OVp007 Seminář k dějinám etiky 1

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (cvičící)
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD. (cvičící)
Garance
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OVp007/01: St 17:00–17:50 respirium (5. nadzemní podlaží), S. Lesňák
OVp007/02: Čt 15:00–15:50 učebna 36, S. Lesňák
OVp007/04: Čt 12:00–12:50 učebna 35, S. Lesňák
OVp007/29: Čt 17:00–17:50 učebna 34, S. Lesňák
Předpoklady
NOW ( OVp006 Dějiny etiky 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- získat přehled o etických teoriích v minulosti
- zachytit relativnost dobra a zla v minulosti
- získat pluralitní pohled na hodnoty a morálku
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - vysvětlit jednotlivé etické koncepce
- porozumět důsledkům a rozporům etických teorií
- interpretovat filosofický text
- porovnávat etické teorie
Osnova
 • 1) Úvod do etiky, pojmy: etika, morálka, mrav. historická geneze pojmů etika, morálka a mrav; reálný zaklad geneze pojmů ve vývoji rodové společnosti k jejímu překonání v antickém městském státě.
 • Mýtus jako morální problém. Privátní a veřejné dobro.
 • 2) Hérakleitos, sofistické pochybování. problém změny, relativismu a kritéria dobra a zla; spor mezi hérakleitovskou a eleatskou větví a její etický význam.
 • 3) Démokritos a Epikúros. atomistické řešení hérakleitovsko-eleatského problému jako problému morálního, počátky demokratického smýšlení, morální hodnota jednice a svobody, .
 • 4)Sokrates
 • 5) Platón idea dobra o sobě jako dokonalého a statického bytí a její praktické důsledky v koncepci ideální společnosti, bezcennost jedince a nebezpečnost svobody, ideální člověk – počátky eugenických teorií
 • 6) Aristotelés morálka jako vztah sobě si rovných individuí; pojetí rozpornosti lidské přirozenosti a rozhodující význam jednání v Aristotelově etickém systému. Význam svobody a kritického myšlení pro mravní jednání.
 • 7) Stoicismus a epikureismus. etická reakce na změny v antickém světě, problém svobody a společenské angažovanosti jako morálního ideálu, řád světa a řád individuálního života, idea všelidského.
 • 8) Počátky křesťanství a jeho etická inovace antické inspirace a nové formulace, nový koncept dějin a pojetí člověka – lineární čas, člověk jako aktivní spolu-tvůrce dějin, idea kolektivního spasení – příchodu šťastné budoucnosti.
 • Přechod k novověku 9) Machiavelli možnost vědecké politiky, nemožnost ctnostné politiky a politiků, účelnost zla v politice, spor osobního a politického dobra, Mach. filosofie dějin a dějinných hybných sil –touhy po moci a materiálních zájmů
 • 10) Protestantská etika. otázka spasení a podnikatelských ctností, trh jako nový morální jev, nová dimenze individualismu a rozpornost dobra.
 • 11)Hobbes. lidská přirozenost, individualismus a sledování osobního prospěchu jako morální problém lidského soužití, individualismus jako předpoklad autoritativní vlády.
 • 12) J. J. Rousseau lidská přirozenost, mravní význam nerovnosti mezi lidmi a její původ v soukromém vlastnictví, soukromé vlastnictví – zdroj útlaku a morálního úpadku, radikálně demokratická teorie: obecná vůle a soukromé zájmy; síla rozumu a význam svobody, význam výchovy a zákonů pro morálku společnosti, etika jako politická kritika.
 • 12) I. Kant zakotvení etiky ve všeobecném - univerzálním, metafyzické postuláty, formulace kat. imperativu, problém závaznosti mravního zákona, rozpor mezi univerzalitou a individualitou, etikou a realitou.
Literatura
  doporučená literatura
 • JOHNSON, Oliver A. a Andrews REATH. Ethics : selections from classical and contemporary writers. 11th ed. Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2012. ix, 562. ISBN 9780538452823. info
 • ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Vyd. 2. Praha: Academia, 2001. 292 s. ISBN 8020009175. info
 • HODOVSKÝ, Ivan a Jiří [PhDr.] SEDLÁK. Etika ve společnosti a v povolání. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994. 165 s. ISBN 80-7067-413-X. info
Výukové metody
Kolektivní diskuse, prezentace, kritické zhodnocení jednotlivých autorů.
Metody hodnocení
Seminář. Ukončení předmětu - zápočet. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní práce v semináři(projekt, prezentace v stanovený čas, účast na diskusi) a odevzdání konspektu v rozsahu nejméně 5 norm. stran ve formě vlastních poznámek - interpretace textu, z každé strany obsah, nepozději v zápočtový týden, do odevzdávarny. Zápočet nezíska student, který má více než 2 vopřed neomluvené absence.
Informace učitele
Doporučená literatura za první semestr 1) povinná lit Vernant, J.-P.: Počátky řeckého myšlení. ISE, Praha 1993. ISBN 80-85241-45-5.
2-3) Zlomky předsokratovských myslitelů. Praha 1962.


EPIKÚROS, 341-270 př.Kr. O štěstí a mravnosti : Myšlenky Praha : Svoboda, 1970.


4)Platón: Obrana Sokratova. Odeon, 1971.


5)Platón: Ústava Oikoymenh, 2017 .


6) Aristoteles: Etika Nikomachova. Rezek, Praha 1996. ISBN 80-901796-7-3


Aristotelés: Politika. Rezek, Praha 1998.


7) Seneca: Další listy Luciliovi. Svoboda, Praha 1984.


Epiktétos: Rukojeť / Rozpravy. Svoboda, 1972.


8) Augustinus Aurelius: O milosti a svobodném rozhodování, Odpověď Simplicianovi. Nakladatel: Krystal OP;


9) Machiavelli, N.: Vladař, Rozpravy o prvních deseti knihách Tita Livia. In: např. Úvahy o vládnutí a o vojenství. ARGO 2001.


10) Weber, M.: Protestantská etika a duch kapitalismu. In: Max Weber, K metodologii sociálnych vied. Bratislava 1983, s.272- 361. Nověji: Weber, M.: Metodologie, sociologie a politika. OIKOMENH, Praha 1998, s. 185 - 246. ISBN 80-86005-48-8.


11)Hobbes, T.: Výbor z díla. Svoboda 1988. ISBN


12) Rousseau, J.J.: Rozpravy. Praha, Svoboda 1989.


12) Kant, I.: Základy metafyziky mravů. Praha 1990.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.