SZ6091 Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/48, pouze zareg.: 0/48, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/48
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s výchovnými aspekty školního vzdělávání. Studenti se seznámí s aktuálními výzkumy zaměřenými na výchovné situace ve škole. Na základě práce s kvalitativními daty z těchto studií budou studenti analyzovat a interpretovat vybrané jevy. V rámci seminárních úkolů studenti napíší vlastní příběh na téma „Můj největší průšvih ve škole“. V druhém kroku přepíší příběh z pohledu učitele a ve třetím kroku srovnají perspektivu obou aktérů. Učí se tak chápat výchovné situace v různých kontextech, přecházejí z žákovské do učitelské/asistentské perspektivy.
Výstupy z učení
Výstupy z učení:
Student po absolvování předmětu:
• chápe výchovnou funkci školy, umí uvést příklady rozmanitých výchovných situací ve škole.
• dokáže kriticky diskutovat o vybraných konceptech, uvést příklady realizovaných výzkumů.
• dokáže na základní úrovni interpretovat kvalitativní data vztahující se k výchovným situacím ve škole.
• je schopen uvažovat o různých perspektivách aktérů výchovných situací.
Osnova
 • Hlavní témata (osnova):
 • 1. Socializace, výchova a vzdělávání ve škole. Hodnoty v kurikulu ZŠ. Analýza průřezových témat v RVP.
 • 2. Škola ve společnosti: reprodukce sociálních (ne)rovností ve škole. Analýza a interpretace dat z publikace Katrňák, T. (2004). Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Sociologické nakladatelství.
 • 3. Autorita, kázeň a moc. Moc ve školní třídě: báze moci (legitimní, donucovací, odměňovací, referenční, expertní). Analýza a interpretace dat z publikace Vlčková, K., & Lojdová, K. (2015). Z posluchárny za katedru: mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. Brno: Munipress.
 • 4. Moc ve školní třídě: mocenské konstelace. Analýza a interpretace dat z publikace Šeďová, K. (2011). Mocenské konstelace ve výukové komunikaci. Studia paedagogica, 16(1), 89−118.
 • 5. Nekázeň, nespolupráce a rezistence žáků. Analýza a interpretace dat z publikace Lojdová, K. (2015). Není nekázeň jako nekázeň: rezistentní chování žáků jako projev moci ve školní třídě. Orbis scholae, 9(1), 113−117.
 • 6. Agresivita a šikana. Analýza a interpretace příběhů o agresivitě a šikaně ve škole. Analýza a interpretace dat z publikace Bittnerová, D. (2002). Rvačka jako kulturní forma. In Pražská skupina školní etnografie, 1.–8. třída: příloha závěrečné zprávy o řešení grantového projektu GA ČR 406/00/0470 „Žák v měnících se podmínkách současné školy“. Dostupné z http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/ psse/pdf/tridy/7/bittner.pdf
 • 7. Skryté kurikulum. Analýza a interpretace dat z publikací: Kaščák, O., & Filagová, M. (2007). Javisko a zákulisie školy. O materskej škole a skrytom kurikule. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis. Lojdová K. (2015). Skryté kurikulum, žité příběhy, narativy studentů učitelství o škole. Pedagogická orientace, 25(5), 649−670.
 • 8. Genderová výchova ve škole. Analýza a interpretace dat z publikace Jarkovská, L. (2013). Gender před tabulí: etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. Praha: Slon. Seminární úkol 1: Tvorba narativu na téma “Můj největší průšvih ve škole”
 • 9. Seminární úkol 2: Převyprávění vlastního příběhu z pohledu učitele
 • 10. Seminární úkol 3: Srovnávání perspektivy žáka a učitele v příběhu. Tvorba doporučení pro vlastní pedagogickou praxi.
 • 11. Analýza narativů “Můj největší průšvih ve škole” všech účastníků v seminární skupině (anonymizovaně). Tvorba typologie žákovské nonkonformity a problémového chování. Intepretace příčin nonkonformity a problémového chování. Hledání možných řešení.
 • 12. Shrnutí a reflexe semináře.
Literatura
 • Bittnerová, D. (2002). Rvačka jako kulturní forma. In Pražská skupina školní etnografie, 1.–8. třída: příloha závěrečné zprávy o řešení grantového projektu GA ČR 406/00/0470 „Žák v měnících se podmínkách současné školy“. Dostupné z http://userweb.pedf.cu
 • Kaščák, O., & Filagová, M. (2007). Javisko a zákulisie školy: o materskej škole a skrytom kurikule. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.
 • Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině.
 • LOJDOVÁ, Kateřina. Není nekázeň jako nekázeň: Rezistentní chování žáků jako projev moci ve školní třídě. Orbis Scholae. Karolinum, 2015, roč. 9, č. 1, s. 103-117. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2015.74. URL info
 • LOJDOVÁ, Kateřina. Skryté kurikulum, žité příběhy. Narativy studentů učitelství o škole. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2015, roč. 25, č. 5, s. 649-670. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2015-5-649. URL info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 s. ISBN 978-80-210-8097-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015. Čítárna Munispace info
 • JARKOVSKÁ, Lucie. Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013. 250 s. Edice Studie. ISBN 978-80-7419-119-0. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Mocenské konstelace ve výukové komunikaci. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 16, č. 1, s. 89-118. ISSN 1803-7437. info
 • KATRŇÁK, Tomáš. Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Slon, 2004. 190 s. Studie. ISBN 80-86429-29-6. URL info
Výukové metody
lekce, diskuse na základě kvalitativních dat, psaní příběhů
Metody hodnocení
Ukončení předmětu:
1) Splnění úkolu ve třech postupných krocích.
2) Příprava na hodinu: četba.
3) Aktivní účast na semináři.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.