CJp042 Literatura pro mládež

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJp042/01: St 14:00–14:50 učebna 36, M. Šubrtová
CJp042/02: St 11:00–11:50 učebna 34, M. Šubrtová
CJp042/03: St 12:00–12:50 učebna 39, M. Šubrtová
CJp042/04: St 8:00–8:50 učebna 56, M. Šubrtová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají literárněhistorický přehled o proměnách české literatury pro děti a mládež od počátků do současnosti. Důraz je kladen na podobu aktuální knižní produkce určené dětem. Na základě vytvořeného literárněhistorického povědomí budou studenti schopni interpretovat a kriticky reflektovat literární tvorbu pro děti.
Výstupy z učení
Studenti jsou po absolvování předmětu schopni orientovat se ve vývoji literatury pro mládež v kontextu společenského dění a celonárodní literatury, jsou obeznámeni s jejím zlatým fondem. Dokáží analyzovat díla z různých žánrových oblastí (včetně obrazových narativů a uměleckonaučné produkce), rozpoznávat autorské strategie. Studenti umí zformulovat a obhájit hodnotící kritéria pro literárněkritické posouzení literatury pro mládež a aplikovat je v literárněkritické a pedagogické praxi.
Osnova
 • Žánrová diferenciace a synkretičnost v literatuře pro děti a mládež: - poezie - pověsťová literatura - příběhy ze života dětí - dobrodružná próza a próza s dívčí hrdinkou - literatura s historickou a přírodní tematikou - obrazové narativy
Literatura
  povinná literatura
 • Janoušek, Pavel, ed. a Čornej, Petr, ed. Dějiny české literatury 1945-1989. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007-2008. 4 sv. ISBN 978-80-200-1527-3. Pouze kapitoly o literatuře pro děti a mládež.
 • TOMAN, Jaroslav. Konstanty a proměny moderní české poezie pro děti. České Budějovice, 2008. ISBN 9788090424722. Pouze s. 16-21, 28-33, 34-38, 47, 72-74, 78-80, 85-86, 93-94, 97-98, 104-105, 126, 129, 146, 150-156, 159-160, 182-183, 210-217.
 • ŠUBRTOVÁ, Milena a kol. Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 456 s. ISBN 978-80-7277-506-4. Pouze s. 13-35; dále jednotlivá hesla dle potřeby.
 • URBANOVÁ, Svatava a Milena ROSOVÁ. Žánry, osobnosti, díla. 3. upr. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. ISBN 8070426047. Pouze s. 9-25, 53-61, 76-85, 114-119, 126-127, 131-143, 161-166, 179-186, 203-207, 215-219, 225-231.
 • ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). Fairy tales in the Czech literature for children and youth (1990-2010). In Milena Šubrtová a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 11-63. Publikace NMU-37/11-02/58. ISBN 978-80-210-5692-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011. info
  neurčeno
 • Náhradní obsah: URBANOVÁ, Svatava. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století : reflexe české tvorby a recepce. Olomouc: Votobia, 2004. 457 s. ISBN 8070426683. Pouze s. 123-166, 225-239, 322-324.
Výukové metody
Studenti si budou seminární formou (rozbory a interpretace vybraných děl) prohlubovat znalosti z literatury pro mládež. Budou schopni identifikovat a analyzovat styl výrazných osobností literárního procesu v daném období. Studenti dále budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích (tolerovány 2 absence) a průběžný test jsou prerekvizity k připuštění ke zkoušce. Tematické okruhy ke zkoušce jsou zveřejněny v prvním týdnu semestru v IS. Předpokladem k úspěšnému zvládnutí zkoušky je znalost historického kontextu (minimálně na úrovni absolventa SŠ) a literárněhistorických souvislostí s národní a světovou literaturou, dále schopnost interpretace literárních děl na základě vlastní četby (viz seznam povinné četby). Ukončení: písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.