SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/5. 60 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Jurčík (cvičící)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (cvičící)
Bc. Eliška Bařina Barochová (pomocník)
Garance
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Eliška Bařina Barochová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
( SOUHLAS )&&( SZ6004 Teorie a metodika výchovy || SZ6604 Theory and Methodology of Education ) && ( NOW ( SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I ) || SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I ) && ! NOWANY ( SZ6036 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 , SZ6636 Practice Teaching Assistant - Assisting 1 , SZ6655 Practice Teaching Assistant - Assisting 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 130 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/130, pouze zareg.: 2/130, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 2/130
Mateřské obory/plány
předmět má 46 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům získání specifických dovedností nezbytných pro činnost asistenta pedagoga ve škole. Během praxe budou studenti pracovat na konkrétních úkolech spojených s činnostmi asistenta pedagoga ve školní třídě. Konkrétní podobu úkolů si stanoví na začátku praxe se spolupracujícím učitelem ve škole. Naplněnost cílů je reflektována v rámci předmětu Sebezkušenostní příprava na profesi 1, student si jej zapisuje zároveň s touto praxí. Zhodnocení přínosu praxe probíhá na závěrečném evaluačním setkání na fakultě - jde o skupinovou facilitovanou reflexi.
Výstupy z učení
Výstupy z učení: Po absolvování předmětu student: • bude schopen porozumět procesu podpory žáků se SVP • dokáže uspořádat cíle a zvolit si metody, které jsou vhodné v procesu doučování s ohledem na konkrétní dítě; • dokáže komunikovat s pedagogem ohledně plánování, realizace a vyhodnocování pedagogických činností ve třídě • koordinuje práci jednoho žáka i skupiny žáků (i žáků se SVP) • dokáže navázat kontakt s rodiči žáků • má zkušenost ze skupinové facilitované reflexe praxe.
Osnova
 • Student si vybere ze seznamu fakultních a spolupracujících škol PdF MU školu, kde chce praxi realizovat, přihlašování probíhá v informačním systému. Dotazy směřujte na: pedpraxe@ped.muni.cz.
 • 1. Veškeré organizační i obsahové záležitosti praxí budou součástí programu organizační schůzky na začátku semestru. Účast na úvodní schůzce je povinná, informaci o datu získáte e-mailem.
 • 2. První setkání studenta a provázejícího učitele/garanta praxí proběhne ve vybrané škole. Cílem bude formulovat očekávání obou osob, vytvořit harmonogram spolupráce a domluvit se na možnostech spolupráce a požadovaných výstupech.
 • 3. Student odevzdává do isu výstup z praxe: popis činností a strukturovanou reflexi.
 • 4. Student se účastní závěrečné skupinové reflexe praxe na fakultně - na setkání se přihlašuje v isu. 5. Student vyplní evaluační dotazník.
 • Mezi činnosti asistenta pedagoga mj. patří (Vejrochová, 2015):
 • - individuální nebo skupinová podpora žáka/žáků se SVP v rámci vyučování přímo ve třídě o individuální nebo skupinová podpora žáka/žáků v rámci vyučování mimo třídu (např. exkurze);
 • - méně kvalifikované činnosti asistenta pedagoga s žáky bez SVP (např. dozor nad skupinovou prací, opakování osvojené látky);
 • - pomoc při sebeobsluze a doprovod při pohybu během vyučování u žáků s těžšími formami zdravotního postižení;v - společná příprava s učitelem na výuku;doučování žáků;
 • - komunikace s rodiči žáků; konzultace s poradenským pracovníkem, speciálním pedagogem nebo psychologem.
 • Podle možností vybrané školy a potřeb pedagoga se student bude podílet na vybraných činnostech. Student spolupracuje s učitelem pravidelně každý týden po dobu trvání praxe. Jedná se o průběžnou praxi (60 hodin - 40 hodin přímá praxe ve školní třídě a 20 hodin příprava, konzultace, supervize aj.),. Student vykonává praxi 10 týdnů během semestru, 4 hodiny za týden-přímá pedagogická práce ve škole a 20 hodin je k dispozici na přípravu, zpracování výstupu a supervizi praxe na fakultě. Výkon praxe odpovídá harmonogramu na webu praxí zde: https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/bc-praxe/ Během semestru se student účastní úvodní organizační schůzky a závěrečné skupinové evaluace. Může využít nejméně 1 skupinové supervize v předem vypsaném termínu na PdF MU. Na supervizi se studenti přihlašují v informačním systému.
Literatura
  povinná literatura
 • JANÍK, Tomáš a Petr NAJVAR. Fred A. J. Korthagen - Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, 294 s. ISBN 978-80-7315-221-5. info
  doporučená literatura
 • GABAŠOVÁ, Jitka a Miroslav VOSMIK. Asistent pedagoga a klima třídy. Praha: Raabe, 2019, 107 stran. ISBN 9788074964190. info
 • NEHYBA, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ, David A. KOLB, Fred A. J. KORTHAGEN, David BOUD, Peter JARVIS, Jennifer A. MOON, Jan KOLÁŘ, Saša DOBROVOLNÁ, Jakub ŠVEC a Josef VALENTA. Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak... 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 120 s. ISBN 978-80-210-6489-8. info
 • Teaching and learning from within : a core reflection approach to quality and inspiration in education. Edited by F. A. J. Korthagen - Younghee M. Kim - William L. Greene. First published. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013, xii, 212. ISBN 9780415522472. info
 • KORTHAGEN, F. A. J. a Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008, xvi, 312. ISBN 9780805839814. info
 • Teachers who teach teachers : reflections on teacher education. Edited by Tom Russell - F. A. J. Korthagen. 1st pub. London: Routledge Falmer, 1995, x, 202. ISBN 0750704667. info
  neurčeno
 • Bradley, J. (2016) A co já s tím? Pedagogické úvahy a odborné postřehy asistenta pedagoga. Prostějov: Computer Media s.r.o.
 • Horáčková, Ilona. (2015) Metodika práce asistenta pedagoga. Spolupráce s učitelem. Dostupné zde:http://inkluze.upol.cz/ebooks/metodika-prurez-02/metodika-prurez-02.pdf
 • HAVRDOVÁ, Zuzana a Martin HAJNÝ. Praktická supervize : průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize. Praha: Galén, 2008, 213 s. ISBN 9788072625321. info
Výukové metody
praktický nácvik pedagogických dovedností na praxi, reflektivní psaní, skupinová reflexe, supervize
Metody hodnocení
Metody hodnocení: Student získává průběžnou zpětnou vazbu na odvedenou pedagogickou činnost od spolupracujícího učitele ve škole.Student získává vrstevnickou zpětnou vazbu na evaluačním závěrečném setkání. Vypracované písemné výstupy z praxe vloží do připravené aplikace v informačním systému.Struktura výstupu je uvedena v učebních materiálech předmětu. Výstup obsahuje: 1.záznam konkrétních činností 2.reflexe průběhu praxe dle stanovené struktury Zároveň s tímto předmětem absolvuje student předmět Sebezkušenostní příprava na profesi 1, který je mimo jiné zaměřen na facilitovanou reflexi této asistenstké praxe.
Informace učitele
Praxe je určena studentům prezenčního studia. Základní informace v aktuálním období k praxím naleznete na webu katedry pedagogiky v sekci Bc. praxe: https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/bc-praxe/ Termíny pro supervizi najdete v isu jako zkušební termíny. Skupinová supervize proběhne pokud se přihlásí nejméně 5 osob. Pro udělení zápočtu je třeba: absolvovat celou praxi dle stanovených podmínek a odevzdat do stanoveného termínu výstup z praxe do informačního systému, účastnit se úvodního a evaluačního setkání na fakultě. Závazné jsou informace v interaktivní osnově předmětu. Další zdroje: Horáčková, I. (2015) Metodika práce asistenta pedagoga http://inkluze.upol.cz/ebooks/metodika-prurez-02/metodika-prurez-02.pdf Portál pro školní asistenty a asistenty pedagogů http://www.asistentpedagoga.cz/literatura/ https://www.varianty.cz/download/docs/58_rodic-e-nec-ekani-spojenci.pdf
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SZ6055