MSBK_NRD1 Řečové dovednosti 1 - NJ

Pedagogická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/2/0. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základního povědomí o běžných jazykových situacích, znalosti řečových prostředků, nutných k realizaci řečových intencí. Dále pak osvojení dovednosti mluvení v dialogu a monologu na konverzační témata: osobnost, životní styl, rodina a soukromé vztahy, denní plán, zdraví a bydlení. Důležité je i vytvoření základních návyků a strategií pro poslech s porozuměním s akcentem na fonetickou stránku jazyka.
Osnova
  • 1. Nácvik dovednosti zahájit, vést a ukončit dialog na témata, která se týkají každodenního života a osobnostní charakteristiky. 2. Nácvik slovní zásoby k uvedeným tématům a strategie osvojování si slovní zásoby. 3. Rozvoj dovednosti poslechu s porozuměním. 4. Rozvoj dovednosti psaní. 5. Čtení textů s porozuměním.
Literatura
  • HÄUBLEIN, G. a kol. Memo. Wortschatz- und Fertigkeitstraining zum Zertifikat Deutsch als Fremdsprache. Berlin, München: Langenscheidt, 1997. 200 s.
  • DALLAPIAZZA, R.M. a kol. Tangram Z. Ismaning: Hueber, 2001. 128 s.
  • DRMLOVÁ, D., HOMOLKOVÁ, B., KETTNEROVÁ, D., TESAŘOVÁ, L. Německy s úsměvem nově. Plzeň: Fraus, 2003.
Výukové metody
Studenti se aktivně účastní praktických jazykových cvičení.
Metody hodnocení
Předpokladem pro udělení zápočtu je vedení dialogu mezi dvěmi komunikačními partnery na naznačená témata bez předchozí přípravy a písemný test lexikálních struktur k jednotlivým tematickým celkům.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
1. Příprava monologu na zadané téma 2. Písemná charakteristika vlastní osobnosti 3. Četba zadaného textu a vypracování úkolů ke čtení s porozuměním Sebehodnocení na základě deskriptorů Jazykového portfolia úrovně B1 pro produktivní dovednosti, B1/B2 pro receptivní dovednosti.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.