FJ1043 Syntax 1 - seminář

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1043/01: Po 13:00–13:50 učebna 67, V. Bakešová
Předpoklady
FJ1034 Morfologie 1 seminář && FJ1035 Morfologie 2 || FJB_MO1S Morfologie 1 - seminář && FJB_MO2S Morfologie 2 - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům pochopit skladbu francouzské věty, její specifika, funkce slovních druhů ve větných členech a zákonitosti shody podmětu s přísudkem; dále analyzovat souvětí v koordinačních i subordinačních vztazích a vysvětlit slovosled v jednotlivých druzích vět.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: ovládat terminologii potřebnou pro syntaktickou analýzu věty; porozumět stavbě jednoduché věty a souvětí se zaměřením na vztah syntaxe a morfologie; interpretovat postupy užívané v syntaktické analýze; rozpoznat typy vět a souvětí; určit větné členy a slovosled; analyzovat typologii promluvy.
Osnova
 • 1. Druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací a zvolací). Věty kladné a záporné. 2. Věta jednoduchá jednočlenná, dvoučlenná, holá a rozvitá, vyjádření věty jednočlenné (slovesem, jiným slovním druhem). 3. Věta rozvinutá s podmětem všeobecným, neurčitým, neosobní vazby. 4. Věta s přísudkem slovesným, slovesně jmenným, neslovesným. 5. Shoda přísudku s podmětem ce, la plupart, une foule, peu, ... (výrazy množství). 6. Slovní druhy (parties du discours) - terminologie a příklady. 7. Větné členy (membres de la proposition) - terminologie a příklady. 8. Souvětí souřadné, koordinační vztahy. 9. Souvětí podřadné : věty vedlejší dle funkce. Užití časů a způsobů ve větách vedlejších.
Literatura
  povinná literatura
 • DELATOUR, Y., JENNEPIN, D., LÉON DUFOUR, M., a kol. Grammaire. Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices niveau moyen. Paris : Hachette, 1987. 192 s. ISBN 2-01-016560.8.
 • HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. 3. vyd. Plzeň : Fraus, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8.
 • CADIO - CUEILLERON, J., FRAYSSINHES, J.-P., KLOTZ, L. a kol. Grammaire. Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices niveau supérieur I. Paris : Hachette, 1992. 176 s. ISBN 2-01-016289-7.
 • RIEGEL, Martin, Jean-Christophe PELLAT a René RIOUL. Grammaire méthodique du français. 6e édition. Paris: PUF, 2016. xliii, 110. ISBN 9782130732853. info
  doporučená literatura
 • BEAUJEU, C.-M., CARLIER A., MIMRAN, R., a kol. Grammaire. Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices niveau supérieur II. Paris : Hachette, 1987. 159 s. ISBN 2-01-016261-9.
 • GREVISSE, M. Le bon usage. 12. vyd. Paris : Duculot, 1993.1768 s. ISBN 2-08011-0588-0.
 • POISSON-QUINTON,S., MIMRAN,R., MAHÉO-Le COADIC, M. Grammaire expliquée du français. 1. vyd. Paris : CLÉ International, 2002. 430 s. ISBN 2-09-033703-6.
 • FABRE, Paul a Christian BAYLON. Grammaire systématique de la langue francaise : Avec des travaux practiques d application et ... Paris: Nathan, 1990. 286 s. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: docházka (min. 70%), domácí příprava, dva průběžné testy (za úspěšný výsledek se považují testy s minimálním průměrem 70 % správných odpovědí).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1042 Syntax 1.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.