VZpB63 Člověk a prostředí

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VZpB63/01: Po 10:00–11:50 učebna 27, J. Slaná Reissmannová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznámí s jednotlivými faktory prostředí, které působí na náš organismus a dokážou adekvátně zvolit na základě těchto informací a znalostí jednotlivá preventivní opatření proti vzniku mnohých typů onemocnění. Cílem je také u studentů vzbudit ekologické myšlení a myšlení trvale udržitelného rozvoje. Znalosti studentům pomohou vytvářet základní kladné postoje k ochraně a tvorbě životního prostředí, pochopit úlohu jednotlivce v globálním působení na životní prostředí a těmito postoji ovlivňovat ostatní, zejména děti a mládež. Získané znalosti uplatní i při vytváření optimálních podmínek pro práci ve škole.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by měl student: chápat a interpretovat základní vědomosti o problematice jednotlivých faktorů životního prostředí a jejich pozitivním i negativním působení na zdraví jednotlivce i populace; znát konkrétní preventivní opatření vyplívající z jednotlivých faktorů prostředí; umět posoudit vliv člověka na životní prostředí a minimalizovat negativní dopad lidské činnosti; znát problematiku konzumního chování ve vztahu k potravinám, vodě, odpadům a celkově životnímu prostředí;
Osnova
  • 1. Fyzikální, biologické, chemické a sociální faktory prostředí, prevence vyplívající z jednotlivých faktorů. Hluk, jeho škodlivé a rušivé účinky na organismus. Nemoci související s expozicí hluku. Protihluková opatření. 2. Fyziologický význam barev. Zásady hygieny osvětlení při práci s počítačem. Druhy ionizujícího a neionizujícího záření. Nemoci z ozáření. Zásady preventivních opatření. 3. Pitná voda, zásady pitného režimu. Výživa v 21. století, GMP, superpotraviny, „éčka“. 4. Zevní ovzduší a jeho nejčastější chemické kontaminanty. Bydlení a zdraví. 5. Vnitřní ovzduší, preventivní opatření z pobytu ve vnitřních prostorách. Odpady a zdraví. Druhy a zdroje odpadů. Hlavní zásady bezpečné likvidace odpadů. 6. Životní prostředí ve světě a v ČR. Práce a zdraví. Pracovní prostředí, riziková pracoviště, nemoci z povolání, specifika školního prostředí
Literatura
    povinná literatura
  • https://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2933
  • TUČEK, Milan a Alena SLÁMOVÁ. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. 2., doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 216 stran. ISBN 9788024639321. info
  • MÜLLEROVÁ, Dana. Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2014. 254 stran. ISBN 9788024625102. info
  • KOTULÁN, Jaroslav. Zdravotní nauky pro pedagogy. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 258 stran. ISBN 9788021057630. info
Výukové metody
Cyklus teoretických přednášek. Přednášky jsou doplněné vybranými ukázkami z odborných videoprogramů Téma každé přednášky i s doporučenou literaturou bude zadáno s týdenním předstihem. V závěru každé přednášky proběhne její rekapitulace formou diskuse o nových pojmech a souvislostech, které byly studentům v průběhu příslušné přednášky prezentovány a vysvětlovány.
Metody hodnocení
Odborná kolokviální rozprava.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/VZpB63