VZpM42 Didaktika výchovy ke zdraví 3

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Předpoklady
VZpM31 Didaktika výchovy ke zdraví 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je psychodidaktická aplikace teoretických poznatků do praktické roviny. Důraz je kladen na reflexi a evaluaci vyučovacích pokusů studentů během studijní pedagogické praxe a na získání nebo prohloubení praktických zkušeností a dovedností pro práci s žáky základní školy. Součástí je programování učiva na základní škole.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: - aplikuje poznatky z obecné didaktiky a dalších pedagogicko-psychologických disciplín tzv. společného vědního základu učitelského studia; - vytvoří tematický plán výchovy ke zdraví na základě analýzy mezipředmětových vztahů; - didakticky transformuje témata obsažená v RVP ZV; - připravuje a realizuje výuku výchovy ke zdraví; - analyzuje a hodnotí hodiny výchovy ke zdraví; - definuje specifické problémy vyučování v oborech výchova ke zdraví na ZŠ;
Osnova
 • Obsah seminářů: 1. Příprava učitele na vyučování.2. Motivace žáků. 3. Aktivizující metody ve výuce výchovy ke zdraví. 4. Aplikace výukových metod na učivu výchovy ke zdraví. 5. Využití skupinového vyučování ve výchově ke zdraví. 6. Pozorování a analýza hodiny výchovy ke zdraví. 7. Sebereflexe studentů. 8. Reflexe a evaluace pregraduální oborové přípravy. 9. Formulace, resp. modifikace profilu učitele výchovy ke zdraví.Reflexe pedagogické praxe
Literatura
  povinná literatura
 • www.rvp.cz
 • https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-vybrane_kapitoly_z_didaktiky_v.pdf
  doporučená literatura
 • ČAPEK, Robert. Moderní didaktika : lexikon výukových a hodnoticích metod. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 604 stran. ISBN 9788024734507. info
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. 416 s. ISBN 8073670542. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. 2. vyd. Praha: Portál, 2002. 380 s. ISBN 80-7178-681-0. info
 • HUNTER, Madeline C. Účinné vyučování v kostce. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 101 s. ISBN 8071782203. info
 • Program podpory zdraví ve škole : rukověť projektu Zdravá škola. Edited by Miluše Havlínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 275 s. ISBN 8071782637. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů. Studenti diskutují prezentovaná témata dle sylabu předmětu.
Metody hodnocení
Studenti se podrobně seznámí se školním vzdělávacím programem školy, na které vykonávají pedagogickou praxi a zjistí, jak je výchova ke zdraví integrována v ŠVP. Získané poznatky zpracují ve formě seminární práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.