SZ6004 Teorie a metodika výchovy

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6004/PrezPred1: St 12:00–12:50 učebna 50, L. Gulová, H. Horká, M. Kurowski, J. Nehyba, J. Němec, R. Pospíšil
SZ6004/PrezPred2: St 13:00–13:50 učebna 50, L. Gulová, H. Horká, M. Kurowski, J. Nehyba, J. Němec, R. Pospíšil
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6604 Theory and Methodology of Education )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 63 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět teorie a metodika výchovy je do inovovaného kurikula zařazen s ohledem na profil absolventa bakalářského studia, jehož součástí jsou také obecné edukativní kompetence, zejména schopnost připravit atraktivní výchovné činnosti z vybrané oblasti zájmu (viz koncepce seminářů k předmětu), ale také studentům zprostředkovat subjektivní nezprostředkovanou zkušenost s metodami rozvoje osobnosti (oblast volní, mravní, estetická, sociální apod.). Dílčí přednášky jsou koncipovány jako soubor specifických výchovných konceptů (teorií), jejichž znalost je součástí širších profesních kompetencí, které absolvent může uplatnit ať už jako pracovník mimoškolních zařízení (vychovatel, animátor apod.) nebo následně jako učitel. V rámci přednášek jsou představována témata, která mají v současné době vysokou společenskou relevanci. Dle svého zájmu si student volí praktický (aktivizující) seminář, kde se prostřednictví sebezkušenostních forem vzdělávání seznámí s praktickými postupy (metodikou) a specifickými oblastmi rozvoje kompetence. Např. Teorie a metodika her, TaM multikulturní výchovy, TaM dramatické výchovy, TaM estetické výchovy, TaM environmentální výchovy, TaM výchovy ke zdraví, Základy axiologie, apod. Součástí přednáškových bloků jsou také organizovány setkání s mimořádně zajímavými osobnostmi, kteří na základě vlastní zkušenosti mohou studentům zprostředkovat jinak obtížně sdělitelné obsahy jako například téma holokaustu, apod.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student umět: • popsat oblasti výchovy a provázat jejich vybrané teorie s praktickými příklady • vytvořit jednoduchý výchovný koncept vícedenní akce (školy v přírodě, tábora, kurzu apod.), včetně návrhu konkrétních činností ve vztahu ke specifickým skupinám (účastníkům) • popsat a na konkrétních příkladech rozvést podstatu sociálního a osobnostního vzdělávání • vytvořit soubor her ve vztahu k rozvoji konkrétních kognitivních procesů, oblastí rozvoje osobnosti • navrhnout konkrétní edukativní strategie pro žáky pocházející z různého kulturního prostředí, se sociálním znevýhodněním apod. s cílem vytvořit pozitivní klima ve třídě • popsat procesy, které vedou k vyčleňování dětí (žáků) z přirozeného sociálního prostředí (např. třídy, party, rodiny apod.) a navrhnout preventivní opatření • popsat procesy, které vedou k vyčleňování dětí (žáků) z přirozeného sociálního prostředí (např. třídy, party, rodiny apod.) a navrhnout preventivní opatření • popsat oblasti výchovy a provázat jejich vybrané teorie s praktickými příklady • pracovat s tématem hodnot v procesu výchovy a vzdělávání • charakterizovat význam multikulturní výchovy ve školním prostředí • orientovat se v nových výchovných přístupech uplatňovaných v pedagogické praxi Klíčové pojmy: výchova k hodnotám, jinakost, multikulturní výchova, výchova ve volném čase, sociálně pedagogický aspekt výchovy, respekt, kultura uznání, společnost, rodina, škola
Osnova
 • Úvod do předmětu Teorie a metodika výchovy V rámci této přednášky vysvětlíme, proč je důležité zabývat se výchovnými aspekty rozvoje osobnosti žáků, ale též učitelů, představíme jednotlivá témata přednáškových bloků a uvedeme vzájemné souvislosti přednášek a povinně volitelných seminářů. První setkání je věnováno též organizačním záležitostem, představení jednotlivých vyučujících, obsahu seminářů, ze kterých si můžete vybírat dle svého zájmu a vlastní volby. Představeny budou požadavky na ukončení předmětu.
 • Utváření postojů a předsudků Utváření postojů a práce s nimi. Studenti se seznámí a kriticky prozkoumají teoretické koncepty, které objasňují proces utváření předsudků ve školní třídě (společnosti) a vysvětlí principy, které jsou na pozadí utváření vztahů: struktura postoje, význam médií, význam zkušenosti v konstituování postoje. Budou přemýšlet o aplikaci teorií v edukačním prostředí, respektive - jak pracovat s postoji, jaká je role učitele při vytváření pozitivního třídního prostředí. Zhodnotí příklady konkrétních experimentů a reálných situací. Využití kritického myšlení v globalizovaném světě, vliv a význam mediální výchovy Mediální gramotnost a mediální výchova, význam školy v chápání (mas)médií. Kritická reflexe mediálních sdělení: masmédia a jejich dopad na současnou společnost, zejména na individualitu dětí a mládeže. Manipulativní účinky médií. Výchova ke kritickému myšlení: základní metody aktivního učení (třífázový model učení E-U-R, učení prožitkem, atd.).
 • Alternativní výchovné metody v práci pedagoga Vymezení alternativních směrů a inovací, jejich historických kořenů. Hledání charakteristických znaků alternativ dostupných v ČR (s přehledem alternativních škol v Brně). Důvody, které vedou rodiče k volbě alternativní školy. Příklady dobré praxe. Inovativní metoda SOLE.
 • Práce učitele v multietnické školní třídě Multietnické školní třídy v kontextu české vzdělávací politiky. Bariéry a příležitosti v edukaci žáků s odlišným mateřským jazykem. Nástroje a typy pro práci v inkluzivním prostředí. Společenská heterogenita v ČR po roce 1989, vnímání jinakosti a význam multietnických tříd ve společnosti.
 • Respektující výchova a autorita Vymezení pojmu autorita, druhy autority, zdroje autority učitele. Respektující výchova jako příklad proměny práce s autoritou ve výchově. Třídní učitel a jeho role ve výchově Výchovné činnosti třídního učitele při řízení výchovy a vzdělávání ve třídě, organizaci jejího života, vedení dokumentace, péči o materiální záležitosti, bezpečnost a zdraví žáků. Třídní učitel jako garant/koordinační a integrační činitel výchovné práce. Spolupráce s vyučujícími, vedením školy, poradenskými pracovníky a rodiči. Třídnické hodiny.
 • Kázeň a moc ve školní třídě Podoby a proměny kázně ve škole. Pravidla ve školní třídě a práce s nimi. Předcházení a řešení nekázně (proaktivní a reaktivní řízení třídy), včetně nevhodného chování učitele vůči žákům. Moc ve školní třídě, mocenské konstelace, moc učitele a moc žáků. Žákovská nonkonformita a rezistence.
 • Rodina, škola a komunita Proměny rodiny, rodina v postmoderní společnosti. Rodina v životě dětí, vztah rodiny a školního vzdělávání (reprodukce sociálních nerovností ve vzdělávání, soulad normativních světů). Spolupráce školy a rodiny – aktuální trendy (příklad smluv s rodiči). Funkčnost rodiny. Indikátory funkčnosti rodiny v práci pedagogického pracovníka. Spolupracující organizace.
 • Sociální znevýhodnění, výchova k hodnotám Sociální znevýhodnění: náročné situace. Studenti se seznámí a porozumí sociálně pedagogickým aspektům výchovy a vzdělávání. Budou analyzovat náročné situace v práci pedagoga související se sociálním znevýhodněním dětí, žáků a dospívajících. Porozumí významu pedagogizace prostředí a aktivizace jedince a skupiny jako součásti výchovného procesu a jejich aplikace v kontextu sociální pedagogiky a sociální práce. Význam hodnot v práci (nejen) se sociálně znevýhodněnými jedinci a skupinami. Výchova k hodnotám jako součást vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Teoretická reflexe celospolečenských fenoménů: implikace pro pedagogiku, vědění a učitelskou profesi Teoretická reflexe podoby vzdělávání v současnosti i minulosti. Reflexe jako důležitá součást edukačního procesu. Sociologicko-pedagogický rozbor celospolečenských procesů, které se odrážejí ve školní každodennosti. Cílem přednášky je hledat spojitosti mezi sociálními fenomény ve společnosti, věděním a pedagogikou.
 • Edukativní možnosti her Zážitkové metody a hry, jejich využití ve školním a mimoškolním prostředí. Studenti si vyjasní, jak hry zprostředkovávají žákům poznání, které je obtížně verbálně sdělitelné, vysvětlitelné. Aplikují obecný model hry jako „obrazu lidské reality“, identifikují podstatu simulace, osvojování rolí, principy a funkce, na kterých je podstata edukativních her založena.
Literatura
  povinná literatura
 • Teorie a metodika výchovy - výukový text, dostupný ZDE: https://is.muni.cz/auth/do/rect/el/estud/pedf/2022jaro/tmv/web/index.html
 • STŘELEC, Stanislav. Teorie a metodika výchovy-pojetí předmětu. In Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: MSD, s.r.o., 2002. s. 9-13, 150 s. ISBN 80-86633-00-4. info
  doporučená literatura
 • DAMASIO, Antonio R. Descartes' error :emotion, reason, and the human brain. 1st ed. New York: Quill, 1998. xix, 312 s. ISBN 0-380-72647-5. info
  neurčeno
 • BREZINKA, Wolfgang. Východiska k poznání výchovy :úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2001. 310 s. ISBN 80-86263-23-1. info
Výukové metody
Přednášky mají rozsáhlou e-learningovou podporu prostřednictvím distančního kurzu, který je dostupný ZDE: https://is.muni.cz/elportal/?id=1834457 Samostatná práce studentů: Prostudovat si jednotlivá témata v distančním kurzu a interaktivní osnově.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen kolokviem - testem. Test bude probíhat formou online v ISu pod předmětem s příslušným kódem (např. SZ6097, SO6004, SZ6029). V testu bude 30 otázek, vybíráte právě jednu správnou odpověď ze 4 možností. Za špatnou odpověď se body neodečítají, za správou získáte jeden bod. Minimální počet bodů pro úspěšné zvládnutí testu je 16. Na test je limit 25 minut. Testové otázky tvoříme zejména z okruhů, které najdete ve studijních materiálech (interaktivní osnova) v ISu apod.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/do/rect/el/estud/pedf/2022jaro/tmv/web/index.html
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZ6004