SZ6061 Aktivizující výukové metody

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Vladimíra Neužilová (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Vladimíra Neužilová
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6061/01: Út 8:25–10:05 učebna 39, V. Neužilová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 59 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu: • Poskytnout studentům ucelený teoretický přehled výukových metod. • Porozumět jejich významu a místu v procesu výuky a dopadu na učení žáka. • Nabídnout praktickou zkušenost a vytvořit dovednost aktivizující metody používat. • Vést studenty k vlastní promyšlené přípravě na vyučování a k aplikaci v praxi. • Reflektovat vlastní výuku, analyzovat vhodnost použitých metod z pohledu didaktického, osobnostního a sociálního, hledat alternativní postupy. Výstupy z učení: student • Porozumí problematice koncipování výuky a jednotlivým krokům procesu výuky. • Analyzuje vazby mezi hlavními prvky procesu výuky • Kriticky posoudí vhodnost metody z pohledu učebního stylu žáka, vyučovacího stylu učitele a obsahu učiva. • Vyjmenuje a popíše výukové metody, klasifikuje je z různých pohledů. • Aplikuje ve vlastní praxi zvolený metodický postup v souladu s obsahem výuky a učebním stylem žáka. • Ověřuje vhodnost výběru výukové metody ve vlastní praxi. • V procesu reflexe zvažuje dopad zvolené metody na žákovo učení a hledá alternativní postupy pro další kroky ve vlastní výuce.
Osnova
  • Hlavní témata (osnova): I. Teoretická východiska 1. Koncepce a proces výuky. 2. Pojetí výukové metody ve vyučování a učení. 3. Klasifikace a volba metody. 4. Vztah metody k obsahu učiva. II. Aktivizující výukové metody 1. Metody diskusní. 2. Metody řešení problémů. 3. Metody dramatické výchovy. 4. Metody osobnostně sociální výchovy. 5. Metody kritického myšlení. 6. Skupinová a kooperativní výuka. 7. Projektová výuka. III. Aplikace metody ve vlastní praxi a hledání alternativ
Literatura
  • PAVLOVSKÁ, Marie. Učitel a aktivizující metody. In Aktivizující metody v práci učitele na ZŠ. 2011. info
  • MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: MU, 1993. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Doplňující informace: Podmínky k úspěšnému ukončení předmětu: 1) aktivní účast na semináři, 2) písemná příprava metod do výuky, realizace ve vlastní praxi, prezentace, 3) písemná sebereflexe Kritéria hodnocení a sebehodnocení: • Analyzuji vazby mezi hlavními prvky procesu výuky • Definuji cíle ve všech rovinách rozvoje osobnosti žáka. • Naplánuji metodický postup souladu s cíli výuky. • Aplikuji metodický postup při realizaci vlastní výuky. • Adekvátně reaguji na potřeby žáků ve výuce. • Reflektuji vhodnost zvolené výukové metody – pohled didaktický, sociální a osobnostní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.