SPDC004 Patopsychologie 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz vede posluchače k chápání etiologie a patogeneze duševních poruch a k popisu a klasifikaci psychických poruch v oblasti vědomí, kognitivních procesů, paměti a pozornosti, emotivity, inteligence, vůle, pudů, jednání, motivace a osobnosti. Akcentuje se psychologický, pedagogický a sociální pohled na danou problematiku
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Umět vyložit základní pojmy patopsychologie a psychopatologie zaměřené na speciální pedagogiku a pro potřebu pracovníků pomáhajících profesí
- Znát základní kategorie související se zátěžovými životními situacemi
- Znát vztahy mezi tělesnými a psychickými poruchami a některým kvalitativním abnormalitám v oblasti kognice a osobnosti.
Osnova
 • 1. Úvod, vymezení, obsah předmětu
  2. Psychologická problematika nemocných a zdravotně postižených
  3. Etiologie duševních poruch a jejich klasifikace
  4. Stres, vyhoření, únava
  5. Frustrace, trauma, deprivace, krize
  6. Poruchy vědomí
  7. Poruchy vnímání
  8. Poruchy pozornosti
  9. Poruchy intelektu
  10. Poruchy emocí
  11. Poruchy myšlení
  12. Poruchy pudů
  13. Poruchy vůle a volního jednání
  14. Poruchy paměti
  15. Poruchy osobnosti
Literatura
  povinná literatura
 • PUGNEROVÁ, Michaela a Jana KVINTOVÁ. Přehled poruch psychického vývoje. Vydání 1. Praha: Grada. 293 stran. ISBN 9788024754529. 2016. URL info
 • OREL, Miroslav. Psychopatologie : nauka o nemocech duše. 2., aktualizované a doplně. Praha: Grada. 338 stran. ISBN 9788024755168. 2016. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie : pro psychology a speciální pedagogy. Edited by Mojmír Svoboda. Vyd. 2. Praha: Portál. 317 s. ISBN 9788026202165. 2012. URL info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.