VZkM34 Zátěžové, ohrožující a krizové situace

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou zátěžových, ohrožujících a krizových situací tak, aby byli schopni uvažovat v tomto rámci ve vztazích a souvislostech a porozuměli rizikovým i protektivním faktorům psychického zdraví v zátěžových, ohrožujících a krizových situacích.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu je student:
- schopen hlubšího porozumění psychologickým souvislostem, zátěžových, ohrožujících a krizových situací v životě člověka
- je schopen použít znalosti k plánování prevence popř. reparace takových situací.
Osnova
 • Obsah semináře:
 • 1. Zátěž, stres, trauma
 • 2. Traumatizace, akutní reakce na trauma, posttraumatická stresová porucha.
 • 3. Krize v rodině. Manželské krize. Rodina a rozvod. Rozvodová a porozvodová situace.
 • 4. Výchova dítěte v rodině. Problémy spojené s nevhodným působením rodiny.
 • 5. Psychická deprivace a její následky.
 • 6. Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.
 • 7. Rodina a nemoc. Rodina a psychická porucha. Návykové chování a rodina.
 • 8. Prevence násilí v rodině.
 • 9. Úmrtí člena rodiny, situace ztráty blízkého člověka. Ztráta rodiče úmrtím.
 • 10. Možnosti psychologické pomoci v zátěžových, ohrožujících a krizových situacích. Krizová intervence.
 • 11. Ohrožující a krizové situace v souvislosti s haváriemi, přírodními katastrofami apod.; první předlékařská pomoc.
 • 12. Znalost problematiky osobního bezpečí jako účinný nástroj prevence ohrožujících situací.
Literatura
 • ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krizová intervence pro praxi. Vydání 1. Praha: Grada, 2004. 197 stran. ISBN 8024705869. info
 • Krizová intervence. Edited by Daniela Vodáčková. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 543 s. ISBN 80-7178-696-9. info
 • ČERMÁK, Ivo. Lidská agrese a její souvislosti. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1998. 204 s. ISBN 80-902614-1-8. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou semináře, prezentování a diskutování vybraných témat; po dobu celého semestru student pracuje na vybraném seminárním úkolu.
Metody hodnocení
Podmínkou k úspěšnému zakončení předmětu je odevzdání a prezentace seminárního úkolu.
Informace učitele
ČERMÁK, I. Lidská agrese a její souvislosti. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou : Fakta, 1998. 204 s. ISBN 80-902614-1-8. GJURIČOVÁ, Š., KOCOURKOVÁ, J., KOUTEK, J. Podoby násilí v rodině. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2000. 101 s. ISBN 80-7021-416-3. MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1993. 124 s. Studijní texty; Sv. 3. Bibliogr.: s. 124. - Slovníček pojmů. - Pozn. ISBN 80-901424-7-8. MUFSON, S., KRANZ, R. O týrání a zneužívání : Straight talk ablout child abuse (Orig.). Translated by Eva Hauserová. Praha : Lidové noviny, 1996. 131 s. Linka důvěry. ISBN 80-7106-194-8. PERNEROVÁ, R. A. Tabu v rodinné komunikaci : o čem se v rodinách nemluví, ač by to bylo užitečné. Vyd. 1. Praha : Portál, 2000. 168 s. ISBN 80-7178-363-3. PORTERFIELD, K. M. Jak se vyrovnat s následky traumatu : Straight talk about post-traumatic stress, coping with the aftermath of trauma (Orig.). Translated by Miroslava Camutaliová. Praha : Lidové noviny, 1998. 143 s. Linka důvěry. ISBN 80-7106-262-6. Pöthe, Petr. Dítě v ohrožení. 2., rozš. vyd. Praha : G plus G, 1999. 186 s. Obsahuje bibliografii. ISBN 80-86103-21-8. SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. 173 s. ISBN 80-7178-559-8. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese : variabilita a patologie lidské psychiky. Vyd. 1. Praha : Portál, 1999. 444 s. ISBN 80-7178-214-9.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/VZkM34