VZpM42 Didaktika výchovy ke zdraví 3

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VZpM42/01: Čt 10:00–11:50 učebna 27, J. Slaná Reissmannová
Předpoklady
VZpM31 Didaktika výchovy ke zdraví 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student: - aplikuje poznatky z obecné didaktiky a dalších pedagogicko-psychologických disciplín tzv. společného vědního základu učitelského studia; - vytvoří tematický plán výchovy ke zdraví na základě analýzy mezipředmětových vztahů; - didakticky transformuje témata obsažená v RVP ZV; - připravuje a realizuje výuku výchovy ke zdraví; - analyzuje a hodnotí hodiny výchovy ke zdraví; - definuje specifické problémy vyučování v oborech výchova ke zdraví na ZŠ;
Osnova
 • Obsah seminářů: 1. Reflexe pedagogické praxe. 2. Příprava tematického plánu. 3. Příprava učitele na vyučování. Motivace žáků. Aktivizující metody ve výuce výchovy ke zdraví. 4. Aplikace výukových metod na učivu výchovy ke zdraví. 5. Využití skupinového vyučování ve výchově ke zdraví. 6. Pozorování a analýza hodiny výchovy ke zdraví. 7. Sebereflexe studentů. 8. Reflexe a evaluace pregraduální oborové přípravy. 9. Formulace, resp. modifikace profilu učitele výchovy ke zdraví.
Literatura
  povinná literatura
 • https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-vybrane_kapitoly_z_didaktiky_v.pdf
 • www.rvp.cz
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. 416 s. ISBN 8073670542. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. 2. vyd. Praha: Portál, 2002. 380 s. ISBN 80-7178-681-0. info
 • HUNTER, Madeline C. Účinné vyučování v kostce. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 101 s. ISBN 8071782203. info
 • Program podpory zdraví ve škole : rukověť projektu Zdravá škola. Edited by Miluše Havlínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 275 s. ISBN 8071782637. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů. Studenti diskutují prezentovaná témata dle sylabu předmětu.
Metody hodnocení
Studenti se podrobně seznámí se školním vzdělávacím programem školy, na které vykonávají pedagogickou praxi a zjistí, jak je výchova ke zdraví zařazena v ŠVP. Získané poznatky zpracují ve formě seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/VZpM42