VV8MP_SVZ1 Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole 1

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 13:55–15:35 učebna 24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá problematikou integrativního/inkluzivního vzdělávání. Student získá základní dovednosti v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, seznámí se s vybranými strategiemi výuky
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
orientovat se v aktuální legislativě
adekvátně navrhnout úpravy vzdělávání žáků se SVP na středních školách
efektivně reagovat na potřeby žáků se SVP a upravovat výukové metody podle potřeb žáků v inkluzivním vzdělávání.
Osnova
 • Inkluzivní vzdělávání (vymezení pojmů integrace, inkluze, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, žák se zdravotním postižením (s mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým, narušenou komunikační schopností, s autismem), zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním, žák nadaný a mimořádně nadaný)
 • Podpůrná opatření
 • Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Legislativní rámec pro inkluzivní vzdělávání
 • Kurikulární dokumenty, systém kurikulárních dokumentů, rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, individuální vzdělávací plán
 • Kooperativní výuka, týmová výuka, heterogenní učební skupiny, team teaching
 • Pedagogicko-psychologické poradenské služby (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog, speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologické poradny)
 • Multikulturní vzdělávání
 • Diagnostika
 • Spolupráce s rodinou
 • Etopedie – základní uvedení, východiska, postavení v systému speciální pedagogiky, terminologie, definice poruch chování a jejich klasifikace, současné trendy, vymezení cílové skupiny etopedie, speciálně pedagogický proces v etopedii – cíle, principy, prostředky, prevence, intervence, rehabilitace, integrace, inkluze, segregace, téma nálepkování (etiketizace)
 • Poruchy chování spojené s hyperaktivitou a deficitem pozornosti – ADD, ADHD (vymezení, kauzální faktory, prevence, diagnostika, intervence), systémový přístup v edukaci žáků v riziku či s poruchami chování, prevence kázeňských problémů – škola, třída, pravidla kázně, hodnocení, vztahy, efektivita výuky, poradenství a intervence; poradenský systém a systém školských výchovných zařízení (poradenské služby ve školách, SVP, ÚV a OV apod.)
Literatura
  doporučená literatura
 • Inkluzivní pedagogika. Edited by Viktor Lechta, Translated by Tereza Hubáčková. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 463 stran. ISBN 9788026211235. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2016. 365 s. ISBN 978-80-7315-256-7. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2016. 389 s. ISBN 978-80-7315-255-0. info
  neurčeno
 • ČERNÁ, Marie. Česká psychopedie : speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008. 222 s. ISBN 9788024615653. info
 • VALENTA, Milan, Oldřich MÜLLER a Marie VÍTKOVÁ. Psychopedie. 3 aktual. a rozšířené vyd. Praha: Parta Praha, 2007. 386 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7320-099-2. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Barbora BAZALOVÁ a Jarmila PIPEKOVÁ. Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 150 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7315-144-7. info
Výukové metody
Interaktivní seminář
Metody hodnocení
Ukončení předmětu: kolokvium - rozprava nad probíranými tématy
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.