SOp123 Výchova ve volném čase 1 - Metodika aktivit

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dagmar Krišová (cvičící)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOp123/01: Út 14:00–15:50 učebna 60, M. Košatková
Předpoklady
Seminář navazuje na předmět Výchova ve volném čase (přednáška) a Výchova ve volném čase 2 - Metodika her. U studenta/-tky předpokládáme schopnost kultivovaného vystupování před spolužáky, schopnost organizace skupiny, dovednost jasně a logicky vysvětlit pracovní postup představované činnosti, schopnost zpracovat elektronické podklady (metodické listy) na didakticky propracované úrovni. Případné vystoupení studenta/ tky před skupinou musí být didakticky propracované i s využitím dostupných pomůcek audiovizuální techniky. Nezbytná je i schopnost sebereflexe, přijímat zpětnou vazbu ostatních studentů, odborně a smysluplně reagovat na podněty a připomínky kolegů v rámci zadaného úkolu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na metodickou přípravu praktických činností ve volném čase. Student/ka si v bezpečné skupině vyzkouší přípravu a realizace volnočasové aktivity, včetně reflektivního zhodnocení. Součástí je zpracování metodických listů, které pomohou strukturovat přípravu na aktivity.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
1) vést volnočasovou aktivitu pro libovolnou cílovou skupinu 2) kriticky zhodnotit průběh přípravy a realizace volnočasové aktivity 3) charakterizovat jednotlivé volnočasové aktivity a určit jejich (ne)vhodnost pro danou cílovou skupinu 4) pracovat kreativně s rozmanitými materiály a metodami práce
Osnova
 • Tematické okruhy volnočasových činností/ aktivit/ úkolů: 1.Sportovní aktivity (student/ka má za úkol zpracovat metodiku sportovních aktivit, které jsou něčím zajímavé a netradiční. Lze vytvořit návrh různých aktivit nebo rozvoj jedné sportovní aktivity). 2.Výtvarné a rukodělné činnosti (student/ka má za úkol zpracovat metodiku výtvarných a rukodělných aktivit, které jsou něčím zajímavé a netradiční. V metodických listech je nutné zohlednit věk účastníků a zákonitosti jejich psychického vývoje). 3.Aktivizace seniorů, volnočasové činnosti pro seniory (student/ka má za úkol zpracovat metodiku aktivit pro seniory, je nutné zohlednit a na semináři představit zákonitosti vývojové psychologie této sociální skupiny). 4.Umělecké činnosti (foto, video, zpěv, tanec: student/ka má za úkol zpracovat metodiku uměleckých činností, které jsou něčím zajímavé, netradiční a mohly by ostatní spolužáky obohatit). 5.Činnosti směřující k rozvoji tvořivosti (student/ka má za úkol zpracovat metodiku činností, které směřují k rozvoji tvořivosti, je žádoucí a možné využití různých multimediálních nástrojů. V metodických listech je nutné zohlednit věk účastníků a zákonitosti jejich psychického vývoje). 6.Aktivity s tématikou globálního rozvojového vzdělávání (student/ka má za úkol zpracovat metodiku činností směřujících k tématům GRV, pro tento úkol je vhodné využít/ recyklovat předměty denní potřeby atd.) 7.Volnočasové aktivity zaměřené na nejrůznější svátky a tradice v roce (student/ka má za úkol zpracovat metodiku aktivit, které jsou tematicky zaměřené na nejrůznější svátky v průběhu roku. V metodických listech je nutné zohlednit věk účastníků a zákonitosti jejich psychického vývoje). 8.Terapeutické aktivity (arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie…): student/ka má za úkol zpracovat metodiku aktivit, které jsou terapeutického charakteru. Součástí úkolu je vysvětlit a popsat terapeutickou složku činnosti. 9.Návrh volnočasového zařízení (student/ka zpracuje návrh podoby volnočasového zařízení, které v ČR zatím neexistuje či není dostupné v určitém regionu, kde jej navrhuje. Návrh bude obsahovat: cílové zaměření zařízení, cílovou skupinu, specifikaci zaměstnanců a motivaci pro jeho existenci, dále bude projekt zařízení obsahovat: zájmové sekce, tvůrčí týmy, prostorové zajištění, pravidla chování v zařízení atd.). 10.Návrh programu desetidenního pobytu (student/ka si připraví plán dlouhodobější výchovně-vzdělávacích akce pobytového typu. Vybraný student/tka vypracuje desetidenní podrobný program tábora/školy v přírodě se všemi náležitostmi. Součástí plánu je: organizační zabezpečení – hygienické směrnice, požadavky na pedagogické vedení, dokumentace; dále vymezení délky tábora, cílové skupiny, počtu účastníků, místa pobytu, programové náplně, celotáborové motivace, materiálního zabezpečení atd. Pobytová akce musí být netradiční formou představena na semináři spolužákům.) Dále: 11.Vaření (student/ka má za úkol zpracovat metodiku činností spojených s kulinářských uměním, tzn. příprava pokrmů a pochutin. Pro tento úkol je zásadní využít minimálních finančních nákladů. Na jednu aktivitu je povoleno využít ingrediencí max. za 30 Kč).
Literatura
  doporučená literatura
 • ARGYRIS, Chris. On organizational learning. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 1999. xv, 464. ISBN 0631213090. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Nové psychohry :společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 223 s. ISBN 80-7178-235-1. info
  neurčeno
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry v klubovně (Variant.) : Velká encyklopedie her. 2, Hry v klubovně [Zapletal,Ş1986] : Velká encyklopedie her. 2, Hry v klubovně [Zapletal,Ş1996]. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry ve městě a na vsi (Variant.) : Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi [Zapletal,Ş1988] : Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi [Zapletal,Ş1998]. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Výpravy za dobrodružstvím. 2. vyd., v nakl. Leprez 1. Praha: Leprez, 1998. 363 s. ISBN 80-86061-16-7. info
 • CHOUR, Jiří, Miloš ZAPLETAL a Jaroslav FOGLAR. Etapové hry. Liberec: Skauting, 1997. 301 s. ISBN 80-85421-18-6. info
 • HERMOCHOVÁ, Soňa. Hry pro život :sociálně psychologické hry pro děti a mládež. 2. vyd. Praha: Portál, 1995. 174 s. ISBN 80-7178-042-1. info
 • BERNE, Eric. Jak si lidé hrají [Berne, 1992]. Liberec: Dialog, 1992. ISBN 80-85194-51-1. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Velká kniha deskových her. Illustrated by Alena Zapletalová. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1991. 178 s. ISBN 8020401881. info
 • BAKALÁŘ, Eduard a Vojtěch KOPSKÝ. I dospělí si mohou hrát [Bakalář, 1987]. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Pressfoto, 1987. 194 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. Vydání druhé. Praha: Olympia, 1987. 629 stran. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1986. 573 s. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Moderní společenské hry : s psychologickou tematikou. Praha: Mladá fronta, 1980. info
 • MILLAROVÁ, S. Psychologie hry. Praha: Panorama, 1978. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Umění odpočívat. 1. vyd. Praha: Práce, 1978. 208 s. URL info
 • BAKALÁŘ, Eduard. I dospělí si mohou hrát. Vydání 1. Praha: Pressfoto, 1976. 194 stran. URL info
 • ZAPLETAL, Miloš. Encyklopedie her : 1000 her v tělocvičně, na hřišti, na louce, ve městě, v terénu, v místnosti. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1973. 242 s. URL info
 • HUIZINGA, J. Homo ludens : o původu kultury ve hře. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1971. 226 s. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Jak vést letní tábor. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1969. 264 s. URL info
 • ZAPLETAL, Miloš. Pokladnice her : 116 nejlepších stolních her z celého světa. Praha: Mladá fronta, 1968. 246 s. URL info
Výukové metody
Praktická výuka, presentace, diskuse, skupinové projekty, samostudium
Metody hodnocení
Seminář (workshop – pracovní dílna) Ukončení: zápočet Požadavky k získání zápočtu: 1. výstup - vedení skupiny: Vedení aktivity - (Nácvik vedení skupiny pod přímou supervizí lektorů a skupiny s následnou zpětnou vazbou) 2. výstup - zpracování 10 metodických listů v rámci vybraného tématu
Navazující předměty
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz
viz interaktivní osnova
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.