SPDC004 Psychologie handicapu

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní orientaci v psychologické problematice nemocných a zdravotně postižených a v psychologii handicapu. Předmět je koncipován široce s využitím řady teoretických a praktických oborů zejména medicínských (psychiatrie, neurologie a dalších) a je zaměřen do speciální pedagogiky, psychologie, event. sociologie a ve svých cílech sleduje pomoc postiženým lidem a jejich uplatnění v životě.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Umět vyložit základní pojmy psychologie handicapu, patopsychologie, psychopatologie zaměřené na speciální pedagogiku a potřebu pracovníků pomáhajících profesí
- Znát základní kategorie související se zátěžovými situacemi
- Znát vztahy mezi tělesnými a psychickými poruchami a k některým kvalitativním abnormalitám v oblasti kognice a osobnosti
Osnova
 • 1.Vymezení předmětu. Psychologie handicapu, patopsychologie a psychopatologie.
  2.Norma, normalita a abnormalita. Modely abnormálního chování.
  3.Zdraví a nemoc.
  4.Etiologie a patogeneze psychických poruch.
  5.Náročné životní situace. Deprivace. Frustrace. Konflikt. Trauma. Krize. Stres.
  6.Zvládání zátěžových situací. Copingové strategie.
  7.Duševní zdraví a životní styl. Prevence. Resilience.
  8.Kvalita života.
  9.Popis a klasifikace poruch psychických funkcí v oblasti vědomí, pozornosti, vnímání, myšlení a inteligence, emotivity a motivace, vůle, pudů a osobnosti. Akcentuje se psychologický, pedagogický a sociální pohled na danou problematiku.
Literatura
  povinná literatura
 • OREL, Miroslav. Psychopatologie : nauka o nemocech duše. 2., aktualizované a doplně. Praha: Grada. 338 stran. ISBN 9788024755168. 2016. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie : pro psychology a speciální pedagogy. Edited by Mojmír Svoboda. Vyd. 2. Praha: Portál. 317 s. ISBN 9788026202165. 2012. URL info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Vydání třetí. Praha: Portál. 279 stran. ISBN 9788073675684. 2009. URL info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 260 s. Spisy Pedagogické fakulty MU svazek č. 107. ISBN 978-80-210-4434-0. 2007. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci. Vyd. 1. Praha: Grada. 198 s. ISBN 8024701790. 2002. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie, Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ a Stanislav ŠTECH. Psychologie handicapu. 2. vyd. Praha: Karolinum. 230 s. ISBN 8071849294. 2000. info
  doporučená literatura
 • WEIS, Robert. Introduction to abnormal child and adolescent psychology. 3 edition. Los Angeles: Sage. xxviii, 65. ISBN 9781506339764. 2018. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5., rozš. a přeprac. Praha: Portál. 870 s. ISBN 9788026202257. 2012. info
 • LANGMEIER, Josef a Zdeněk MATĚJČEK. Psychická deprivace v dětství. Vyd. 4., dopl., V nakl. Karo. Praha: Karolinum. 399 s. ISBN 9788024619835. 2011. URL info
 • PAYNE, Jan. Kvalita života a zdraví. Vyd. 1. V Praze: Triton. 629 s. ISBN 8072546570. 2005. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.