YPPk07 Pedagogická komunikace

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petra Antonů (přednášející)
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
YPPk07/OS01: Pá 5. 3. 8:00–10:50 učebna 39, Pá 19. 3. 8:00–10:50 učebna 39, Pá 26. 3. 8:00–10:50 učebna 39, Pá 23. 4. 8:00–10:50 učebna 37, L. Škarková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšiřovat a prohlubovat komunikační dovednosti studentů s dětmi a současně rozvíjet komunikační dovednosti využitelné pro efektivní komunikaci s dospělými (rodiči, kolegy a dalšími odborníky). Specifickým cílem tohoto předmětu je rozvoj dovedností nezbytných pro poskytování kolegiální podpory profesního rozvoje ve školách (např. mentoring). Předmět je propojen s předmětem Pedagogická praxe.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen: - orientovat se v základních typech komunikace; - rozumět základním stavebním kamenům efektivní komunikace; - kriticky reflektovat vlastní způsob komunikace; - identifikovat jednotlivé fáze GROW modelu a vést s jeho pomocí rozvojový mentorský rozhovor; - vysvětlit principy a možnosti mentoringu ve vzdělávání.
Osnova
 • 1. Úvod do tématu komunikace (verbální, neverbální, paraverbální), vliv komunikace na rozvoj dítěte (motivace, podpora, chování dítěte). 2. Využití videa pro reflexi komunikačních dovedností, co znamená metoda videotreninku interakcí, stavební kameny komunikace (pozornost). 3. Stavební kameny komunikace (naladění, iniciativy, rozdělení pozornosti). 4. Naslouchání, usměrňování (signály v komunikaci). Naladěné vedení (míra podpory druhého). 5. Úvod do mentoringu ve vzdělávání, mentoring v kontextu školství. 6. Porozumění roli mentora a menteeho, budování mentorského vztahu, fáze mentorského vztahu. 7. Cíle mentoringu, přínosy mentoringu pro menteeho, mentora, pro organizaci, etika v práci mentora 8. Dovednosti mentora, využití GROW modelu v mentoringu. 9. Aktivní naslouchání a vedení mentorského rozhovoru. 10. Poskytování zpětné vazby v mentoringu. 11. Reflexe mentorského rozhovoru. 12. Reflexe komunikativní kompetence.
Literatura
  povinná literatura
 • Syslová, Z. a kol. Rozvoj profesních a mentorských dovedností učitelů mateřských škol. 2015. Brno: Masarykova univerzita.
 • Lazarová, B. (2011). Mentoring jako podpora mezigenerační spolupráce ve škole In Lazarová, B. a kol. O práci zkušených učitelů, (s. 99-105). Brno: Paido.
 • SYSLOVÁ, Zora, Radmila BURKOVIČOVÁ, Jana KROPÁČKOVÁ, Kateřina ŠILHÁNOVÁ a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Didaktika mateřské školy. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 252 s. 373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání [22]. ISBN 978-80-7598-276-6. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Lucie ŠKARKOVÁ. Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 77 stran. ISBN 9788021078826. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Hana HORKÁ a Lucie CHALOUPKOVÁ. Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 177 s. ISBN 978-80-210-7894-9. URL https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/558 info
 • FABER, Adele a Elaine MAZLISH. Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly. 2. rozšířené vydání. Brno: CPress, 2013. 272 stran. ISBN 9788026401476. info
 • REITMAYEROVÁ, Eva a Věra BROUMOVÁ. Cílená zpětná vazba : metody pro vedoucí skupin a učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. 173 s. ISBN 9788026202226. info
  doporučená literatura
 • ROSENBERG, Marshall B. Nenásilná komunikace. Translated by Norma Garcíová. Vydání čtvrté. Praha: Portál, 2016. 221 stran. ISBN 9788026210795. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Dan Roger STRÄNG, Roald JENSEN a Dag SØRMO. Podpora učení ve školách. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 147 s. ISBN 978-80-210-8310-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8310-2016. info
 • GOLEMAN, Daniel. Pozornost : skrytá cesta k dokonalosti. Translated by Jan Melvil. Vydání první. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2014. 312 stran. ISBN 9788087270943. info
 • Video interaction guidance : a relationship-based intervention to promote attunement, empathy and wellbeing. Edited by Hilary Kennedy - Miriam Landor - Liz Todd. 1st ed. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2011. 336 s. ISBN 9781849051804. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 320 s. Studium. ISBN 80-7178-998-4. info
Výukové metody
přednáška, skupinová práce, modelová situace.
Metody hodnocení
Reflexe audio a videonahrávek, písemná sebereflexe komunikačních a mentorských dovedností.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/YPPk07