VV8MP_SVZ1 Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole 1

Pedagogická fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 12:05–13:45 centrum
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá problematikou integrativního/inkluzivního vzdělávání. Student získá základní teoretické znalosti a dovednosti v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Osnova
 • Integrativní/inkluzivní vzdělávání, vymezení pojmů integrace, inkluze, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, žák se zdravotním postižením (s mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým, narušenou komunikační schopností, s autismem), zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním, žák nadaný a mimořádně nadaný
  strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, legislativní rámec pro integrativní/inkluzivní vzdělávání
  pedagogicko-psychologické poradenské služby, kurikulární dokumenty, systém kurikulárních dokumentů, rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
  podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, multikulturní výchova jako příklad průřezového tématu, kooperativní učení, individuální vzdělávací plán, heterogenní učební skupiny
  team teaching, Poradenské služby v České republice, výchovný poradce, speciálně pedagogická centra, pedagogicko psychologické poradny,
  Etopedie – základní uvedení, východiska, postavení v systému speciální pedagogiky, terminologie, definice poruch chování a jejich klasifikace, současné trendy, vymezení cílové skupiny etopedie
  speciálně pedagogický proces v etopedii – cíle, principy, prostředky, prevence, intervence, rehabilitace, integrace, inkluze, segregace, téma nálepkování (etiketizace,)
  poruchy chování spojené s hyperaktivitou a deficitem pozornosti – ADD, ADHD (vymezení, kauzální faktory, prevence, diagnostika, intervence)
  systémový přístup v edukaci žáků v riziku či s poruchami chování, prevence kázeňských problémů – škola, třída, pravidla kázně, hodnocení, vztahy, efektivita výuky, poradenství a intervence
  poradenský systém a systém školských výchovných zařízení (poradenské služby ve školách, SVP, ÚV a OV apod.)
  Legislativa a dokumenty
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Pavla PITNEROVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. viii, 221. ISBN 9788021060012. info
  doporučená literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : texty k distančnímu vzdělávání. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2007. 247 s. ISBN 9788073151584. info
 • Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2006. vyd. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno. Brno: Paido, 2005. 267 s. Paido. ISBN 80-86633-38-1. info
  neurčeno
 • ČERNÁ, Marie. Česká psychopedie : speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008. 222 s. ISBN 9788024615653. info
 • VALENTA, Milan, Oldřich MÜLLER a Marie VÍTKOVÁ. Psychopedie. 3 aktual. a rozšířené vyd. Praha: Parta Praha, 2007. 386 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7320-099-2. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Barbora BAZALOVÁ a Jarmila PIPEKOVÁ. Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 150 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7315-144-7. info
Výukové metody
Přednáška - doplněna bude interaktivní diskusí na vybrané téma.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu: písemný test - k úspěšnému absolvování je nutno 75% správných odpovědí
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.