DCJC011 Pragmalingvistika

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost lingvistiky na úrovni absolutoria magisterského stupně ve filologii nebo učitelství jazyka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení si znalostí z pragmatiky a pragmalingvistiky jako stěžejní lingvistické vědy v moderní didaktice cizího jazyka. Mimo získání teoretických znalostí se očekává, že absolventi a absolventky budou schopni tyto uplatnit jak v doktorském studiu, tak i ve vlastní výuce jazyka.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/studentka dovede:
- charakterizovat pragmalingvistiku a zařadit ji mezi ostatní lingvistické předměty
- vymezit pragmalingvistiku a sémantiku
- popsat teorii mluvních/řečových aktů
- vysvětlit konverzační maximy a kooperační princip
- rozlišovat mezi propozicí a presupozicí
- najít a vysvětlit pragmatické a evaluativní markery v textu
- popsat a lišit některé pragmatické rozdíly v promluvě mezi několika evropskými kulturami
- vysvětlit pragmalingvistiku jako základ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ)
Dále bude každý schopen zužitkovat získané znalosti jak doktorském studiu, tak ve vlastní výuce jazyka.
Osnova
 • Teorie
 • Pragmalingvistika v rámci jazykovědných discipin
 • Proposice a presuposice
 • Teorie mluvních/řečových (Searl)
 • Přímé a nepřímé akty
 • KOnverzační maximy a implikatury (Grice)
 • Deixe a deiktické výrazy, jejich různé realizace
 • Lokalní, temporalní, personální a sociální deixe
 • Zdvořilost v jazyce
 • Styl
 • Kulturně spocifické prvky
 • Aplikace:
 • Pragmatické markery v textu
 • Pragmalingvistický koncept jako základ Společného evropského referenčního rámce (SERR)
 • (Další podrobnosti jsou uvedeny v interaktivní osnově Informačního sytému MU.)
Literatura
  povinná literatura
 • Mašín, Jaroslav. Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka. Praha, FF UK, 2015.
 • HIRSCHOVÁ, Milada. Pragmatika v češtině. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 243 s. ISBN 8024412837. info
 • YULE, George. Pragmatics. First published. Oxford: Oxford University Press, 1996. xiv, 138. ISBN 0194372073. info
  doporučená literatura
 • Besch, W. (ed.) Duzen, Siezen, Titulieren :zur Anrede im Deutschen heute und gestern. Götingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998.
 • LEVINSON, Stephen C. Pragmatics. 15th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. xvi, 420. ISBN 0521294142. info
 • BROWN, Penelope a Stephen C. LEVINSON. Politeness : some universals in language usage. 14th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. xiv, 345. ISBN 0521313554. info
 • LEVINSON, Stephen C. Pragmatik. Translated by Martina Wiese. 3. Aufl. Tübingen: Max Niemeyer, 2000. xiii, 476. ISBN 3484220392. info
Výukové metody
Samostatné rešerše a studium k jednotlivým jevům, diskuse, krátké referáty
Metody hodnocení
Ústní zkouška se skládá z rozpravy nad seminární prací. Jejím tématem by měl být styčný bod mezi pragmalingvistikou a tématem disertační práce. Seminární práce musí být odevzdaná včas před termínem zkoušky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.