SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (cvičící)
Mgr. Viola Hubačová Pirová (cvičící)
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6001/01: každé liché pondělí 8:25–10:05 učebna 24, K. Bartošová, L. Škarková
SZ6001/02: každé liché pondělí 10:15–11:55 učebna 24, K. Bartošová, L. Škarková
SZ6001/03: každé sudé pondělí 13:00–14:40 učebna 24, K. Bartošová, L. Škarková
SZ6001/04: každé sudé pondělí 10:15–11:55 učebna 34, K. Lojdová, J. Lukas
SZ6001/05: každé sudé pondělí 13:00–14:40 učebna 34, K. Lojdová, J. Lukas
SZ6001/06: každé sudé pondělí 10:15–11:55 učebna 39, R. Pospíšil, T. Škubalová
SZ6001/07: každé sudé pondělí 13:00–14:40 učebna 39, R. Pospíšil, T. Škubalová
SZ6001/08: každé sudé pondělí 15:45–17:25 učebna 39, R. Pospíšil, T. Škubalová
SZ6001/09: každé liché úterý 13:00–14:40 učebna 39, J. Krása, E. Trnová
SZ6001/10: každé sudé úterý 8:25–10:05 učebna 39, J. Krása, E. Trnová
SZ6001/11: každou lichou středu 10:15–11:55 učebna 39, J. Bradová, T. Kohoutek
SZ6001/12: každou sudou středu 13:00–14:40 učebna 39, H. Horká, T. Kohoutek
SZ6001/13: každou sudou středu 14:50–16:30 učebna 39, H. Horká, V. Hubačová Pirová
SZ6001/14: každé sudé pondělí 8:25–10:05 učebna 24, K. Bartošová, L. Škarková
SZ6001/15: každé sudé pondělí 10:15–11:55 učebna 24, K. Bartošová, L. Škarková
SZ6001/16: každé liché pondělí 13:00–14:40 učebna 24, K. Bartošová, L. Škarková
SZ6001/17: každé liché pondělí 10:15–11:55 učebna 34, K. Lojdová, J. Lukas
SZ6001/18: každé liché pondělí 13:00–14:40 učebna 34, K. Lojdová, J. Lukas
SZ6001/19: každé liché pondělí 10:15–11:55 učebna 39, R. Pospíšil, T. Škubalová
SZ6001/20: každé liché pondělí 13:00–14:40 učebna 39, R. Pospíšil, T. Škubalová
SZ6001/21: každé liché pondělí 15:45–17:25 učebna 39, R. Pospíšil, T. Škubalová
SZ6001/22: každé sudé úterý 13:00–14:40 učebna 39, J. Krása, E. Trnová
SZ6001/23: každé liché úterý 8:25–10:05 učebna 39, J. Krása, E. Trnová
SZ6001/24: každou sudou středu 10:15–11:55 učebna 39, J. Bradová, T. Kohoutek
SZ6001/25: každou lichou středu 13:00–14:40 učebna 39, H. Horká, T. Kohoutek
SZ6001/26: každou lichou středu 14:50–16:30 učebna 39, H. Horká, V. Hubačová Pirová
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6601 The Introduction into Education and Psychology Exercise )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět má studentům sloužit k orientaci při vstupu především do praktické problematiky učitelské a asistentské profese. V návaznosti na přednášky z Úvodu do pedagogiky a psychologie je cílem prohloubit některá z témat, které jsou relevantní pro učitele a asistenty pedagoga. Na úrovni konkrétních úkolů by měl předmět podporovat komplexnější chápání problémů jak z hlediska psychologie tak i pedagogiky. Na seminářích bude probíhat řízená diskuse na základě zadaného textu (po domácí přípravě). V rámci přípravy na semináře budou využívány některé jednoduché diagnostické nástroje, které si studenti vyzkoušejí sami na sobě. Výsledky těchto metod mohou studenti využít jako součást studentského portfolia. Výstupy z učení: • Student se učí reflektovat sám sebe, své působení ve výchovně-vzdělávacím procesu, potřeby žáků a výchovně-vzdělávací proces.
• Student rozumí pojmu sebereflexe a významu sebereflexe v profesi učitele a asistenta pedagoga.
• Dokáže vyhledat pedagogické a psychologické publikace a porozumět jim.
• Student dokáže vytvořit krátký odborný text, umí citovat dle citační normy APA.
• Dokáže vymezit pedagogiku a psychologii a kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga či učitele.
Osnova
 • Hlavní témata (osnova):
 • 1.-2. Seznámení, očekávání a potřeby studentů, motivační video, diskuse k videu.
 • 3.-4. Proces výchovy a vzdělávání: charakteristiky, významy, vlastní zkušenosti. Temperament a výchova – formulace doporučení pro učitele na základě výsledků z testu temperamentu a na základě vlastních zkušeností.
 • 5.-6. Využitelnost poznatků pedagogiky a psychologie v učitelské a asistentské profesi – příklady. Aktuální témata pedagogických profesí (např. standard učitele aneb kdo je dobrý učitel?).
 • 7.-8. Učitel – jeho profese, identita a vývoj. Konfrontace s výzkumným sdělením. Sebereflexe učitele (studenta učitelství) – reflexe výchovně vzdělávacího profesu a vlastní role v něm.
 • 9.-10. Tvorba profesního portfolia studenta učitelství (asistenta pedagoga, učitele).
 • 11.-12. Pedagogika jako věda - interaktivní práce s výzkumným textem. Psychologie jako věda - srovnání populárního článku s odborným. Znaky odborného textu.
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2009. 481 s. ISBN 9788073675035. info
 • VALIŠOVÁ, Alena a Hana KASÍKOVÁ. Pedagogika pro učitele. 2007. ISBN 978-80-247-1734-0. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 9788020014993. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 356 s. ISBN 9788024608419. info
  doporučená literatura
 • Úvod do pedagogiky
 • ZIMBARDO, Philip G. Moc a zlo : sociálně psychologický pohled na svět. Edited by Jiří Fiala - Martina Klicperová-Baker. Praha: Moraviapress, 2005. 199 s. ISBN 8086181804. info
 • ATKINSON, Rita L. Hilgard's introduction to psychology. Edited by Carolyn D. Smith. 13th ed. Fort Worth: Harcourt College, 2000. xxiii, 768. ISBN 015508044X. info
 • PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky : úvod do studia oboru. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 269 s. ISBN 8071783994. info
 • JŮVA, Vladimír a Vladimír JŮVA. Úvod do pedagogiky. 3. dopl. vyd. Brno: Paido, 1997. 108 s. ISBN 80-85931-39-7. info
Výukové metody
diskuse, skupinová práce, domácí práce
Metody hodnocení
Zápočet:
min. 70% aktivní účast na realizovaných seminářích;
prezentace vybraného tématu;
vypracování semestrální práce (témata: 1. Jak si představuji dobrého učitele; 2. Kritické zhodnocení odborného a populární textu).
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.