VZpB12 První pomoc

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je získat ucelené znalosti v oblasti laické první pomoci a zejména osvojení dovedností posluchačů poskytnout základní ošetření a laické první pomoc u akutních i chronických nemocí a úrazů. Cílem předmětu je připravit studenta tak, aby teoreticky i prakticky ovládat problematiku laické první pomoci. Významným prvkem ve výuce první pomoci je využití zážitkové pedagogiky.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: teoreticky a prakticky ovládat laickou první pomoc; reagovat v případě krizové situace; poskytnout adekvátní laickou první pomoc; dbát na vlastní bezpečí a uvědomovat si rizika spojená s poskytováním PP.
Osnova
 • 1. Preventivní péče o zdraví, bezpečné chování v různých životních situacích a různých dopravních prostředcích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel; osobní bezpečnost žáku – jak se chovat k sobě navzájem, ohrožení zdraví při hrách a mimoškolních aktivitách
 • 2. První pomoc: druhy zdravotnické první pomoci; základní druhy zdravotnického třídění; prevence úrazů (při sportovní a zájmové činnosti, v dopravě a v terénu, vazba na věkové zvláštnosti dětí)
 • 3. Bezvědomí a resuscitace
 • 4. Aspirace cizího tělesa
 • 5. Neúrazové urgentní stavy
 • 6. Vnější krvácení, velká ztráta krve, vnitřní krvácení
 • 7. Otravy a poleptání
 • 8. Termická poškození
 • 9. Poranění pohybového aparátu, poranění páteře
 • 10. Základy zdravotnické dokumentace, práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí
 • 11. Ochrana veřejného zdraví, základy hygienických a protiepidemických opatření
 • Obsah semináře: 1. Nácvik kardiopulmonální resuscitace na resuscitačním fantomu, práce s AED
 • 2. Portály k výuce první pomoci
 • 3. Práce s obvazovými materiály, manipulace, polohování a transport
 • 4. Nácvik první pomoci při aspiraci cizího tělesa, výukový film
 • 5. Metoda FAST
 • 6. Prevence otrav – portál toxikologického informačního střediska
 • 7. Práce s metodickou příručkou o popáleninách
 • 8. Analýza traumatologického plánu ZŠ
 • 9.-11. Nácvik první pomoci – repetitorium
 • 12. Dle aktuální možnosti exkurze na iktovou jednotku (Fakultní nemocnice u sv. Anny) a exkurze na záchrannou službu JmK
Literatura
  povinná literatura
 • www.hzscr.cz
 • www.resuscitace.cz
 • https://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2956
 • KUBÍKOVÁ, Zdeňka, Barbora ZUCHOVÁ, Milan MOJŽÍŠ, Martina BERNACIKOVÁ, Barbora CVEJNOVÁ, Radek TURIN, Petr ZAORAL a Petra SEBEROVÁ. Metodický materiál k výuce první pomoci. 4., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISSN 1802-128X. epub url html PURL info
  doporučená literatura
 • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc II : pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 180 s. ISBN 9788024742007. info
 • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc I pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2007. 109 s. ISBN 978-80-247-2182-8. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a praktického nácviku laické první pomoci.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test a prokázání praktických dovedností.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.