SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/5. 60 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Denisa Foltová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
( SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 || SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 )&&! NOWANY ( SZ6089 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 , SZ6684 Practice Teaching Assistant - Assisting 3 , SZ6689 Practice Teaching Assistant - Assisting 3 )&& SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 43 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům seznámit se specifickými dovednostmi, jež jsou nezbytné pro činnost asistenta pedagoga ve škole. Během praxe budou studenti pracovat na konkrétních úkolech: společná příprava na výuku s učitelem, příprava pomůcek pro výuku, společná výuka, diskuse výstupů učení u žáků, plánování a realizace vybraných pedagogických aktivit v rámci výukových jednotek ve škole.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: • rozumí tomu, co obnáší proces podpory žáků se SVP • dokáže uspořádat cíle a zvolit si metody, které jsou vhodné v procesu doučování s ohledem na konkrétní dítě; • dokáže komunikovat s pedagogem ohledně plánování, realizace a vyhodnocování pedagogických činností ve třídě • koordinuje práci jednoho žáka i skupiny žáků (i žáků se SVP)
Osnova
 • Student v průběhu semestru provádí pedagogickou praxi, která spočívá v zastávání role asistenta pedagoga ve školní třídě. Praxe probíhá ve třech blocích po šesti hodinách. Cílem předmětu je umožnit studentům seznámit se specifickými dovednostmi, jež jsou nezbytné pro činnost asistenta pedagoga ve škole. Během praxe budou studenti pracovat na konkrétních úkolech. Konkrétní podobu úkolů si stanoví na začátku praxe se spolupracujícím učitelem ve škole. Úkoly budou souviset s činnostmi asistenta pedagoga v konkrétní třídě. Student si vybere ze seznamu spolupracujících škol pedagoga, se kterým bude realizovat praxi a naplňovat činnosti pedagogického asistenta. Při nástupu na praxi si student ve spolupráci s kooperujícím učitelem vyjasní vzájemná očekávání, vytvoří harmonogram spolupráce a domluví se na požadovaných výstupech. Praxe probíhá ve stanoveném intervalu v rozsahu 10 týdnů, 40 hodin přímé pedagogické činnosti a 20 hodin na přípravu.
Literatura
  doporučená literatura
 • NĚMEC, Z., ŠÍMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ, K., HÁJKOVÁ, V. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Karolinum 2014. ISBN 978-80-7290-712-0.
 • NEHYBA, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ, David A. KOLB, Fred A. J. KORTHAGEN, David BOUD, Peter JARVIS, Jennifer A. MOON, Jan KOLÁŘ, Saša DOBROVOLNÁ, Jakub ŠVEC a Josef VALENTA. Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak... 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 120 s. ISBN 978-80-210-6489-8. info
 • KORTHAGEN, F. A. J. a Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008. xvi, 312. ISBN 9780805839814. info
  neurčeno
 • Bradley, J. A co já s tím? Pedagogické úvahy a odborné postřehy asistenta pedagoga. Prostějov: Computer Media s.r.o., 2016.
Výukové metody
praxe ve školách, trénování pedagogických dovedností, reflektivní psaní
Metody hodnocení
Jedná se o průběžnou praxi, kterou student vykonává 10 týdnů během semestru. Celkem jde o 60 hodin, z toho 40 hodin přímo ve škole a 20 hodin věnovaných především přípravě a konzultacím. Během praxe budou studenti pracovat na konkrétních úkolech, které si stanoví na začátku praxe se spolupracujícím učitelem ve škole. Úkoly budou souviset s činnostmi asistenta pedagoga v konkrétní třídě. Mezi činnosti asistenta pedagoga mj. patří (Vejrochová, 2015): individuální nebo skupinová podpora žáka/žáků se SVP v rámci vyučování přímo ve třídě; individuální nebo skupinová podpora žáka/žáků v rámci vyučování mimo třídu (např. exkurze; méně kvalifikované činnosti asistenta pedagoga s žáky bez SVP (např. dozor nad skupinovou prací, opakování osvojené látky; pomoc při sebeobsluze a doprovod při pohybu během vyučování u žáků s těžšími formami zdravotního postižení; společná příprava s učitelem na výuku; doučování žáků; komunikace s rodiči žáků; konzultace s poradenským pracovníkem. Podle možností vybrané školy a potřeb pedagoga se student bude podílet na vybraných činnostech. Metody hodnocení: Student získá průběžnou zpětnou vazbu na odvedenou pedagogickou činnost od spolupracujícího učitele ve škole. Vypracované písemné výstupy z praxe vloží do připravené aplikace v informačním systému. Písemné výstupy: 1. záznamový arch o průběhu činností v roli asistenta pedagoga, odpovídající domluvenému plánu; 2. reflexe z průběhu praxe dle stanovené struktury; 3. evaluační dotazník. Předmět si student zapisuje opakovaně. Zároveň s tímto předmětem absolvuje předmět Sebezkušenostní příprava na profesi I., II., který je mimo jiné zaměřen na facilitovanou reflexi asistenstké praxe. Součástí asistentské praxe-asistent pedagoga je skupinová supervize.
Informace učitele
Základní informace k průběhu praxí v bakalářském stupni studia naleznete vždy v aktuálním termínu na webových stránkách katedry pedagogiky, sekce Bc. praxe. Zde: http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe Další zdroje k asistentovi pedagoga ve škole: Ilona Horáčková (2015) Metodika práce asistenta pedagoga http://inkluze.upol.cz/ebooks/metodika-prurez-02/metodika-prurez-02.pdf
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SZ6084