VZpM32 Problematika ochrany a podpory zdraví

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ucelení a prohloubení poznatků z oblasti ochrany a podpory lidského zdraví.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: formuluje hlavní problémy z oblasti lidského zdraví, jeho ochrany a podpory, identifikují a charakterizují preventabilní faktory ovlivňující zdraví; informace aktivně aplikuje ve svém životě a zdůvodňuje jejich význam, aktivně vyhledává nové informace a kriticky je hodnotí; identifikuje a charakterizuje rizikové faktory ovlivňující zdraví; chápe význam rodiny a školy jako významných prvků ovlivňujících zdraví jedince a celé populace; vyjmenuje hlavní preventivní programy ve světě a v České republice, popíší jejich obsah a význam.
Osnova
 • 1. – 2. Prevence. Význam primární a sekundární prevence pro populační zdraví. Hlavní preventivní programy ve světě a v České republice. 3. – 4. Geografické rozdíly v úmrtnosti a nemocnosti ve světě a v České republice. 5. – 8. Analýza prevence hlavních zdravotních rizik. Chronické neinfekční nemoci – epidemiologie, etiologie, prevence. 9. – 10. Podpora zdraví jako kombinace výchovy a aktivit vedoucích k tvorbě podmínek podporujících zdraví. 11. – 12. Rodiče a pedagogové jako nejvýznamnější aktéři podpory zdraví. Dle možnosti realizace seminářů: HOBIT,7x o alergiích, Normální je nekouřit.
Literatura
  povinná literatura
 • www.szu.cz
 • Zdraví 2020 : národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, 2014. [106] s. ISBN 9788085047479. info
  doporučená literatura
 • Program podpory zdraví ve škole : rukověť projektu Zdravá škola. Edited by Miluše Havlínová. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 275 s. ISBN 8071782637. info
  neurčeno
 • REISSMANNOVÁ, Jitka a Marie NEJEDLÁ. Program Škola podporující zdraví - úvod. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie, 2015. 104 s. ISBN 978-80-7422-406-5. info
 • REISSMANNOVÁ, Jitka. Škola podporující zdraví - integrující principy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie, 2015. 104 s. ISBN 978-80-7422-406-5. info
 • WASSERBAUER, Stanislav. Výchova ke zdraví : pro vyšší zdravotnické školy a střední školy. 2. uprav. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2000. 47 s. ISBN 8070711450. info
 • KOTULÁN, Jaroslav. Zdravotní nauky pro pedagogy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 258 s. ISBN 8021021799. info
 • KOTULÁN, Jaroslav a Drahoslava HRUBÁ. Preventivní lékařství :učební text pro lékařské fakulty. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 207 s. ISBN 80-210-0563-7. info
 • KOTULÁN, Jaroslav, Drahoslava HRUBÁ a Vladimír BENCKO. Preventivní lékařství :učební text pro lékařské fakulty. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 285 s. ISBN 80-210-0336-7. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou teoretických seminářů a praktických cvičení dle sylabu předmětu.
Metody hodnocení
Odborná rozprava nad možnostmi ochrany a podpory zdraví pro různé populační skupiny.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/VZpM32