TI1009 Elektrotechnika

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit činnost střídavých obvodů a jejich praktického využití, tedy především elektrických strojů a dále zoblasti měření a měřicích metod.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit činnost střídavých obvodů a jejich praktického využití, tedy především elektrických strojů a dále zoblasti měření a měřicích metod.
Osnova
  • 1. Střídavé obvody (definice střídavého proudu, vznik střídavého proudu, matematické vyjádření střídavého proudu a střídavého napětí, veličiny a jednotky střídavého proudu, fázory, výkon střídavého proudu). 2. Trojfázová soustava (trojfázový střídavý proud, časový průběh indukovaného napětí, vlastnosti trojfázové soustavy, základní zapojení trojfázové soustavy, spojení trojfázového vinutí do hvězdy a do trojúhelníka, zatížení trojfázové soustavy, výkon a práce trojfázového proudu, kompenzace účiníku, točivé magnetické pole). 3. Elektrické stroje (rozdělení elektrických strojů, transformátory, konstrukční uspořádání transformátorů, použití, princip činnosti transformátorů, ideální transformátor, základní rovnice transformátoru). 4. Asynchronní točivé stroje (význam a použití asynchronních strojů, konstrukční uspořádán, blokové schéma, princip činnosti, skluz, ztráty, účinnos, spouštění asynchronních motorů, brždění asynchr. motorů, momentová charakteristika asynchr. stroje, jednofázový asynchr. motor, lineární asynchronní motor). 5. Synchronní a stejnosměrné točivé stroje (význam a použití synchronních a stejnosměrných strojů, funkční blokové schéma synchronního a stejnosměrného motoru a generátoru, provedení synchr.a ss strojů, princip činnosti, alternátory – druhy, fázování alternátorů k síti, komutace a způsoby buzení ss strojů). 6. Elektrické měřicí přístroje. Metody měření základních elektrických veličin. (rozdělení el. měřicích přístrojů, měřicí rozsah, citlivost měřicích přístrojů, chyby měření, třídy přesnosti el. přístrojů, faktory, ovlivňující přesnost měření, přetížitelnost, značky na el. přístrojích, druhy měřících metod, měření aktivních a pasivních veličin, princip můstkových metod, měření osciloskopem).
Literatura
  • SMEJKAL, J. a kol.: Elektrotechnika. Brno: VUT 1991
  • GESCHEIDTOVÁ, E., REZ, J., STEINBAUER, M.: Měření v elektrotechnice. Brno: Vutium, 2002
  • TKOTZ, K. a kol.: Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2002
  • BLAHOVEC, A.: Elektrotechnika II. Praha: Informatorium, 1995.
  • BLAHOVEC, A.: Elektrotechnika III. Praha: Informatorium, 1997
Výukové metody
přednášky, teoretická příprava, laboratorní cvičení
Metody hodnocení
3 písemné testy, ústní i praktická zkouška
Informace učitele
1. BLAHOVEC, A.: Elektrotechnika II. Praha: Informatorium, 1995. 2. BLAHOVEC, A.: Elektrotechnika III. Praha: Informatorium, 1997. 3. TKOTZ, K. a kol.: Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2002. 4. SMEJKAL, J. a kol.: Elektrotechnika. Brno: VUT 1991. 5. GESCHEIDTOVÁ, E., REZ, J., STEINBAUER, M.: Měření v elektrotechnice. Brno: Vutium, 2002. 6. KTeIV Pdf MU (www.ped.muni.cz/wtech): Řešené a neřešené příklady k procvičení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: v komb. stud. blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/TI1009