SZ6061 Seminář ke školní pedagogice

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Létalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Navrátilová, DiS., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Šimková (cvičící)
Mgr. Dana Veselá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6061/01: každou lichou středu 10:00–11:50 učebna 42, J. Létalová
SZ6061/02: každé liché úterý 14:00–15:50 učebna 39, J. Bradová
SZ6061/03: každou lichou středu 10:00–11:50 učebna 38, J. Bradová
SZ6061/04: každé liché úterý 13:00–14:50 učebna 38, K. Dundálková
SZ6061/05: každé liché úterý 15:00–16:50 učebna 36, J. Navrátilová
SZ6061/06: každé liché pondělí 8:00–9:50 učebna 38, H. Horká, J. Navrátilová
SZ6061/07: každou sudou středu 8:00–9:50 učebna 38, K. Dundálková
SZ6061/08: každé sudé úterý 14:00–15:50 učebna 39, J. Bradová
SZ6061/09: každou sudou středu 10:00–11:50 učebna 38, J. Bradová
SZ6061/10: každé sudé úterý 13:00–14:50 učebna 38, K. Dundálková
SZ6061/11: každé sudé úterý 15:00–16:50 učebna 42, J. Navrátilová
SZ6061/12: každé sudé pondělí 8:00–9:50 učebna 24, H. Horká, J. Navrátilová
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6661 School Education Seminary )
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory. !NOWANY(SZ6661)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 54 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět navazuje, prohlubuje a zobecňuje poznatky a zkušenosti studujících osvojované v průběhu učitelské praxe a v oborových didaktikách. Předmět reaguje na nové poznatky domácích a zahraničních pedagogických, psychologických a didaktických výzkumů o školním vyučování a učení a pokouší se je integrovat a zhodnotit pro školní praxi. Posláním předmětu je iniciovat, podporovat a rozvíjet profesní vidění, vědění a jednání budoucích učitelů. Předmět je vystavěn ze tří obsáhlejších bloků: (a) teorie a praxe školy jako instituce a organizace, (b) teorie a praxe tvorby, implementace a revize kurikula, (c) teorie a praxe školní výuky (vyučování a učení).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka je schopen/na: • používat s porozuměním základní odbornou terminologii školní pedagogiky (teorie a praxe školy, teorie a praxe kurikula a teorie a praxe výuky); • aplikovat základní odbornou terminologii na popis, analýzu, interpretaci a zhodnocení školy jako instituce a organizace, vybraných kurikulárních dokumentů a vybraných výukových situací; • charakterizovat edukační prostředí školy, na níž absolvoval učitelskou praxi; • identifikovat, charakterizovat a s porozuměním vysvětlit procesy tvorby kurikula v praxi; • charakterizovat na příkladech z praxe vybraná kritéria kvality výuky a zdůvodnit jejich důležitost pro každodenní práci učitele; • naplánovat a s využitím sebereflexe zhodnotit vyučovací hodinu (zdůvodnění, relevance učiva, cíle, obsahy, metody, hodnocení a alterace); • navrhnout a v praxi aplikovat rámcovou přípravu výuky vybraného tématu nebo tematického celku učiva; • uvést příklady správně a nesprávně formulovaných výukových cílů s využitím portfolia; • vysvětlit možné způsoby zjišťování a ovlivňování žákova pojetí učiva; • formulovat učební úlohy různé kognitivní náročnosti; • zdůvodnit uplatňované výukové metody v průběhu vlastní učitelské praxe, zpětně je kriticky posoudit a navrhnout další možné alternativy zprostředkování stejného (obdobného) učiva; • zvolit adekvátní způsob hodnocení žáků s ohledem na stanovený cíl výuky; • ukázat na příkladech různé možnosti hodnocení žáků a posoudit jejich výhody a nevýhody.
Osnova
 • 1. Didaktická transformace obsahu (ontodidaktická, psychodidaktická, kognitivní). Práce učitele s kurikulem. Obsah: vzdělávací standardy, RVP, ŠVP, učitel jako tvůrce a uživatel kurikula. Učebnice, učební materiály. Výstupy: Studující: (a) přiřadí vybrané cíle a obsahy školního vzdělávání k základním pojetím/teoriím kurikula (materiální vs. formální vzdělávání, esencialismus vs. progresivismus aj.); (b) identifikuje klíčové oblasti v RVP relevantní pro výuku vybraného oboru; (c) prostuduje ŠVP zvolené školy a charakterizuje deklarované principy/strategie, na nichž škola staví ŠVP; (d) zjistí, jak je v ŠVP vymezeno učivo a výstupy pro jeden z jeho aprobačních předmětů a jak korespondují s filozofiemi vzdělávání Pasche et al. Výstupy c) a d) shrne do 1–2 odstavců a odevzdá vyučujícímu podle pokynů. 2. Příprava učitele na výuku. Obsah: Cíle vzdělávání, motivace žáků, vztah vyučování a učení, psychodidaktická transformace, učební úlohy. Výstupy: Studující na základě kritického zhodnocení své vlastní přípravy na výuku: (a) uvede příklady formulace cílů kognitivních, afektivních a psychomotorických, (b) klasifikuje cíle výuky a učební úlohy dle úrovní Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, (c) kriticky posoudí náročnost cílů výuky podle reálných schopností žáků, (d) připraví pracovní podmínky a prostředí pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. 3. Kvalita výuky a její charakteristiky/komponenty. Obsah: organizace výuky (využití času, přiměřené tempo, strukturovanost), zprostředkování cílů a obsahů (jasnost, strukturovanost, soudržnost), učební úlohy (kognitivní aktivizace), podpůrné učební klima (konstruktivní práce s chybou, adaptivita výukových postupů). Výstupy: Studující: (a) vysvětlí, jaké činnosti spadají do organizace a řízení výuky; (b) zdůvodní, jak organizace výuky souvisí s její kvalitou; (c) na příkladech ilustruje důvody nekázně ve výuce a navrhne možná řešení; (d) navrhne učební úlohy s různou úrovní kognitivní náročnosti, přičemž aplikuje principy kvalitní výuky. 4. Vyučování jako didaktická transformace/cyklus pedagogického uvažování a jednání. Aktéři a procesy výuky. Obsah: učitel a žák ve výukové interakci, kvalita a efektivita výuky, organizace výukového procesu, reflexe výukového procesu Výstupy: Studující: (a) aplikuje své vědomosti a dovednosti při analýze výukového procesu a zhodnocení jeho kvality a efektivity na základě své zkušenosti z praxe, na vybrané videonahrávce vyučovací hodiny (z Virtuálních hospitací dostupné na www.rvp.cz) apod. (b) provede reflexi vlastní vyučovací hodiny a na jejím základě navrhne alteraci. 5. Realizace výuky Obsah: vyučovací styly, výukové metody ve vyučování a učení, organizační formy výuky, didaktické prostředky a média. Výstupy: Studující: (a) navrhne vhodné výukové metody, organizační formy a didaktické prostředky a média pro výuku vybraného učiva; (b) na příkladu konkrétního učiva kriticky posoudí a ověří vhodnost zvolené metody a formy z pohledu učebního stylu žáka, vyučovacího stylu učitele a požadavku didaktické transformace obsahu. 6. Hodnocení žáků Obsah: Formativní a sumativní hodnocení, normativní a kriteriální hodnocení, autonomní a heteronomní hodnocení a validita hodnocení, kompetence, strategie osvojování klíčových kompetencí Výstupy: Studující (a) používá vhodné diagnostické metody a nástroje s ohledem na jejich silné a slabé stránky; (b) aplikuje své vědomosti a dovednosti při tvorbě návrhu způsobu hodnocení konkrétní vyučovací hodiny/výukové aktivity; (c) stanoví cíl výuky a adekvátní způsob hodnocení úrovně jeho dosažení.
Literatura
  povinná literatura
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Systém hodnocení a sebehodnocení žáků, Zkušenosti z České republiky i Evropských škol. 1. vyd. Brno: MSD. 153 s. ISBN 978-80-7392-169-9. 2011. info
 • PASCH, Marvin, Trevor G. GARDNER, Georgea M. LANGER, Alane STARK a Christella MOODY. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Translated by Milan Koldinský. Vydání druhé. Praha: Portál. 416 stran. ISBN 8073670542. 2005. info
  doporučená literatura
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 322 s. ISBN 9788024718217. 2007. URL info
 • SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole :východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál. 190 s. ISBN 80-7178-262-9. 1999. info
Výukové metody
Předpokládané výukové činnosti a výukové metody uplatňované v seminářích: skupinová diskuse, problémové učení, samostatné studium odborné literatury, zpracování a prezentace tezí z četby odborné literatury, plnění průběžných úkolů. Výstupní dovednosti studujícího: analyzuje a kriticky reflektuje a v práci využívá odborné texty jako oporu pro vlastní odbornou argumentaci, systematizuje a s porozuměním na modelových příkladech používá základní odbornou terminologii.
Metody hodnocení
Podmínkou k účasti na zkoušce ze ŠP SZ6042 je splněný zápočet ze semináře. K jeho získání student vypracuje a průběžně konzultuje v semináři úkol podle následujícího postupu: 1. Prostudujte ŠVP zvolené školy a charakterizuje deklarované principy/strategie, na nichž škola staví ŠVP? 2. Vyberte si jeden tematický celek v rámci jednoho ročníku vybraného typu školy a zjistí, jak je v ŠVP dané školy vymezeno učivo a výstupy pro jeden z jeho aprobačních předmětů a jak korespondují s filozofiemi vzdělávání Pasche et al.? Odpovědi shrne do 1–2 odstavců, odkazuje na uvedené texty a odevzdá vyučujícímu v termínu dle jeho pokynů. 3. Proveďte didaktickou analýzu učiva ze zvoleného tematického celku (pojmy, učební úlohy, mezipředmětové vztahy). 4. Formulujte obecnější cíle pro vybraný tematický celek. 5. Rozvrhněte daný celek do několika vyučovacích hodin. 6. Pro každou vyučovací jednotku formulujte dílčí cíle odvozené z obecnějších cílů, a v souladu s tím navrhněte činnosti (učební úlohy). 7. Na základě zkušeností z praxe promýšlejte výuku s ohledem na možnosti žáků (např. pro žáky nadané, se SVP). Výstup přehledně vložte do jednoho souboru ve formátu MS Word, uveďte Vaše jméno a citace dle normy. Úkol odevzdejte do příslušné odevzdávárny nejpozději do … Hodnocení úkolu Úkol splňuje následující kritéria: • Jedná se o původní text studenta. • Rozsah (2 strany) a struktura odpovídají zadání (viz výše). • Úkol je odevzdaný v předepsaném termínu (nebo je s vyučujícím předem vyjednána výjimka). • Text je psaný v souladu se spisovnou jazykovou normou. • Text je opatřen soupisem literatury a obsahuje citace dle normy APA. Ukončení předmětu: Po přijetí a úspěšném splnění úkolů bude studentovi udělen zápočet. V den zkoušky student nejdříve absolvuje písemný test. Po jeho úspěšném vykonání ve stejný den student pokračuje ústní zkouškou. Je-li test hodnocen F, student je povinen se hlásit na opravný termín. Je-li ústní zkouška hodnocena F, student je povinen se hlásit na opravný termín.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SZ6061