VZpB31 Zdravotně preventivní pohybové aktivity

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (přednášející)
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Trávníček (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. (cvičící)
Bc. et Bc. Jan Fikejs (pomocník)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá základní vědomosti o zdravotně preventivních pohybových aktivitách, které jsou východiskem pro záměrnou pohybovou aktivitu žáka (člověka) v rámci odpovídajícího pohybového režimu a zdravého životního stylu. Na základě teoretických poznatků a praktických ukázek pohybových aktivit student dokáže spoluvytvářet pohybový režim žáků.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student rozumí teoretickým požadavkům kladeným na zdravotně preventivní pohybovou aktivitu člověka, která je nezbytnou součástí pohybového režimu a zdravého životního stylu, je připraven aplikovat uvedené teorie v praxi a získané poznatky a dovednosti dokáže využít při utváření pohybového režimu žáků.
Osnova
 • Obsah semináře:
 • 1. Význam pohybových aktivit pro zdraví. Pohybový režim a zdravotně orientovaná zdatnost.
 • 2. Základní procesy a faktory ovlivňující proces pohybového učení.
 • 3. Podpora a ovlivňování svalové zdatnosti a flexibility.
 • 4. Podpora a ovlivňování aerobní zdatnosti a složení těla.
 • 5. Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, bezpečnost při pohybových činnostech.
 • 6. Pohybová aktivita ve škole i mimo školu, individuální pohybové programy.
 • 7. Pohybová aktivita zdravotně oslabených.
 • 8. Zahřívací, protahovací, uvolňovací a zpevňovací cvičení.
 • 9. Psychomotorická cvičení.
 • 10. Kondiční cvičení.
 • 11. Cvičení v přírodním prostředí.
 • 12. Netradiční pohybové aktivity dětí.
Literatura
  neurčeno
 • JEŠINA, Ondřej a Martin KUDLÁČEK. Aplikovaná tělesná výchova. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 180 s. ISBN 9788024427386. info
 • ŠERÁKOVÁ, Hana. Cvičím pro zdraví a baví mě to. Illustrated by Jitka Hájková. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 46 stran. ISBN 9788021048331. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Pohybová příprava dětí. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 109 s. ISBN 8024716364. info
 • SLEPIČKOVÁ, Irena. Sport a volný čas : vybrané kapitoly. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 115 s. ISBN 8024610396. info
 • ČERMÁK, Josef. Záda už mě nebolí. 4. rozš. dopl. vyd. Praha: Vašut, 2005. 295 s. ISBN 8072361171. info
 • HÁLKOVÁ, Jitka. Zdravotní tělesná výchova : speciální učební text. Illustrated by Silvie Ryklová. 4. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2005. 120 s. ISBN 8086586154. info
 • SYSLOVÁ, Vlasta. Zdravotní tělesná výchova : speciální učební text. Illustrated by Miroslav Libra. 2. upr. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2005. 106 s. ISBN 8086586154. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika. Edited by Jana Mazálková, Illustrated by Iveta Höferová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 92 s. ISBN 8021030674. info
Výukové metody
Teoretický výklad a praktické ukázky zdravotně orientovaných pohybových aktivit.
Metody hodnocení
Písemný test z teorie zdravotně preventivní pohybové aktivity člověka.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.