SPp201 Strategie podpory funkční gramotnosti

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Olbertová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp201/01: každý lichý čtvrtek 14:00–17:50 učebna 51, M. Olbertová
SPp201/02: každý lichý čtvrtek 14:00–17:50 učebna 78
Předpoklady
Absolvování předmětu Didaktiky předmětů 1.st. ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si základní znalosti, intervenční přístupy a strategie v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
Výstupy z učení
Po absolvování disciplíny: . je student schopen zvládat specifické problémy výuky českého jazyka na 1. st. ZŠ s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. . student zná specifické problémy výuky českého jazyka na 1. st. ZŠ s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; . student umí aplikovat jednotlivé metody čtení u žáků se SVP.
Osnova
  • Postavení vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v edukaci na prvním stupni základní školy Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělávací obory předmětu český jazyk a jeho postavení v edukaci žáků se specifickými poruchami učení. Psychologické základy vyučování čtení, psaní, vývoj metod prvopočátečního psaní a čtení. Metody výuky elementárního čtení a psaní Čtenářská gramotnost, přístupy a strategie při výuce čtení, Specifika čtenářských chyb. Diferenciace a individualizace ve výuce českého jazyka. Specifické poruchy učení, intervence a reedukace. Problematika přístupu k žákům se specifickými poruchami učení v českém jazyce Význam didaktických her při osvojování si dovednosti čtení. Vyučovací hodina, organizační formy výuky, struktura vyučovací hodiny. Alternativní metody ve výuce čtení a psaní Specifika hodnocení v edukačním procesu.
Literatura
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 164 s. ISBN 978-80-210-7110-0. info
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení: text k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-232-1. info
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Kapitoly ze specifických poruch učení I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 128 s. ISBN 80-210-3613-3. info
  • HAVEL, Jiří, Bohumíra FABIÁNKOVÁ a Miroslava NOVOTNÁ. Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. In Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. Brno: Paido, 1999. 81 s. ISBN 80-85931-64-8. info
Výukové metody
Seminář, skupinové diskuse, kooperativní učení, zážitkové aktivity, samostatná četba zadaných textů, metody kritického myšlení, prezentace příkladů dobré praxe.
Metody hodnocení
Písemný test (k úspěšnému absolvování je nutno 75 % správných odpovědí.)
Oprava bude probíhat ústní zkouškou.
Vypracování přípravy se zřetelem na rozvoj funkční gramotnosti, ukázka diferencované práce s textem s mezipředmětovým přesahem.
Další požadavky budou upřesněny na první konzultaci předmětu.
Navazující předměty
Informace učitele
FONTÁNA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1999 GEOFEREY, P. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996 KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a kooperativní škola. Praha: Portál, 1999 LOKŠOVÁ. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1999 LOOSEOVÁ, A., C. a kol. Grafomotorika pro děti předškolního věku. Praha: Portál, 2001 LOOSEOVÁ, A., C. a kol. Grafomotorika pro děti předškolního věku. Pracovní listy. Praha: Portál, 2001 KYRIAKOU. CH: Klíčové dovednosti učitele. Praha. Portál. 1996 PRŮCHA, J. Alternativní školy. Praha: Portál, 1996 SANTLEROVÁ, K. Metody ve výuce čtení a psaní. Brno: Paido, 1995 SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, VÚP Praha SPILKOVÁ,V. a kol. Proměny primírního školství v ČR. Praha: Portál, 2005. ISBN WALTEROVÁ, E. Kurikulum proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: Masarykova univerzita, 1994. KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007 ISBN 978-80-1734-0 SKALKOVÁ ,J. Obecná didaktika Praha. Grada 2007.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022.