SPp201 Strategie podpory funkční gramotnosti

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Jůzová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Jůzová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Jůzová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Absolvování předmětu Didaktiky předmětů 1.st. ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si základní znalosti, intervenční přístupy a strategie v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.Po absolvování disciplíny je student schopen zvládat specifické problémy výuky českého jazyka na 1. st. ZŠ s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Student zná specifické problémy výuky českého jazyka na 1. st. ZŠ s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; umí aplikovat jednotlivé metody čtení u žáků se SVP;
Výstupy z učení
Po absolvování disciplíny - je student schopen zvládat specifické problémy výuky českého jazyka na 1. st. ZŠ s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. - Student zná specifické problémy výuky českého jazyka na 1. st. ZŠ s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; - student umí aplikovat jednotlivé metody čtení u žáků se SVP.
Osnova
  • Postavení vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v edukaci na prvním stupni základní školy Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělávací obory předmětu český jazyk a jeho postavení v edukaci žáků se specifickými poruchami učení. Psychologické základy vyučování čtení, psaní, vývoj metod prvopočátečního psaní a čtení. Metody výuky elementárního čtení a psaní Čtenářská gramotnost, přístupy a strategie při výuce čtení, Specifika čtenářských chyb. Diferenciace a individualizace ve výuce českého jazyka. Specifické poruchy učení, intervence a reedukace. Problematika přístupu k žákům se specifickými poruchami učení v českém jazyce Význam didaktických her při osvojování si dovednosti čtení. Vyučovací hodina, organizační formy výuky, struktura vyučovací hodiny. Alternativní metody ve výuce čtení a psaní Specifika hodnocení v edukačním procesu.
Literatura
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 164 s. ISBN 978-80-210-7110-0. info
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení: text k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-232-1. info
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Kapitoly ze specifických poruch učení I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 128 s. ISBN 80-210-3613-3. info
  • HAVEL, Jiří, Bohumíra FABIÁNKOVÁ a Miroslava NOVOTNÁ. Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. In Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. Brno: Paido, 1999, 81 s. ISBN 80-85931-64-8. info
Výukové metody
interaktivní seminář, koopetativní učení
Metody hodnocení
Ukončení předmětu: písemný test - k úspěšnému absolvování je nutno 75% správných odpovědí Požadavky: vypracování přípravy na hodinu českého jazyka Další požadavky budou upřesněny na první konzultaci předmětu. aktivní účast 80%.
Navazující předměty
Informace učitele
FONTÁNA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1999 GEOFEREY, P. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996 KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a kooperativní škola. Praha: Portál, 1999 LOKŠOVÁ. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1999 LOOSEOVÁ, A., C. a kol. Grafomotorika pro děti předškolního věku. Praha: Portál, 2001 LOOSEOVÁ, A., C. a kol. Grafomotorika pro děti předškolního věku. Pracovní listy. Praha: Portál, 2001 KYRIAKOU. CH: Klíčové dovednosti učitele. Praha. Portál. 1996 PRŮCHA, J. Alternativní školy. Praha: Portál, 1996 SANTLEROVÁ, K. Metody ve výuce čtení a psaní. Brno: Paido, 1995 SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, VÚP Praha SPILKOVÁ,V. a kol. Proměny primírního školství v ČR. Praha: Portál, 2005. ISBN WALTEROVÁ, E. Kurikulum proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: Masarykova univerzita, 1994. KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007 ISBN 978-80-1734-0 SKALKOVÁ ,J. Obecná didaktika Praha. Grada 2007.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/SPp201