TI1023 Svět práce a didaktika techniky

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/0/0. 4 h. konz./sem. (komb. stud.). 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost požadavků v rámci RVP, základní orientace ve světě práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení vědomostí a dovedností, které potřebují učitelé v oblasti profesní orientace, včetně přípravy odborných materiálů, exkurzí a besed pro žáky základních škol. Dále úvod k získání základních schopností a dovedností úspěšně organizovat a řídit vyučovací proces v technických předmětech a v předmětech obsahujících tématiku informačních technologií. Zejména jde o osvojení vědomostí a dovedností pro použití a tvorbu různých organizačních forem, vyučovacích metod a prostředků výuky.
Výstupy z učení
Student bude schopen kvalifikovaně předávat informace o vybraných profesích v rámci vlastní výuky. Bude schopen organizovat a řídit besedy s odborníky i odborní exkurze de výrobních a opravárenských závodů.
Osnova
  • 1. blok: Profesní orientace v systému vzdělávání (Rámcový vzdělávací program pro základní školy, školní vzdělávací program, aktuální dokumenty). Uplatnění ve světě práce, rekvalifikace, celoživotní vzdělávání (současná situace, budoucnost v rámci EU, regionální problémy). 2. blok: Exkurze jako specifická vyučovací forma (příprava exkurze pro konkrétní školu v konkrétních podmínkách s daným cílem). 3. blok: Poradenské služby a jejich využívání (výchovný poradce, školní psycholog, úřad práce, jiné instituce, rozhodování, vstup do světa práce). Střední školy, učební obory (přehled, požadavky, perspektivy). 4. blok: Abeceda drobného podnikání, podnikatelský záměr (organizace, systém, předpoklady, formy). Příprava a realizace vyučovacího procesu, pedagogická praxe studentů (hospitace, teoretická i praktická příprava učitele na vyučovací jednotky, cvičné výstupy).
Literatura
  • DOSEDLA, Martin. Profesní orientace žáků s lehkou mentální retardací s využitím multimediálních výukových opor : disertační práce. Brno, 2013. 187 s. info
  • FRIEDMANN, Zdeněk. Svět práce a příprava učitelů. In Trendy ve vzdělávání. 2013. info
  • HLAĎO, Petr. Profesní orientace adolescentů : poznatky z teorií a výzkumů. Vydání první. Brno: Konvoj, 2012. 131 stran. ISBN 9788073021641. info
  • FRIEDMANN, Zdeněk. Praktické vzdělávání, základní školy praktické a profesní orientace. In Moderní technologie ve výuce. 2011. info
  • HLAĎO, P. Svět práce a volba povolání : učební text pro učitele. E-learning KTeIV. Brno: Katedra technické a informační výchovy Masarykovy univerzity, 2008. 117 s. URL info
  • FRIEDMANN, Zdeněk. Profesní orientace žáků. In STŘELEC, S. Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. s. 165-176. studie. ISBN 80-210-3687-7. info
Výukové metody
přednáška, konzultace, řešení problémů
Metody hodnocení
Odevzdání písemného záznamu rozhovoru s odborníkem v oblasti profesní orientace + ústní zkouška.
Informace učitele
Provést řízený rozhovor s pracovníkem, který se zabývá profesní orientací (výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, pracovník Úřadu práce apod.) s cílem získat aktuální informace z praxe. Odevzdat písemný záznam rozhovoru zpracovaný do krátkého textu, který bude obsahovat krátké shrnutí a komentář autora.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: v komb. stud. blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.