DCJC011 Pragmalingvistika

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost lingvistiky na úrovni absolutoria magisterského stupně ve filologii nebo učitelství jazyka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení si znalostí z pragmatiky a pragmalingvistiky jako stěžejní lingvistické vědy v moderní didaktice cizího jazyka. Mimo získání teoretických znalostí se očekává, že absolventi a absolventky budou schopni tyto uplatnit jak v doktorském studiu, tak i ve vlastní výuce jazyka.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/studentka dovede:
- charakterizovat pragmalingvistiku a zařadit ji mezi ostatní lingvistické předměty
- vymezit pragmalingvistiku a sémantiku
- popsat teorii mluvních/řečových aktů
- vysvětlit konverzační maximy a kooperační princip
- rozlišovat mezi propozicí a presupozicí
- najít a vysvětlit pragmatické a evaluativní markery v textu
- popsat a lišit některé pragmatické rozdíly v promluvě mezi několika evropskými kulturami
- vysvětlit pragmalingvistiku jako základ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ)
Dále bude každý schopen zužitkovat získané znalosti jak doktorském studiu, tak ve vlastní výuce jazyka.
Osnova
 • Teorie
 • Pragmalingvistika v rámci jazykovědných discipin
 • Proposice a presuposice
 • Teorie mluvních/řečových (Searl)
 • Přímé a nepřímé akty
 • KOnverzační maximy a implikatury (Grice)
 • Deixe a deiktické výrazy, jejich různé realizace
 • Lokalní, temporalní, personální a sociální deixe
 • Zdvořilost v jazyce
 • Styl
 • Kulturně spocifické prvky
 • Aplikace:
 • Pragmatické markery v textu
 • Pragmalingvistický koncept jako základ Společného evropského referenčního rámce (SERR)
 • (Další podrobnosti jsou uvedeny v interaktivní osnově Informačního sytému MU.)
Literatura
  povinná literatura
 • Mašín, Jaroslav. Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka. Praha, FF UK, 2015.
 • HIRSCHOVÁ, Milada. Pragmatika v češtině. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 243 s. ISBN 8024412837. info
 • YULE, George. Pragmatics. First published. Oxford: Oxford University Press, 1996. xiv, 138. ISBN 0194372073. info
  doporučená literatura
 • Besch, W. (ed.) Duzen, Siezen, Titulieren :zur Anrede im Deutschen heute und gestern. Götingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998.
 • LEVINSON, Stephen C. Pragmatics. 15th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. xvi, 420. ISBN 0521294142. info
 • BROWN, Penelope a Stephen C. LEVINSON. Politeness : some universals in language usage. 14th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. xiv, 345. ISBN 0521313554. info
 • LEVINSON, Stephen C. Pragmatik. Translated by Martina Wiese. 3. Aufl. Tübingen: Max Niemeyer, 2000. xiii, 476. ISBN 3484220392. info
Výukové metody
Samostatné rešerše a studium k jednotlivým jevům, diskuse, krátké referáty
Metody hodnocení
Ústní zkouška se skládá z rozpravy nad seminární prací. Jejím tématem by měl být styčný bod mezi pragmalingvistikou a tématem disertační práce. Seminární práce musí být odevzdaná včas před termínem zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/DCJC011