NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny

Pedagogická fakulta
jaro 2015
Rozsah
1/0/0. nebo 12 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 12:05–12:50 učebna 59; a Pá 20. 2. 9:20–11:00 učebna 64, Pá 6. 3. 9:20–11:00 učebna 64, Pá 20. 3. 9:20–11:00 učebna 64, Pá 3. 4. 9:20–11:00 učebna 64, Pá 17. 4. 9:20–11:00 učebna 64, Pá 15. 5. 9:20–11:00 učebna 64
Předpoklady
Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1 (Prüfungsnachweis nicht erforderlich)
Znalosti němčiny minimálně na úrovni B1 (zkouška však není nutná).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Das Fach stellt die Forschungsgebiete der Lexikologie vor, definiert einzelne lexikologische Einheiten mit Fokus auf dem Aufbau der lexikalischen Einheiten und ihrem stilistischen Wert. Der Schwerpunkt der Lehrveranstaltung liegt auf der Problematik der deutschen Wortbildung und der lexikalischen Stilistik.
Nach dem erfolgreichen Abschluss können die Studierenden den Gegenstand der Lexikologie beschreiben, sie können die grundsätzlichen Fragen der Wortschatzerneuerung und der Bewegungen im Wortschatz beantworten. Sie können Wortschatzeinheiten in einzelne Morpheme zerlegen und ihre Funktion und Kombinierbarkeit charakterisieren. Weiterhin kennen sie die Prinzipien der deutschen Wortbildung, die sie mit den Wortbildungsarten des Tschechischen (und anderen europäischen Sprachen) vergleichen können. Darüberhinaus verfügen sie über theoretische Kenntnisse der stilistischen Stratifikation des deutschen Wortschatzes, die sie mit der in tschechischen Wörterbüchern üblichen Stratifikation des Tschechischen vergleichen können. Sie können auch den stilistischen Wert einiger kontextgebundener lexikalischer Einheiten richtig erkennen.
--
Česky:
Předmět seznamuje s předmětem a jednotlivými disciplinami lexikologie, se základními lexikologickými pojmy a věnuje hlavní pozornost výstavbě lexikálních formantů (slovotvorbě) a jejich stylu.
Po úspěšném ukončení se studenti orientují v jednotlivých disciplinách lexikologie, jsou schopni zodpovědět základní otázky obnovy a pohybu ve slovní zásobě, dovedou charakterizovat jednotky slovní zásoby, umějí rozložit lexikální jednotky na morfémy podle jejich funkce a distribuce a dovedou popsat jednotlivé slovotvorné postupy v němčině a porovnat je s češtinou. Dále teoreticky znají rozvrstvení německé slovní zásoby (dovedou ho porovnat s českým, jak se prezentuje v běžných českých slovnících) a jsou schopni správně určit styl některých kontextově zapojených lexikálních jednotek.
Osnova
 • Lexikologie, ihre Stellung in der Linguistik und einzelne Subdisziplinen
 • Lexikalische Einheiten (Lexem x Lex x Wort) und „lexikologische“ Einheiten (Phrasem als eine besondere Form des Lexems, „Onyme“)
 • Nomination (Neuprägung, semantische Übertragung, Entlehnung)
 • Wortbildung als Nomination
 • Komposition, Derivation, Kürzung
 • Movierung durch Wortbildung im Deutschen und Tschechischen
 • Diminutivierung durch Wortbildung im Deutschen und Tschechischen
 • Wortbildung der Eigennamen
 • Stilistische Aufteilung deutscher Lexik: horizontale (regionale) und vertikale Aspekte
 • Lexikalischer Stil in Wörterbüchern
 • --
 • Česky:
 • Lexikologie, její místo v lingvistice a její poddisciplíny
 • Lexikální (lexém x lex x slovo) a „lexikologické“ (frazém jako zvláštní druh lexému, „onyma“) jednotky
 • Nominace (nová ražba, přenesení významu, výpůjčky)
 • Slovotvorba jako jedna z nominačních možností
 • Kompozice, derivace, zkracování
 • Přechylování v němčině a v češtině
 • Zdrobňování v němčině, v češtině a v angličtině
 • Některá německá vlastní jména z hlediska slovotvorného
 • Stylistické rozvrstvení slovní zásoby
 • Odraz stylu ve slovnících
Literatura
  povinná literatura
 • KÁŇA, Tomáš. Wortbildung: Umriss der Theorie mit Aufgaben und Übungen. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISBN 978-80-210-5989-4. html url epub info
 • KÁŇA, Tomáš. LEXIKOLOGIE Struktur des Faches mit Aufgaben und Übungen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 2. verze. URL URL info
 • FLEISCHER, Wolfgang, Irmhild BARZ a Marianne SCHRÖDER. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1995, 382 s. info
 • SCHIPPAN, Thea. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer, 1992. x, 306 s. ISBN 3-484-73002-1. info
  doporučená literatura
 • MALÁ, Jiřina. Stilistische Textanalyse: Grundlagen und Methoden. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 146 s. Spisy MU v Brně, Filozofická fakulta, č. 385. ISBN 978-80-210-5040-2. info
 • UHROVÁ, Eva. Grundlagen der deutschen Lexikologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 136 s. ISBN 8021027940. info
Výukové metody
Vorlesung
přednášky
Metody hodnocení
1) Schriftlicher Test: 50% der Gesamtnote; 70% der Fragen muss für eine positive Absolvierung richtig beantwortet werden.
2) Mündliche Prüfung: 50% der Gesamtnote; Die positive Absolvierung des schriftlichen Tests wird vorausgesetzt.
--
Česky:
1) Písemný test: 50% hodnoty celkové známky. Hranice úspěšnosti je 70% správných odpovědí.
2) Ústní zkouška: 50% hodnoty celkové známky. Podmínkou je úspěšně složený písemný test.
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.