SPDC005 Poruchy psychického vývoje

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SPDC004 Psychologie handicapu || SPD4_PPS1 Patopsychologie 1
Předmět navazuje na předmět Psychologie handicapu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na předmět Psychologie handicapu a výrazně prohlubuje jeho obsah. Vede posluchače k chápání etiologie a patogeneze duševních poruch a k popisu a klasifikaci psychických poruch v oblasti vědomí, kognitivních procesů, paměti a pozornosti, emotivity, inteligence, vůle, pudů, jednání, motivace a osobnosti. Akcentuje se psychologický, pedagogický a sociální pohled na danou problematiku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Umět se orientovat v závažnějších poruchách osobnosti dětí, mládeže a dospělých
- Znát negativní působení faktorů užšího i širšího sociálního prostředí pro rozvoj patologických poruch
- Umět se orientovat v odborné literatuře v oboru psychologie naší i zahraniční a v elektronických databázích
Osnova
 • 1.Psychologie osob s postižením
  2.Somatická nemoc jako psychologický problém. Subjektivní obraz nemoci. Psychosomatika.
  3. Poruchy a onemocnění nervového systému a jejich psychologické důsledky. Epilepsie. Mozková obrna.
  4.Postižení zrakové, sluchové, pohybové, narušená komunikační schopnost.
  5. Demence a mentální retardace. Schizofrenie a pervazivní vývojové poruchy.
  6.Úzkostné a posttraumatické poruchy.
  7.Afektivní poruchy. Poruchy příjmu potravy.
  8.Poruchy v oblasti sexuality.
  9.Sebepoškozování a suicidium. Poruchy osobnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • PUGNEROVÁ, Michaela a Jana KVINTOVÁ. Přehled poruch psychického vývoje. Vydání 1. Praha: Grada, 2016. 293 stran. ISBN 9788024754529. URL info
 • Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie. Edited by Johann Borchert. Göttingen: Hogrefe - Verlag für Psychologie, 2000. xxxi, 1055. ISBN 3801712273. info
  doporučená literatura
 • RABOCH, Jiří. Duševní zdraví a životní styl : psychiatrie životním stylem. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2019. 295 stran. ISBN 9788020455017. info
 • PAYK, Theo R. Psychopathologie : vom Symptom zur Diagnose : mit 77 Abbildungen und 7 Tabellen. 4., vollständig überarbeit. Berlin: Springer, 2015. x, 326. ISBN 9783662455302. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2012. 870 s. ISBN 9788026202257. info
Výukové metody
Seminární práce 10 stran A4. Teoretická příprava.
Metody hodnocení
Seminární práce a diskuse.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.