SPk204 Inkluzivní didaktika

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/1.3. 16 hodin; obor Učitelství SP pro ZŠ - 0/0/1 - 12 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
So 1. 12. 8:00–15:50 učebna 50, So 15. 12. 16:00–19:50 učebna 50
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o problematice vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v současném vzdělávacím systému České republiky. Dalším cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými vzdělávacími systémy v  zahraničí. Předmět by měl také přispět k osvojení teoretických znalostí nezbytných pro úspěšnou organizaci výuky v inkluzivní třídě vzhledem k typu postižení žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat základní informace o problematice vzdělávání žáků se SVP v kontextu inkluzivní didaktiky a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v současném vzdělávacím systému České republiky; - student bude schopen charakterizovat vzdělávacími systémy v  zahraničí a provést jejich komparaci. - student by měl být schopen na základě teoretických znalostí navrhnout úspěšnou organizaci výuky v inkluzivní třídě vzhledem k typu postižení žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Osnova
 • Osnova 1. Inkluzivní vzdělávání u nás a v zahraničí - vývoj a historie, české a mezinárodní dokumnety. 2. Definice pojmů (inkluze, inkluzivní učitel, inkluzivní prostředí aj.) 3. Systém vzdělávání s důrazem na inkluzivní vzdělávání. 4. Individualizace a diferenciace v procesu edukace v inkluzivním prostředí. 5. Okruh žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - podmínky vzdělávání (žáci s narušenou komunikační schopností; se specifickými poruchami učení a chování; se zrakovým postižením; se sluchovým postižením; žáci s epielpsií (tj. s chronickým onemocněním); s  mentálním postižením a SPAS; s tělesným postižením, s těžkým postižením). 6. Klinický obraz vybraných nemocí - neurovývojové vady a hyperkynetické poruchy. 7. Didaktické otázky ke kooperativnímu a autoregulovanému učení. 8. Materiální a organizační podmínky pro realizaci inkluzivního vzdělávání, individuální podpora učení ve škole. 9. Strategie hodnocení v inkluzivní škole. 10. Strategie pro samostatné učení, styly učení a strategie individuální podpory.
Literatura
  povinná literatura
 • Ošlejšková, H., Vítková, M. et atl. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 1. vydání, Brno: MU, 2013, ISBN 978-80-210-6673-1
 • Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu, 1. vydání, Brno: MU, 2013, ISBN 978-80-210-6678-6
  doporučená literatura
 • Hájková, V., Strnadová, I. Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada, 2010. 217 s. ISBN 978-80-247-3070-7.
 • Lechta, V. (ed.). Základy inkluzivní pedagogiky. Vydání první. Praha : Portál, s.r.o., 2010. s. 435. ISBN 978-80-7367-679-7.
 • HAVEL, Jiří. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 256 s. ISBN 978-80-210-7150-6. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 207 s. ISBN 978-80-210-6527-7. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení (ed). Brno. Brno: MU, 2005. 152 s. Paido. ISBN 80-210-3613-3. info
Výukové metody
Seminář, interaktivní diskuse a příklady dobré praxe.
Metody hodnocení
Témata k diskusi (seminární práci): Jedno z nabízených témat zpracuje jen ten student, který se nezúčastnil jedné z dvou realizovaných výuk - dne 1.12. a 15.12.2018. 1. Modelový individuální vzdělávací plán žáka / studenta se speciálními vzdělávacími potřebami. 2. Příprava vyučovací hodiny v modelové inkluzivní třídě s využitím osvojených výukových strategií. 3. Na modelovém případu promyslet materiálně-technická a organizační opatření nezbytná pro úspěšnou integraci modelového žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 4. Jak připravit podklady pro interview s rodiči žáka se SVP. 5.Podmínky integrace a inkluze v základním vzdělávání v zahraničí (pro studenty na Erasmu). Písemný test - 40 otázek. Pro splnění je nutné 75 % správných odpovědí. Seminární práce bude odevzdána do odevzdávárny předmětu, v rozsahu 3 - 5 (A4) stran.
Informace učitele
Další informace budou sděleny na začátku výuky vyučujícím.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.