VZpB53 Návykové chování a závislost

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. et Mgr. Dana Dlouhá, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jeho cílem je podat studentům základní znalosti potřebné k orientaci v této oblasti a též k hlubšímu porozumění těmto sociálně patologickým jevům v psychologickém kontextu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu je student:
- orientován v problematice návykového chování a různých druhů závislosti
- schopen rozumět psychologickému kontextu těchto patologických jevů
- schopen interpretovat protektivní a rizikové faktory závislostního chování
- rozumí různým typům a formám návykového chování.
Osnova
 • 1. Návykové chování a závislost - úvod I. (základní pojmy).
 • 2. Návykové chování a závislost - úvod II. (psychologické souvislosti).
 • 3. Rizikové a protektivní faktory závislostí.
 • 4. Formy návykového chování.
 • 5. Alkoholová závislost. Vývoj závislosti na alkoholu, typy alkoholismu, důsledky závislosti.
 • 6. Alkoholismus a rodina. Prevence alkoholismu.
 • 7. Závislost na nealkoholových látkách. Vznik a vývoj závislosti, typické projevy abúzu různých nealkoholových drog, důsledky závislosti.
 • 8. Drogová závislost a rodina. Prevence drogové závislosti.
 • 9. Patologické hráčství, rizikové faktory, vznik, vývoj a sociální důsledky hráčské závislosti. Možnosti prevence.
 • 10. Jiné (novodobé) formy návykového chování I. (závislost na počítačových hrách).
 • 11. Jiné (novodobé) formy návykového chování II. (závislost na sociálních sítích).
 • 12. Specifika závislosti u dětí a dospívajících, možnosti odborné pomoci.
Literatura
 • Literature in Teacher's Information
 • NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost : [současné poznatky a perspektivy léčby]. Vyd. 3., aktualiz. Praha: Portál, 2007. 170 s. ISBN 9788073672676. info
 • NEŠPOR, Karel, Ladislav CSÉMY a Hana PERNICOVÁ. Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách : příručka pro pedagogy. Praha: Sportpropag, 1996. 156 s. info
Výukové metody
Aktivní účast v seminářích. Samostatná práce na seminárním úkolu, prezentace seminárního úkolu.
Metody hodnocení
Podmínkou k ukončení předmětu je aktivní účast na seminářích (nejméně 80% účast), vypracování a prezentování seminárního úkolu.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/whealthedu/
*NEŠPOR, K., CSÉMY, L., PERNICOVÁ, H. Prevence problémů působených návykovými látkami. Praha : Besip MV, 1999. 124 s. Obálkový název: Prevence problémů působených návykovými látkami na školách : příručka pro pedagogy. *NEŠPOR, K., CSÉMY, L. Léčba a prevence závislostí : příručka pro praxi. 1. vyd. Praha : Psychiatrické centrum, 1996. 199 s. ISBN 80-85121-52-2. *PRESL, J. Drogová závislost : může být ohroženo i Vaše dítě? 2. rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 1995. 88 s. Medica : Praktické rady lékaře; Sv. 9. ISBN 80-85800-25-. *NEŠPOR, K., CSÉMY, L. Alkohol, drogy a vaše děti : jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat, jak je zvládat [Nešpor, 1995]. 3. rozš. vyd. Praha : Sportpropag, 1995. 160 s. Obsahuje bibliografii. *Bergeret,J.: Toxikomanie a osobnost (1995) *BútoraM.: Překročit svůj stín (1990) *Heller,J.,Pecinovská,O.: Závislost známá neznámá (1996) *Klimpl,P.: Psychická krize a intervence v lékařské ordinaci (1998) *Maloney,M., Kranzová,R.: O úzkosti a depresi (1996) *Marhounová,J.,Nešpor,K.: Alkoholici, feťáci a gambleři (95) *Nešpor,K.: Návykové chování a závislost (2000) *Skála,J. a kol.: Závislost na alkoholu a jiných drogách (1987) *Skála,J.: ... až na dno? (1988) *Syřišťová,E.: Člověk v kritických životních situacích (1994) *Ulč,I: Úzkost a úzkostné poruchy (1999) *Vymětal,J.: Duševní krize a psychoterapie (1995) *Zvolský,P.: Speciální psychiatrie (1996)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.