SKPA002 Educational Research Methodology

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course provides an introduction into fundamental ways of inquiry in educational science. Doctoral students are confronted with following issues: object, method, language, theory, knowledge, etc. in educational science. They should understand the specific nature of quantitative and qualitative methodology a be able to propose a research project in their field of study.
Výstupy z učení
After completing the course, the student is able:
- to acknowledge the specific nature of ways of inquiry in educational science;
- to reflect challenges linked with constituting the field of study and research methodology in educational science;
- to grasp the phenomena of educational reality through the language of education;
- to differentiate various types of research and research design;
- to propose and justify his/her own research project;
- to reflect a follow methodological standard in the field.
Osnova
 • To understand (Verstehen) and to explain (Erklären) as fundamental ways of inquiry in educational science: "Geisteswissenschaften" and "Science" and their methodology: hermeneutic/idiographic and nomothetic approach.
 • Constituting the field of study in Educational Science: evolving Philosophy of Education, Educational Science, and Practical Pedagogy.
 • Educational Science in cooperation with Philosophy, Sociology, Psychology ... and consequences for methodology – developing of interdisciplinarity and transdisciplinarity.
 • Theory and practice relations and the nature of pedagogical knowledge: layman knowledge, practical professional knowledge, research-based knowledge; descriptive knowledge, explanatory knowledge, evaluative knowledge, knowledge for change, knowledge for improvement.
 • The language of education and Educational Science: words and terminology at the edge of natural language, professional language, and scientific language.
 • Types of research in Educational Science: basic and applied research and development, quantitative and qualitative research, strategic and action research, monodisciplinary and interdisciplinary research, laboratory and field research, transversal and longitudinal research etc.
 • Research designs typical for Educational Science: experiment, action research, case study, video study, questioning etc.
 • Planning, realizing and evaluating research in Educational Science.
 • Standards of (methodological) quality of inquiry in Educational Science.
Literatura
  povinná literatura
 • Švaříček, R., & Šeďová, K. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.
 • Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál.
 • Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.
 • Brezinka, W. (2001). Východiska k poznání výchovy. Úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. Brno: L. Marek.
 • Švec, Š. et al. (2009). Metodologie věd o výchově. Kvantitativně-scientistické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu. Brno: Paido.
 • Fajkus, B. (2005). Filosofie a metodologie vědy. Vývoj, současnost a perspektivy. Praha: Academia.
 • Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks: Sage.
 • Ondrejkovič, P., & Majerčíková, J. (2012). Vysvetlenie, porozumenie a interpretácia v spoločenskovednom výskume. Bratislava: VEDA.
 • Najvar, P., Najvarová, V., Janík, T. & Šebestová, S. (2011). Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido.
 • Creswell, J. W. (2001). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River: Pearson/Merrill Prentice Hall.
 • Maňák, J., Švec, V., & Švec, Š. (Eds.), (2005). Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido.
 • Pelikán, J. (2011). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum.
  doporučená literatura
 • Tippelt, R. & Schmidt, B. (Eds.), (2010). Handbuch Bildungsforschung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Janíková, M. & Vlčková, K. et al. (2009). Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: Paido. (kap. 1 a 2).
 • Disman, M. (1993). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.
Výukové metody
lecturing, discussing, project proposing and justifying
Metody hodnocení
Evaluation of the dissertation project in written form and oral examination of methodological knowledge and skills.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.