáže reflektovat svůj postoj k diverzitě a jeho vliv na vlastní pedagogickou praxi; • dokáže vysvětlit výhody a nevýhody různých forem vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na potřebný druh a stupeň podpory, včetně odkazu na relevantní legislativu; • dokáže popsat specifika plynoucí ze speciálních vzdělávacích potřeb žáků;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu
• seznámen s problematikou inkluzivního vzdělávání;
• schopen definovat okruh osob se speciálními potřebami;
• seznámen se školskou legislativou související se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
• znát základní komunikační pravidla při pedagogické práci s žáky se SVP;
• schopen využít prvky vybraných metod a forem práce podporující inkluzivní vzdělávání (včetně podpůrných opatření);
• vybaven základními teoretickými vědomostmi a praktickými dovednostmi jak pro práci s jednotlivcem podle jeho individuálních potřeb, tak s heterogenním kolektivem.
Osnova
 • 1. Inkluzivní vzdělávání 2. Legislativní rámec inkluzivního vzdělávání 3. Dítě, žák, student se speciálními vzdělávacími potřebami 4. Práce s heterogenní skupinou ve škole a při mimoškolních aktivitách 5. Spolupráce v multidisciplinárním týmu 6-8. Potřeba podpory ve vzdělávání vyplývající ze zdravotního postižení nebo zdravotního stavu žáka 9. Potřeba podpory ve vzdělávání vyplývající z kulturního prostředí žáka a jiných životních podmínek 10. Potřeba podpory ve vzdělávání vyplývající ze zvýšeného rizika školního neúspěchu
Literatura
  povinná literatura
 • Modul „Asistent pedagoga“: Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Dostupné z .
 • Valenta, M. (2014). Přehled speciální pedagogiky: rámcové kompendium oboru. Praha: Portál.
 • LECHTA, Viktor. Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál, 2010, roč. 2010, 435 s. info
  doporučená literatura
 • Chvátalová, H. (2012). Jak se žije dětem s postižením: po deseti letech. Praha: Portál.
 • Preissová, A., Cichá, M., & Gulová, L. (2012). Jinakost, předsudky, multikulturalismus: možnosti a limity multikulturní výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Anderlik, L. (2014). Cesty k inkluzi. Praha: Triton.
 • Heward, W. L. (2014). Exceptional children: An introduction to special education. Pearson: Harlow.
 • Lacková, E., & Hübschmannová, M. (2010). Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Praha: Triáda
Výukové metody
přednáška, skupinové diskuse, diskuse s odborníky, setkání a diskuse s lidmi se speciálními vzdělávacími potřebami, problémové učení, zážitkové aktivity, hry v roli, samostatná četba zadaných textů (dle e-learningové opory předmětu), skupinový projekt práce s kazuistikami.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. Pro udělení zápočtu student má nejméně 80% docházku. Požadavky: - odevzdání úkolů z četby do ISu a jejich schválení vyučujícím – samostatná četba dle tématu semináře, splnění úkolů k četbě - aktivní zapojení do výuky a setkání s odborníky a lidmi se speciálními vzdělávacími potřebami - vypracování týmového zápočtového projektu (zpracování konkrétní aktivity), prezentace ve výuce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika se zaměřením na vzělávání.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SZ6005