AJ6005 Učitelská praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/5. 60 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Denisa Foltová, DiS. (pomocník)
Mgr. Blanka Klimovič (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Předpoklady
The course is only offered to students who simultaneously enrolled in Teacher Training 2 – seminar. Fields of study the course is directly associated with: Teacher training for lower secondary schools,Teacher training for secondary schools, including combined study modes.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjení a upevňování profesních kompetencí získávaných během Učitelské praxe 1 a postupné přebírání odpovědnosti z vlastní výuku a interakci s žáky. V této praxi je kladen důraz na oborový aspekt praxe. Student má v rámci předmětu možnost propojovat teoretické poznatky získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele. Jedná se o praxi, kterou student vykonává jako souvislou po dobu 4 týdnů na konci semestru. Celkem jde o 60 hodin praxe, z toho 40 hodin přímo ve škole a 20 hodin věnovaných především přípravě vlastní výuky, případně pomoci provázejícímu učiteli (např. oprava písemek, vytváření pomůcek apod.).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
• zhodnotí vlastní vývoj v roli učitele,
• zefektivní proces plánování, realizace a reflexe vlastní výuky,
• na základě reflexe vlastní hodiny vytváří alterace, které využívá ve výuce,
• osvojí si základní dovednosti vztahující se ke všem složkám práce učitele (výukovým i nevýukovým),
• reflektuje klima konkrétní školy a třídy a jejich vliv na vlastní práci.
Osnova
 • • vlastní výuka – 10 hodin,
  • tandemová výuka - 10 hodin,
  • činnosti vykonávané ve funkci asistenta (třídního) učitele zadané ředitelem základní školy či provázejícím učitelem (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, doprovod (spolu s učitelem) žáků na exkurze, příprava školních projektů a akcí, dozory, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, příprava třídnické hodiny, suplování ad.),
  • náslechy ve výuce (nejen) provázejících učitelů (dle možností školy),
  • vedení pedagogického deníku a zpracovávání dlouhodobého komplexního portfoliového úkolu
Literatura
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
 • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. Vydání třetí. Praha: Portál, 2008, 155 stran. ISBN 9788073674342. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 5. Praha: Portál, 2008, 380 s. ISBN 9788073674274. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995, 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
 • SCRIVENER, Jim. Learning teaching : a guidebook for English language teachers. Oxford: Heinemann, 1994, vi, 218 p. ISBN 0-435-24089-718. info
 • GOWER, Roger a Steve WALTERS. Teaching practice handbook. 1st ed. Oxford: Heinemann, 1983, 188 s. ISBN 0-435-28995-0. info
Výukové metody
aktivní práce pod vedením provázejícího učitele
hospitace oborového didaktika ve výuce studenta učitelství
individuální konzultace
Metody hodnocení
• dodání seznamu výstupů (hodin odučených studentem)
• odevzdání příprav z odučených hodin (3) hodnocených kolegou dle zadaných kritérií
Informace učitele
Udělení zápočtu je podmíněno řádným zápisem do předmětu v IS a řádným přihlášením ke konkrétní škole v IS. Praxe je třeba vykonat na některé ze škol v České republice, přičemž alespoň jednu ze tří učitelských praxí (Učitelská praxe 1, 2, 3) je třeba absolvovat ve škole v Brně.Organizační a administrativní informace k praxi naleznete pod následujícím odkazem: http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe. V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.