SPp213 Prevence a intervence závislostního chování

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/4/0. obor SPAN 0/2/0. 3 kr. (plus 3 za zk). obor SPAN ukončeno k - 3 kredity; ostatní zk - 6 kreditů. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp213/01: St 16:00–19:50 učebna 4, P. Kachlík
Předpoklady
Je předpokládána znalost základního pojmosloví oboru, anatomie a funkce lidského organismu na středoškolské úrovni. Podle podnětů studentů se učitel soustředí na obtížnější a aktuální témata.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti prevence a epidemiologie závislosti, osvojit si techniku zpracování m minimálního preventivního programu používaného na školách a získat kompetence týkající se možností intervence v oblasti poradenství a při léčbě drogových závislostí. Očekávané výstupy: student zná základní pojmy oboru, anatomie a funkce lidského organismu; zná základní pojmy z oblasti prevence a epidemiologie závislostí; umí zpracovat minimální preventivní program na škole; má kompetence týkající se možností intervence v oblasti poradenství a při léčbě drogových závislostí.
Osnova
 • Hlavní témata (osnova): • Základní pojmy a souvislosti z oblasti prevence a epidemiologie závislostí. • Historie, rozčlenění, charakteristika a aplikace prevence. • Význam prevence pro společnost a pro jednotlivce, organizace zabývající se prevencí, léčbou, resocializací. • Možnosti nabídky a uplatňování prevence v ČR a v zahraničí, dosavadní zkušenosti. • Minimální preventivní program, jeho rozpracování, aplikace ve školách. • Metodika preventivní práce s vybranými populačními skupinami, komunitní prevence. • Efektivita prevence, její význam, sledování a hodnocení, významné preventivní programy. • Drogová epidemiologie (vznik, vývoj, význam, náplň oboru, možnosti studia drogové scény). • Studium sociálně patologických jevů v populaci, současný stav a vývoj drogové scény v ČR a ve světě. • Možnosti intervence - poradenství a léčba drogových závislostí. • Trestní odpovědnost a současná legislativa v oblasti omamných a psychotropních látek a jedů.
Literatura
  povinná literatura
 • FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie : závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. 2., rozšířené a aktualiz. Praha: Grada Publishing, 2014. 231 stran. ISBN 9788024750460. info
 • KALINA, Kamil. Základy klinické adiktologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 388 s. ISBN 9788024714110. info
 • SEKOT, Aleš. Úvod do sociální patologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 195 s. Fakulta sportovních studií. ISBN 978-80-210-5261-1. info
 • ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Drogová epidemiologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 95 s. ISBN 8024407094. info
 • KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti 2 :mezioborový přístup. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003. 343 s. ISBN 80-86734-05-6. info
 • KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti : mezioborový přístup. 1. vydání. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003. 319 stran. ISBN 8086734056. info
  doporučená literatura
 • KRAUS, Blahoslav a Jolana HRONCOVÁ. Sociální patologie. Vyd. 2. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. 325 s. ISBN 9788074350801. info
 • MÜHLPACHR, Pavel. Sociální patologie. 2001. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 104 s. ISBN 80-210-251. info
 • Závislost známá neznámá. Edited by Jiří Heller - Olga Pecinovská. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 162 s. ISBN 80-7169-277-8. info
 • PRESL, Jiří. Drogová závislost : může být ohroženo i Vaše dítě? 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 1995. 88 s. ISBN 808580025X. info
 • RUDGLEY, Richard. Kulturní alchymie : omamné látky v dějinách a kultuře. Translated by Jiří Zavadil. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996. 205 s. ISBN 8071061182. info
Výukové metody
Teoretická příprava z doporučených tištěných a elektronických informačních zdrojů. Zpětná vazba – studenti mohou během přednášky vznášet dotazy, připomínky, náměty na diskusi. V případě nutnosti je možno tyto podněty podrobněji rozebrat v konzultačních hodinách vyučujícího.
Metody hodnocení
K absolvování předmětu je vyžadován písemný test o 30 otázkách v rozsahu sylabu. Odpovědi jsou nabízeny uzavřenou formou, správná je právě jedna z několika uvedených. Je třeba dosáhnout nejméně 50 % správných odpovědí.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: obor SPAN ukončeno k; ostatní zk
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují studenti specializace etopedie a specializace speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SPp213