SPp201 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2 - český jazyk

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Markéta Olbertová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp201/01: Po 16:00–17:50 učebna 52, M. Olbertová
Předpoklady
Absolvování předmětu Didaktiky předmětů 1.st. ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si základní znalosti, intervenční přístupy a strategie v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.Po absolvování disciplíny je student schopen zvládat specifické problémy výuky českého jazyka na 1. st. ZŠ s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Student zná specifické problémy výuky českého jazyka na 1. st. ZŠ s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; umí aplikovat jednotlivé metody čtení u žáků se SVP;
Osnova
  • Postavení vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v edukaci na prvním stupni základní školy Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělávací obory předmětu český jazyk a jeho postavení v edukaci žáků se specifickými poruchami učení. Psychologické základy vyučování čtení, psaní, vývoj metod prvopočátečního psaní a čtení. Metody výuky elementárního čtení a psaní Čtenářská gramotnost, přístupy a strategie při výuce čtení, Specifika čtenářských chyb. Diferenciace a individualizace ve výuce českého jazyka. Specifické poruchy učení, intervence a reedukace. Problematika přístupu k žákům se specifickými poruchami učení v českém jazyce Význam didaktických her při osvojování si dovednosti čtení. Vyučovací hodina, organizační formy výuky, struktura vyučovací hodiny. Alternativní metody ve výuce čtení a psaní Specifika hodnocení v edukačním procesu.
Literatura
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 164 s. ISBN 978-80-210-7110-0. info
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení: text k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-232-1. info
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Kapitoly ze specifických poruch učení I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 128 s. ISBN 80-210-3613-3. info
  • HAVEL, Jiří, Bohumíra FABIÁNKOVÁ a Miroslava NOVOTNÁ. Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. In Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. Brno: Paido, 1999. 81 s. ISBN 80-85931-64-8. info
Výukové metody
interaktivní seminář, koopetativní učení
Metody hodnocení
Ukončení předmětu: písemný test - k úspěšnému absolvování je nutno 75% správných odpovědí Požadavky: vypracování přípravy na hodinu českého jazyka Další požadavky budou upřesněny na první konzultaci předmětu. aktivní účast 80%.
Navazující předměty
Informace učitele
FONTÁNA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1999 GEOFEREY, P. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996 KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a kooperativní škola. Praha: Portál, 1999 LOKŠOVÁ. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1999 LOOSEOVÁ, A., C. a kol. Grafomotorika pro děti předškolního věku. Praha: Portál, 2001 LOOSEOVÁ, A., C. a kol. Grafomotorika pro děti předškolního věku. Pracovní listy. Praha: Portál, 2001 KYRIAKOU. CH: Klíčové dovednosti učitele. Praha. Portál. 1996 PRŮCHA, J. Alternativní školy. Praha: Portál, 1996 SANTLEROVÁ, K. Metody ve výuce čtení a psaní. Brno: Paido, 1995 SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, VÚP Praha SPILKOVÁ,V. a kol. Proměny primírního školství v ČR. Praha: Portál, 2005. ISBN WALTEROVÁ, E. Kurikulum proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: Masarykova univerzita, 1994. KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007 ISBN 978-80-1734-0 SKALKOVÁ ,J. Obecná didaktika Praha. Grada 2007.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022.