SPk132 Jednopřípadové studie pro bakalářskou práci

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SPk126 Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit nejčastěji používané výzkumné strategie ve speciální pedagogice se zaměřením na výzkum jednoho či několika málo subjektů pro využití v bakalářských pracích studentů speciální pedagogiky. Vzhledem k vysoké míře interindividuálních rozdílů mezi subjekty, která je dána jak jejich typicky velkou heterogenitou, tak často nízkým počtem srovnatelných subjektů, se ve speciálně pedagogické metodologii často využívá jak kvalitativních, tak smíšených nebo kvantitativních výzkumných strategií s nízkým počtem informantů, respondentů nebo subjektů. V rámci předmětu budou představeny základní náležitosti pro tvorbu případových studií, akčního výzkumu a experimentálních studií s vnitrosubjektovými plány s několika málo nebo pouze jedním subjektem výzkumu.
Výstupy z učení
Studenti porozumí možnostem aplikace výzkumných strategií s jedním nebo několika málo subjekty. Dokážou vysvětlit výhody a nevýhody tohoto přístupu. Studenti budou schopni vybrat vhodnou výzkumnou strategii a připravit projekt výzkumu pro svou bakalářskou práci.
Osnova
  • 1. Výzkum s malým počtem subjektů nebo jedním subjektem (N1) – možnosti využití 2. Využití N1 výzkumných strategií v kvalitativním výzkumu 3. Využití N1 výzkumných strategií v kvantitativním výzkumu 4. Využití N1 výzkumných strategií ve smíšeném výzkumu 5. Případové studie - koncipování projektu případové studie; výběr zkoumaných subjektů, jevů a institucí; sběr dat; 6. Případová studie - analýzu dat; interpretování získaných výsledků; možnosti zobecňování získaných výsledků; sepisování a zveřejňování případové studie. 7. Akční výzkum s nízkým N 8. Experiment s nízkým N – možnosti využití vnitrosubjektového designu 9. Validita a reliabilita vnitrosubjektového designu 10. Vnitrosubjektové designy využívané ve speciální pedagogice
Literatura
    povinná literatura
  • HENDL, Jan a Jiří REMR. Metody výzkumu a evaluace. Vydání první. Praha: Portál, 2017, 372 stran. ISBN 9788026211921. info
  • Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Translated by Petr Bakalář, Illustrated by Ján Ferjenčík. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010, 255 s. ISBN 9788073678159. URL info
    doporučená literatura
  • YIN, Robert K. Case study research and applications: Design and methods. SAGE Publications, 2017.
  • ODOM, Samuel L., et al. Research in special education: Scientific methods and evidence-based practices. Exceptional children, 2005, 71.2: 137-148.
  • MERTENS, Donna M. a John A. MCLAUGHLIN. Research and evaluation methods in special education. Thousand Oaks: Corwin Press, 2004, xiv, 275. ISBN 0761946535. info
Výukové metody
Seminář, praktický nácvik kroků při vytváření výzkumného projektu
Metody hodnocení
Zpracování projektu výzkumu s jedním subjektem
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023.