SZ6087 Asistentská praxe - doučování 2

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
60 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Zuzana Dvořáková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student v průběhu celého semestru (celkem i s přípravou 60 hodin) provádí pedagogickou praxi, která spočívá v individuálním doučování žáků základní školy, vč. žáků se sociálním znevýhodněním. Student doučuje buď přímo v rodině žáka, na půdě školy, případně v jiné instituci (např. nezisková organizace). Cílem je aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
1) plánovat a relizovat individuální doučovací plán
2) popsat vzdělávací obtíže žáků ze sociálně znevýhodněných rodin
3) zaměřit výklad odborného učiva individuálním způsobem
Osnova
 • • Organizace spolupráce (výběr žáka, domluvení podmínek spolupráce). • Plán doučování. • Studenti budou mít v rámci předmětu možnost navštívit odborné lekce, především z oblasti sociální a speciální pedagogiky, zaměřené na řešení konkrétních situací, s nimiž se v průběhu praxe setkávají (např. práce se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, komunikace s rodiči žáka apod.). • Doučování – 26 hodin přímé práce s žákem, 34 hodin příprava na doučování (pracovní listy, pomůcky), vedení průběžných záznamů o pokroku žáka, o vzdělávacích potřebách - administrativa • Vložení vyplněné dokumentace k doučování v příslušné odevzdávárně e-learningového kurzu.
Literatura
 • GULOVÁ, Lenka, Markéta SEDLÁKOVÁ, Veronika NÝDRLOVÁ, Jan BUCHTA, Veronika KOLAŘÍKOVÁ, Margita RÁCOVÁ, Radim ŠÍP a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Aplikace mechanismů sociální pedagogiky do sociální a pedagogické práce; praxe a výzkum. první. Brno: MUNIPRESS, 2015. 180 s. ISBN 978-80-210-8159-8. info
 • GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Martina VODIČKOVÁ. Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin prostřednictvím vzdělávacích programů. In Lenka Gulová et al. Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 196-209. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-6030-2. info
 • Sociální znevýhodnění jako stigma rodin a dětí. In Vyžádaná přednáška v rámci konference "Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí". Jihlava, Kraj Vysočina. 2011. info
 • GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Výzkumné šetření mezi studenty předmětu romologie (aneb Kulturní odlišnosti nás vzájemně obohacují). In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Brno, MU: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2011. s. 153 170, 18 s. ISBN 978-80-7315-219-2. info
 • GULOVÁ, Lenka. Asistent pedagoga, řízená diskuse a reflexe asistentů a výzkumníků. In Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 95-99, 4 s. ISBN 978-80-210-5148-5. info
 • GULOVÁ, Lenka. Integrace a segregace v závěrečné reflexi. In Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 114-117. neuvádím. ISBN 978-80-210-5148-5. info
 • OBROVSKÁ, Lucie, Olga KUSÁ, Monika TANNENBERGEROVÁ a Lenka GULOVÁ. Představa učitelů o kvalitách ideálního žáka jako předpoklad ovlivňující učitelovo očekávání a hodnocení. In Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. 1. vyd. Brno: Muni PRESS, 2010. s. 110 - 121. ISBN 978-80-210-5342-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Sociální znevýhodnění a přístup ke vzdělání. In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 3. konference výzkumného záměru. 2009. info
 • GULOVÁ, Lenka. Aktivity a programy směřující k rozvoji vzdělávacích perspektiv romského dítěte. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II.Education of Pupils with Special Educational Needs II. první. Brno: Paido, 2008. s. 320-324, 8 s. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6. info
 • KALEJA, Martin. Jaké je současné pojetí multikulturní výchovy v kontextu romské komunity a většinové společnosti? In GULOVÁ, Lenka. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: MSD, 2008. s. 57-62. ISBN 978-80-210-4724-2. info
 • NĚMEC, Jiří, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Lenka GULOVÁ. Edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 2007. ISBN 978-80-7315-150-8. info
 • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Volnočasová zařízení a organizace pro romské děti a mládež v rámci města Brna. In GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Multikulturní výchova v teorii a praxi. Brno: Katedra sociální pedagogiky a Kabinet multikulturní výchovy PdF MU, 2004. ISBN 80-8633-14-4. info
Výukové metody
Trénink dovedností, teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů, skupinová diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná spolupráce s doučovaným žákem, odevzdání dokumentace k praxi.
Informace učitele
Veškeré informace jsou v interaktivní osnově nebo na: http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe1_studentbc
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: individuální.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZ6087