VZpVP1 Podpora zdraví v osobním životě

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. et Mgr. Dana Dlouhá, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví – Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 14:00–14:50 učebna 30
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student rozumí působení faktorů, které podporují zdraví, nebo naopak zdraví poškozují, a dokáže poskytnout laickou první pomoc. Získané poznatky dovede využít v osobním životě i ve své budoucí profesi.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student chápe souvislost mezi zdravím a podporou zdravého životního stylu.
Osnova
  • 1. Co ovlivňuje naše zdraví (zdraví a jeho definice, determinanty zdraví a jejich působení (vnitřní neovlivnitelné, vnější ovlivnitelné), životní styl, prvky životního stylu, příklady rizikových a protektivních faktorů životního stylu v souvislosti s CHNI, zdravotní stav obyvatel ČR, střední délka života kontra délka dožití ve zdraví, základní doporučení životního stylu v souvislosti následných přednášek...). 2. Výživa a zdraví (souvislost výživy a zdraví - CHNI, alimentární nákazy, alergie, intolerance, averze, neofobie, pravidelnost, pestrost - pomocí pyramidy výživy). 3. Současná výživová doporučení (přiměřenost - čtení etiket), základní výživová doporučení, pravda versus výživové mýty, jednoduché hodnocení vlastní výživy). 4. Poruchy přijmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, ortorexie, jak je lze rozpoznat a jak lze pomoci). 5. Pohyb jako životní potřeba (vývoj svalstva, motorický vývoj, utváření pohybové způsobilosti, působení pohybu na osobní zdraví, optimální zdatnost a zdraví). 6. Pohybový režim podporující zdraví (pohybový režim dětí, mládeže, dospělých, seniorů, individuální pohybové programy, pohybová aktivita zdravotně oslabených). 7. Laická první pomoc 1 (bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, aspirace cizího tělesa, vnitřní a vnější krvácení, poranění pohybového aparátu). 8. Laická první pomoc 2 (neúrazové urgentní stavy – infarkt, mrtvice, diabetes-hypoglykemie, otravy, křečové stavy, alergické reakce). 9. Reprodukční zdraví, problematika HIV/AIDS (pohlavně přenosné nemoci, antikoncepce, prevence rakoviny varlat a děložního čípku, prevence HIV/AIDS). 10. Prevence tzv. civilizačních onemocnění (prevence kardiovaskulárních onemocnění, metabolický syndrom, prevence onkologických onemocnění – střeva, prsu, plic). 11. Podpora psychického zdraví (zátěžové a kritické situace v životě člověka, jejich zvládání, posttraumatická porucha, posttraumatický růst, laická krizová intervence, účinné metody podpory psychického zdraví). 12. Problematika závislostí (závislost, psychologické souvislosti a specifika různých forem návykového chování, následky závislostí, motivace k pozitivní změně).
Literatura
    doporučená literatura
  • www.anabell.cz
  • www.starneme-uspesne.cz
  • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Vydání třetí. Praha: Portál, 2009. 279 stran. ISBN 9788073675684.
  • www.szu.cz
  • Pohyb a výživa. Šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. Dostupné z: https://pav.rvp.cz/filemanager/userfiles/Edukacni_materialy/1_pohyb_a_vyziva_web.pdf
  • JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Zdravotně preventivní pohybové aktivity. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8891-7.
Výukové metody
Teoretická příprava; přednášky doplněné ilustrativními fotografiemi nebo videoukázkami, odbornými videoprogramy a studijními materiály; samostudium.
Metody hodnocení
Kolokvium – rozprava o problematice studijního předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2024.