ZS1MK_PD1 Praktikum k didaktice výuky o přírodě a společnosti 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Iva Frýzová (cvičící)
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Iva Frýzová
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Frýzová
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta (70,00 %), Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta (30,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZS1MK_PD1/01: Pá 20. 9. 13:00–14:50 učebna 2, Pá 25. 10. 14:00–15:50 učebna 2, Pá 22. 11. 12:00–13:50 učebna 2, Pá 29. 11. 15:00–16:50 učebna 2, I. Frýzová, P. Pecina
Předpoklady
NOW ( ZS1MK_DIVZ Didaktika pro int. vědní zákl. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení základních pedagogických dovedností doplňujících teoretické znalostí získané v předmětu Integrovaný vědní základ a Didaktika integrovaného vědního základu.
Za účelem těsného spojení teorie s výukovou praxí se klade důraz na osvojování pedagogických dovedností praktickou činností studentů.
Výuka se bude zaměřovat na procvičování jednotlivých výukových metod a forem a využívání výukovách prostředků vhodných při výuce předmětů o přírodě a společnosti.
Studenti si osvojují profesní dovednosti přípravou modelových vyučovacích hodin pro výuku v různých vzdělávacích prostředích, pomocí mikrovýstupů a realizací připravené vyučovací hodiny během pedagogické praxe na ZŠ.
Výstupy z učení
Na konci výuky předmětu bude student schopen: - transformovat vybrané přírodovědné a společenskovědní obsahy do učiva s využitím adekvátních výukových metod, forem a prostředků - identifikovat problémové oblasti učiva o přírodě, je si vědom návaznosti v rámci předmětu napříč ročníky, ale také mezipředmětových vztahů - vhodnými diagnostickými nástroji ověřit prekoncepty, znalosti a dovednosti žáků, výsledky těchto zjištění zohlednit ve své výuce - kriticky posoudit a vhodně využít dostupné didaktické prostředky (učebnice, pracovní listy, texty, obrazy, …) pro výuku témat o přírodě a do výuky vybírat nebo připravovat takové didaktické prostředky, které jsou oborově i didaktické správné - pro vysvětlení problémových pojmů, jevů a procesů volit vhodné příklady a algoheuristické postupy - ve své výuce dodržovat didaktické principy, především pak princip regionální a fenologický
Osnova
 • 1. Vesmír a sluneční soustava
 • 2. Měření přírodovědných veličin
 • 3.Geologie Země (minerály, horniny, půda)
 • 4. Vlastnosti látek, vody a vzduchu
 • 5. Vlastnosti živých organismů (fotosyntéza a dýchání)
 • 6. Společenství lesa, loky, pole, rybníku
 • 7. Rod člověk a jeho vývoj
 • 8. Pověsti a legendy ve výuce předmětů o společnosti, Zvyky a tradice – původ, rozmanitost
 • 9. Proměny státního zřízení na území českého státu
 • 10. Významné události a osobnosti v dějinách území českého státu
 • 11. Zobrazování povrchu Země (světové strany, zeměpisná síť), Mapy – historie, využití, moderní mapové aplikace
 • 12. Administrativní členění České republiky, Regiony ČR a regionální zvláštnosti
Literatura
 • PODROUŽEK, Ladislav. Didaktika prvouky a přírodovědy pro primární školu. 1. vyd. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. 156 s. ISBN 80-86473-37-6. info
 • PODROUŽEK, Ladislav a Jan JŮZA. Didaktika přírodovědy :(vyučování přírodovědě na integrovaném pozadí). 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. 131 s. ISBN 80-7082-636-3. info
 • FABIÁNKOVÁ, Bohumíra a Hana HORKÁ. Náměty do prvouky. 2. vyd. Brno: Paido, 1996. 23 s. ISBN 8085931265. info
 • FABIÁNKOVÁ, Bohumíra. Prvouka v 1.-3. ročníku základní školy. Brno: Paido, 1996. 59 s. ISBN 8085931311. info
 • FABIÁNKOVÁ, Bohumíra. Didaktika prvouky. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1995. 55 s. ISBN 8085931036. info
 • FABIÁNKOVÁ, Bohumíra a Hana HORKÁ. Náměty do prvouky. 1. vyd. Brno: Paido, 1995. 27 s. ISBN 8085931044. info
Výukové metody
cvičení s následnou diskusí
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem.
Podmínkou získání je průběžné plnění úkolů během semestru a odevzdání seminární práce.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/ZS1MK_PD1