SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/5. 60 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alena Bendová, Ph.D. (cvičící)
Bc. Eliška Bařina Barochová (pomocník)
Garance
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Eliška Bařina Barochová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
( SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 || SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 )&&! NOWANY ( SZ6607 Practice Teaching Assistant - Tutoring 1 , SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 , SZ6655 Practice Teaching Assistant - Assisting 1 , SZ6685 Practice Teaching Assistant - Assisting 2 , SZ6088 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 , SZ6688 Practice Teaching Assistant - Assisting 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 114/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 44 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům získání specifických dovedností nezbytných pro činnost asistenta pedagoga ve škole. Během praxe budou studenti pracovat na konkrétních úkolech. Konkrétní podobu úkolů si stanoví na začátku praxe se spolupracujícím učitelem ve škole. Úkoly budou souviset s činnostmi asistenta pedagoga v konkrétní třídě.
Výstupy z učení
Výstupy z učení: Po absolvování předmětu student: • bude schopen porozumět procesu podpory žáků se SVP • dokáže uspořádat cíle a zvolit si metody, které jsou vhodné v procesu doučování s ohledem na konkrétní dítě; • dokáže komunikovat s pedagogem ohledně plánování, realizace a vyhodnocování pedagogických činností ve třídě • koordinuje práci jednoho žáka i skupiny žáků (i žáků se SVP) • dokáže navázat kontakt s rodiči žáků
Osnova
  • Student si vybere ze seznamu spolupracujících škol pedagoga, se kterým bude realizovat praxi a naplňovat činnosti pedagogického asistenta. První setkání studenta a pedagoga proběhne ve vybrané škole, cílem bude formulovat očekávání obou osob, vytvořit harmonogram spolupráce a domluvit se na možnostech spolupráce a požadovaných výstupech. Student bude spolupracovat s učitelem pravidelně každý týden po dobu trvání praxe. Jedná se o průběžnou praxi, kterou student vykonává 10 týdnů během semestru.Praxe probíhá v rozsahu 60 hodin, v průběhu 10 týdnů (4 h za týden/ 40 hodin ve škole - přímá pedagogická práce; 20 hodin příprava/supervize/konzultace). Během semestru se student může účastnit skupinové supervize v předem vypsaném termínu na PdF MU. Povinnou součástí je účast na závěrečném evaluačním setkání k praxím, které probíhá buď on-line nebo kontaktně na fakultě.
Literatura
    povinná literatura
  • JANÍK, Tomáš a Petr NAJVAR. Fred A. J. Korthagen - Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. 294 s. ISBN 978-80-7315-221-5.
    doporučená literatura
  • KORTHAGEN, F. A. J. a Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008. xvi, 312. ISBN 9780805839814.
  • LAZAROVÁ, Bohumíra. Supervize - kontrola, nebo pomoc? Prevence, Praha, 2006, roč. 3, č. 2, s. 6-8. ISSN 1214-8717.
    neurčeno
  • SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Eva MINAŘÍKOVÁ. Jak spojit teorii s praxí: didaktika realistického učitelského vzdělávání. In Seminář výzkumného záměru Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání (na PedF UK). 2012. info
Výukové metody
praktický nácvik pedagogických dovedností na praxi, reflektivní psaní
Metody hodnocení
Jedná se o průběžnou praxi, kterou student vykonává 10 týdnů během semestru. Celkem jde o 60 hodin, z toho 40 hodin přímo ve škole a 20 hodin věnovaných především přípravě a konzultacím. Během praxe budou studenti pracovat na konkrétních úkolech, které si stanoví na začátku praxe se spolupracujícím učitelem ve škole. Úkoly budou souviset s činnostmi asistenta pedagoga v konkrétní třídě. Mezi činnosti asistenta pedagoga mj. patří (Vejrochová, 2015): o individuální nebo skupinová podpora žáka/žáků se SVP v rámci vyučování přímo ve třídě o individuální nebo skupinová podpora žáka/žáků v rámci vyučování mimo třídu (např. exkurze) o méně kvalifikované činnosti asistenta pedagoga s žáky bez SVP (např. dozor nad skupinovou prací, opakování osvojené látky) o pomoc při sebeobsluze a doprovod při pohybu během vyučování u žáků s těžšími formami zdravotního postižení o společná příprava s učitelem na výuku o doučování žáků o komunikace s rodiči žáků o konzultace s poradenským pracovníkem Podle možností vybrané školy a potřeb pedagoga se student bude podílet na vybraných činnostech. Metody hodnocení: Student získá písemnou zpětnou vazbu na odvedenou pedagogickou činnost od spolupracujícího učitele ve škole. Vypracované písemné výstupy z praxe vloží do připravené aplikace v informačním systému. Výstupy: 1. Strukturovaný výstup z praxe 2. Účast na skupinové reflexi 3. Vyplnění evaluačního dotazníku v ISu. Zároveň s tímto předmětem absolvuje předmět Sebezkušenostní příprava na profesi 1 a 2., který je mimo jiné zaměřen na facilitovanou reflexi této asistenstké praxe.
Informace učitele
Praxe je určena studentům prezenčního studia. Základní informace v aktuálním období k praxím naleznete na webu katedry pedagogiky v sekci Bc. praxe: https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/bc-praxe/ Pro podrobné informace je závazná interaktivní osnova předmětu. Termíny pro supervizi najdete v isu: Skupina proběhne pokud se přihlásí nejméně 5 osob. Součástí výstupů z praxe je i vyplnění evaluačního dotazníku. Studijní zdroj: Metodika práce asistenta pedagoga (2015) http://inkluze.upol.cz/ebooks/metodika-prurez-02/metodika-prurez-02.pdf První informační schůzka může být dle potřeby v on-line vyučování nahrávána a umístěna do studijních materiálů předmětu. Studenti budou o tomto kroku informováni.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/SZ6085