BIp035 Didaktika přírodopisu 3

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (cvičící)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BIp035/001: Po 17:00–18:50 učebna 10, N. Čeplová, B. Rychnovský
BIp035/002: Čt 12:00–13:50 učebna 36, N. Čeplová, B. Rychnovský
BIp035/01: Po 10:00–11:50 učebna 2, L. Vodová
BIp035/02: Út 9:00–10:50 laboratoř 83, L. Vodová
Předpoklady
BIp023 Didaktika přírodopisu 1 && BIp026 Didaktika přírodopisu 2
BIp023 Didaktika přírodopisu 1 a BIp035 Didaktika přírodopisu 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- student posoudí zpracování vybraného tématu v různých učebnicích přírodopisu
- student sestaví jednoduchý dichotomický klíč
- student vytvoří tematický plán pro výuku zoologického učiva
- student navrhne didaktické zpracování konkrétního tématu z přírodopisu
- student vypracuje návrh terénního cvičení nebo exkurze
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - zhodnotit vybrané téma v aktuálně používaných učebnicích přírodopisu; - navrhnout a vytvořit pomůcku pro určování přírodnin - určovací klíč; - orientovat se v geologické mapě; - didakticky transformovat vybrané téma do podoby konkrétní hodiny přírodopisu realizované s použitím aktizačních metod; - rozvrhnout výuku přírodopisu do tematického plánu; - navrhnout a rozpracovat přípravu výuky v terénu.
Osnova
 • Osnova cvičení (témata jsou navržena pro čtyřhodinové bloky):
 • 1) Didaktika botanického učiva: zpracování botanického učiva v současných učebnicích přírodopisu, analýza a hodnocení zpracování vybraných botanických témat v učebnicích přírodopisu
 • 2) Didaktika botanického učiva: typy určovacích pomůcek v botanice a práce s nimi, návrh a tvorba určovacího klíče
 • 3) Didaktika botanického učiva: odborné časopisy a jejich využití ve výuce, sbírka a výstavka přírodnin
 • 4) Didaktika zoologického učiva: analýza a hodnocení zpracování problematiky bezobratlých v učebnicích přírodopisu včetně hodnocení v jednotlivých ekosystémech
 • 5) Didaktika zoologického učiva: analýza a hodnocení zpracování problematiky obratlovců v učebnicích přírodopisu včetně hodnocení v jednotlivých ekosystémech
 • 6) Didaktika zoologického učiva: prezentování výsledků zhodnocení učebnic přírodopisu tvorba tematického plánu pro výuku zoologického učiva
 • 7) Didaktika antropologického učiva: didaktického zpracování témat: prenatální vývoj člověka, postnatální vývoj člověka, kosterní a svalová soustava
 • 8) Didaktika antropologického učiva: didaktického zpracování témat oběhová, dýchací, trávicí a vylučovací soustava
 • 9) Didaktika antropologického učiva: didaktického zpracování témat kožní, nervová, smyslová a pohlavní soustava
 • 10) Didaktika geologického učiva: informační zdroje s geologickou tématikou, práce s geologickou mapou, hodnocení zpracování vybraných témat z neživé přírody v učebnicích přírodopisu
 • 11) Didaktika geologického učiva: didaktické zpracování vybraného mineralogického tématu, didaktické zpracování vybraného petrografického tématu
 • 12) Didaktika geologického učiva: didaktické zpracování vybraného tématu z historie Země, návrh terénního cvičení a exkurze z neživé přírody
Literatura
  povinná literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: verze platná od 1. 9. 2016 [online]. (2016). Praha: MŠMT [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
 • ALTMANN, Antonín. Metody a zásady ve výuce biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 285 s. URL info
  doporučená literatura
 • HANSEN, John T. Netter´s anatomy coloring book: with student consult access. 2. vyd. Philadelphia: Saunders, 2014. 384 s. ISBN 978-0-323-18798-5. info
 • VÁVRA, Václav a Jindřich ŠTELCL. Významné geologické lokality Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 292 s. 55 - Vědy o zemi. geologické vědy. ISBN 978-80-210-6715-8. info
 • MASLOWSKI, Oton. Didaktika biologie : určeno pro posluchače přírodovědecké fakulty a pedagogické fakulty Univerzity Palackého. 1. vyd. 1990. 145 s. info
 • ALTMANN, Antonín. Přírodniny ve vyučování biologii a geologii. Vyd. 3., upr. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 157 s. info
 • ALTMANN, Antonín. Pomůcky pro výuku biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 130 s. info
  neurčeno
 • KAPLAN, Zdeněk, Jiří DANIHELKA, Jindřich jun. CHRTEK, Jan KIRSCHNER, Karel KUBÁT, Milan ŠTECH, Jan ŠTĚPÁNEK, Petr BATOUŠEK, Petr BUREŠ, Roman BUSINSKÝ, Jaroslav ČÁP, Martin DANČÁK, Michal DUCHÁČEK, Martin DUCHOSLAV, Václav DVOŘÁK, Libor EKRT, Petr FILIPPOV, Vít GRULICH, Daniel HRČKA, Michal HRONEŠ, Lubomír HROUDA, Zdenka HROUDOVÁ, Vladimír JEHLÍK, Klára KABÁTOVÁ, Gergely KIRÁLY, Ludmila KIRSCHNEROVÁ, Lucie KOBRLOVÁ, Kateřina KOČÍ, Petr KOUTECKÝ, František KRAHULEC, Pavel KÚR, Martin LEPŠÍ, Petr LEPŠÍ, Bohumil MANDÁK, Jan PONERT, Jan PRANČL, Petr PYŠEK, Radomír ŘEPKA, Jiří SÁDLO, Jan SUDA, Otakar ŠÍDA, Petr ŠMARDA, Pavel ŠPRYŇAR, Jitka ŠTĚPÁNKOVÁ, Bohumil TRÁVNÍČEK, Pavel TRÁVNÍČEK, Jiří UHER, Radim Jan VAŠUT, Václav VĚTVIČKA, Jiří ZÁZVORKA a Václav ZELENÝ. Klíč ke květeně České republiky. 2, aktualizované vydání. Praha: Academia, 2019. 1168 s. ISBN 978-80-200-2660-6. info
 • DOBRYLOVSKÁ, Dominika. Klíč k určování stromů: 123 nejběžnějších stromů ČR. 1. vyd. Praha: Petr Kupka, 2012. 34 s. ISBN 978-80-87412-16-9. info
 • CORNELL, Joseph Bharat. Objevujeme přírodu : učení hrou a prožitkem. Translated by Lenka Kapsová. Vydání první. Praha: Portál, 2012. 141 stran. ISBN 9788026201458. info
 • Teaching secondary biology. Edited by Michael J. Reiss. Second edition. London: Hodder Education, an Hachette UK Company, 2012. ix, 318. ISBN 9781444124316. info
 • Klíč k určování stromů podle listů. 1. vydání. Brno: Rezekvítek, 2011. 8 stran. ISBN 9788086626253. info
Výukové metody
Formy výuky: hromadná-frontální, skupinová - homogenní, skupinová - diferencovaná výuka. Výukové metody: vysvětlování, popis, rozhovor, diskuze, práce s pracovním listem, práce s textem, pozorování, pokus.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: písemně zpracované seminární práce, prezentace. Zápočet studenti získají za: - aktivní účast na cvičeních (tolerována je 1 absence) - zhodnocení vybraného zoologického tématu v učebnicích přírodopisu - vytvoření plánu pro výuku zoologického učiva - zpracování návrhu výuky vybraného tématu z biologie člověka a jeho prezentace v semináři - rozpracování přípravy pro výuku vybraného tématu v terénu
Informace učitele
Anotace: Předmět vychází z problematiky oborové didaktiky prezentované v rámci předmětů Didaktiku přírodopisu 1 a 2, přičemž se zaměřuje na speciální oborové didaktiky: didaktiku botanického učiva, didaktiku zoologického učiva, didaktiku antropologického učiva a didaktiku geologického učiva. Studenti si na cvičeních vyzkouší analýzu a hodnocení zpracování konkrétních témat v učebnicích přírodopisu a to jak se systematickým pojetím učiva, tak ekologickým. Část cvičení bude věnována také práci s prostředky specifickými pro daný obor. Studenti si rovněž sami vyzkouší didaktickou transformaci vybraných témat vyučovaných na ZŠ. Předmět si mohou studenti zapsat až po splnění Didaktiky přírodopisu 1 a 2. Předmět je vyučován ve dvou dvohodinových blocích, je třeba si zapsat oba tyto bloky (botanicko - zoologický vyučovaný Dr. Čeplovou a Doc. Rychnovským i antropologicko-geologický vyučovaný Dr. Vodovou).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022.