FC6001 Úvod do oborových didaktik

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC6001/Kombi01: So 14. 11. 11:00–13:50 učebna 1, So 12. 12. 10:00–12:50 učebna 1, So 9. 1. 8:00–9:50 učebna 1, P. Pecina
FC6001/Prez01: Út 10:00–11:50 učebna 58, P. Pecina
Předpoklady
! NOWANY ( Fy6001 Seminář k učitelské praxi 2 , HL6001 Seminář k učitelské praxi 2 , HV6001 Seminář k učitelské praxi 2 , CH6001 Seminář k učitelské praxi 2 , KL6001 Seminář k učitelské praxi 2 , OV6001 Seminář k učitelské praxi 2 , AJ6001 Seminar on Practice 2 , Bi6001 Seminář k učitelské praxi 2 , CJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 , De6001 Seminář k učitelské praxi 2 , Kv6001 Seminář k učitelské praxi 2 , MA6001 Seminář k učitelské praxi 2 , NJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 , RJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 , RV6001 Seminář k učitelské praxi 2 , SP6001 Seminář k učitelské praxi 2 , TE6001 Seminář k učitelské praxi 2 , Vi6001 Seminář k učitelské praxi 2 , VV6001 Seminář k učitelské praxi 2 , Ze6001 Seminář k učitelské praxi 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Anotace: Úvod do oborových didaktik je zaměřen na vymezení didaktiky odborných předmětů a praktického vyučování v systému pedagogických věd. Dále je pozornost věnována procesu výuky odborných předmětů a vybraným stěžejním oblastem oborové didaktiky (cíle a obsah výuky, technologie výuky). Předmět je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti aplikace obecně didaktických poznatků na výuku odborných předmětů. Cíl předmětu: Na konci kurzu bude student schopen charakterizovat didaktiku odborných předmětů na středních školách, stanovit cíle do výuky odborných předmětů, definovat vyučovací principy ve výuce odborných předmětů. Dále potom stanovit obsah a prostředky vyučování ve výuce odborných předmětů, vymezit výukové metody, formy a materiální prostředky ve výuce odborných předmětů.
Osnova
 • 1. blok: Oborové didaktiky v systému pedagogických věd, středoškolské odborné vzdělávání, didaktika odborných předmětů. 2. blok: Proces výuky odborných předmětů, typy a fáze vyučovacího procesu. Motivace žáků. Uplatňování didaktických zásad, pouček a pravidel ve výuce odborných předmětů. 3. blok: Výukové cíle ve výuce odborných předmětů. Uspořádání učiva v učebních dokumentech. Základní, rozšiřující a prohlubující učivo odborných předmětů. 4. blok: Vyučovací metody využívané ve výuce odborných předmětů, činitelé ovlivňující volbu metod. Klasické výukové metody ve výuce odborných předmětů. Aktivita, samostatnost a tvořivost žáků v odborných předmětech, učební úlohy. Aktivizující a komplexní výukové metody ve výuce odborných předmětů. Organizační formy ve výuce odborných předmětů. Didaktická technika a učební pomůcky používané ve výuce odborných předmětů.
Literatura
  doporučená literatura
 • OURODA, S. Oborová didaktika. Brno: MZLU, 2000. ISBN 80-7157-477-5.
 • PECINA, Pavel. Didaktika odborných předmětů I.Výuková opora. Brno: PdF MU, 2015. 122 s. info
 • FRIEDMANN, Zdeněk a Pavel PECINA. Didaktika odborných předmětů technického charakteru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 88 s. ISBN 978-80-210-6300-6. info
 • ČADÍLEK, Miroslav a Aleš LOVEČEK. Didaktika odborných předmětů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. 173 s. info
  neurčeno
 • ĎURIS, M., STEBILA, J., ŽÁČOK, L. Didaktika odborných predmetov 1. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bella, 2011. ISBN 978-80-557-0269-8
 • Vaněček D., et al. Didaktika technických odborných předmětů. Praha: ČVUT, 2016. ISBN 978-80-01-05991-3
 • PECINA, Pavel. Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 213 s. Odborné a technické vzdělávání, svazek 1. ISBN 978-80-210-8677-7. URL info
Výukové metody
Konzultace, přednáška.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem. Požadavky k udělení kolokvia: - Vypracování kolokviální práce v rozsahu 4 - 8 stran podle pokynů vyučujícího. - Absolvování kolokviální písemné práce. Minimální úspěšnost: 70% správných odpovědí.
Informace učitele
Studijní literatura: BAJTOŠ, J. Didaktika technických predmetov.Žilina: Žilinská univerzita, 1999. ISBN 80-7000-646-7 ĎURIS, M., STEBILA, J., ŽÁČOK, L. Didaktika odborných predmetov 1. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bella, 2011. ISBN 978-80-557-0269-8 LOVEČEK, A.; ČADÍLEK, M. Didaktika odborných předmětů. Brno: 2005 MAŇÁK, J. ŠVEC,V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003 MOJŽÍŠEK, L. Didaktika.Teorie vzdělání a vyučování. Praha: SPN, 1998. VANEČEK, D., et al. Didaktika technických odborných předmětů. Praha: ČVUT, 2016. ISBN 978-80-01-05991-3
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FC6001