SPkK06 Speciálněpedagogická diagnostika logopedická

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/3.3. 40 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 5. 10. 8:00–15:50 učebna 60, Pá 26. 10. 8:00–15:50 učebna 56, Pá 9. 11. 8:00–15:50 učebna 56, So 24. 11. 8:00–15:50 učebna 56
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá základní poznatky o diagnostice narušené komunikační schopnosti a metodách, které lze v rámci speciálně pedagogické diagnostiky použit. V rámci předmětu budou prezentovány možnosti mezioborové spolupráce, zařazena budou praktická cvičení zaměřená na orientační analýzu komunikační schopnosti.
Výstupy z učení
Na základě absolvování předmětu student:  se orientuje v možnostech mezioborové spolupráce v rámci komplexní diagnostiky narušené komunikační schopnosti a poradenství poskytovaném ve školských poradenských zařízeních;  zná základní postupy diagnostiky narušeného komunikační schopnosti;  umí popsat základní metody diagnostiky narušené komunikační schopnosti.
Osnova
  • Hlavní témata (osnova):  Vymezení problematiky narušené komunikační schopnosti.  Model logopedického vyšetření.  Obecné postupy logopedického vyšetření.  Mezioborová spolupráce.  Spolupráce s dítětem, žákem s narušenou komunikační schopností.  Charakteristika metod a postupů využívaných v naší logopedické praxi.  Metody a postupy využívané v diagnostice porozumění řeči.  Metody a postupy využívané v diagnostice řečové produkce.  Metody a postupy využívané v diagnostice dílčích složek.  Tvorba záznamového archu.  Případové studie – prezentace diagnostických postupů, diskuse.  Prezentace pomůcek a materiálů – diskuse.
Literatura
  • Další tituly odborné literatury jsou uvedeny níže
  • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2006, 229 s. edice psychologické a pedagogické literatury. ISBN 80-247-1110-9. info
  • VITÁSKOVÁ, Kateřina a Alžběta PEUTELSCHMIEDOVÁ. Logopedie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 182 s. ISBN 8024410885. info
  • LECHTA, Viktor. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, 359 s. ISBN 8071788015. info
  • LECHTA, Viktor. Logopedické repetitórium : teoretická východiska súčasnej logopedie, moderné prístupy. Bratislava: SPN, 1990, 278 s. ISBN 80-08-00447-9. info
Výukové metody
seminář, diskuse, domácí příprava
Metody hodnocení
Zpracování případové studie, zpracování pomůcek a materiálů dle pokynů vyučující a jejich prezentace; předmět je ukončen testem (podmínkou úspěšného zvládnutí je 75% správných odpovědí).Ve výuce je požadována 70% účast.
Informace učitele
Bytešníková, I., Horáková, R., Klenková, J. (2007) Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. Dvořák, J. (1998) Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou: Edice Logopaedia clinica. Dvořák, J. (1999) Slovní patlavost-verbální dyspraxie. Žďár nad Sázavou: Edice Logopaedia clinica. Gangale, D. C. (2004) Rehabilitace orofaciální oblasti. Praha: Grada Publishing. Klenková, J. (2006) Logopedie. Praha: Grada Publishing. Klenková, J. (2000) Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově opožděných dětí. Brno: Paido. Klenková, J., Kolbábková, H. (2002) Diagnostika předškoláka-správný vývoj řeči dítěte. Brno: MC nakladatelství. Lechta, V. (2004) Koktavost. Praha: Portál. Lechta, V. a kol. (2003) Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál. Lechta, V. a kol. (2005) Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál. 17 Lechta, V. (2002) Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál. Lechta, V. (1990) Logopedické repetitorium. Bratislava. Mikulajová, M., Rafajdusová, I. (1993) Vývinová dysfázia. Špecifický narušený vývin reči. Bratislava. Lechta, V. (1990) Logopedické repetitorium. Bratislava. Lechta, V. a kol. (2003) Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál. Monatová, L. (2000) Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido. Neubauer, K. (1997) Poruchy řečové komunikace u dospělých osob. Asociace klinických logopedů ČR. Přinosilová, D. (2007) Diagnostika ve speciální pedagogice. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. Přinosilová, D. (2000) Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno: MU. Vašek, Š. (1984) Špeciálněpedagogická diagnostika a prognostika. Bratislava. Vohradník, M. (2001) Poruchy řečové komunikace u velofaryngeální insuficience. Dolní Břežany: Scriptorium. Časopisy: Speciální pedagogika, časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Vydává PdF UK v Praze.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.