SPk543 Poruchy chování 2 - poradenství, diagnostika a intervence

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 30. 10. 8:00–13:50 učebna 51, Pá 20. 11. 8:00–13:50 učebna 51, Pá 27. 11. 8:00–13:50 učebna 24, So 5. 12. 8:00–13:50 učebna 51
Předpoklady
Poruchy chování 1 - poradenství, diagnostika a intervence
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je posílit kompetence studentů v oblasti speciálněpedagogické intervence. Naučit je pracovat se základními intervenčními technikami v individuální/skupinové práci s dítětem s problémy/s poruchami chování v podmínkách rodiny, školy, institucionální výchovy.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu bude student uplatňovat strategie intervence v případové práci na systémové/skupinové/individuální úrovni.
Osnova
 • • Pedagogické poradenství a intervence ve výchovně vzdělávacím procesu etopedie, vymezení poradenství ve vztahu k sociální práci
 • • Inkluzivní trendy v institucionální výchově/Standardy ústavní výchovy/Kontext individuální intervence
 • • Koncept resilience a inkluze ve speciálněpedagogické intervenci
 • • Specifika intervence v kontextu odlišných potřeb cílové skupiny: Internalizované poruchy chování/Extrenalizované poruchy chování
 • • Metody intervence - formy, témata
 • • Intervence 3P
Literatura
  povinná literatura
 • Rieger, Z. (2011) Návrat k rodině a domů – příprava na odchod z ústavní péče. (1. vyd.) Praha: Portál.
 • PETERKOVÁ, Michaela. Kurz dobré nálady : lépe zvládejte emoční propady a výkyvy. Illustrated by Libor Drobný. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 115 stran. ISBN 9788026210146. info
 • PACNEROVÁ, Helena. Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. Vydání první. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2015. 57 stran. ISBN 9788074811388. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • ČERVENKA, Karel a Věra VOJTOVÁ. Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 109 s. ISBN 978-80-210-6617-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk and with behavioural disorders. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 193 s. ISBN 978-80-210-6134-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: Press Muni, 2010. 330 s. pedagogická. ISBN 978-80-210-5159-1. info
 • AYERS, Harry, Don CLARKE a Anne MURRAY. Perspectives on behaviour : a practical guide to effective interventions for teachers. 2nd ed. London: David Fulton, 2000. xx, 108. ISBN 1853466727. info
  doporučená literatura
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. Vyd. 3. Praha: Portál, 2014. 390 s. ISBN 9788026207726. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 179 s. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • BĚHOUNKOVÁ, Leona. Fenomén odchodu do samostatného života dítěte vyrůstajícího v náhradní výchovné péči. Vyd. 1. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. 208 s. ISBN 9788074760204. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. 1.vyd. Brno: Muni Press, 2010. 336 s. ped. ISBN 978-80-210-5159-1. info
 • RIEGER, Zdeněk. Návrat k rodině a domů. Praha: Portál, 2009. 106 s. ISBN 9788073675448. info
Výukové metody
Diskuse v hodině, skupinové projekty, prezentace, seminární práce. Bloková výuka expresivních terapií. Případová práce. Samostudium.
Metody hodnocení
Zkouška, metodologie projektu/manuál pro práci se třídou - předcházení stigmatizace a vylučování žáka v riziku/s problémy/poruchami chování. Hodnocení 50:50
Navazující předměty
Informace učitele
doporučená literatura
Studie o právech dítěte. (1. vyd.) Brno: Česko-britská o.p.s., 2011.
Ševčík, D. (2011). Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence (1. vyd.) Praha: Portál.
Šolcová, I. (2009). Vývoj resilience v dětství a dospělosti. (1. vyd.) Praha: Grada Publishing
Reitmayerová, E., & Broumová, V. (2015). Cílená zpětná vazba: metody pro vedoucí skupin a učitele (Vydání třetí). Praha: Portál.
Felcmanová, L., Habrová, M., Katalog podpůrných opatření PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODU SOCIÁLNÍHO ZNEVÝHODNĚNÍ. http://inkluze.upol.cz/ebooks/katalog-szn/katalog-szn.pdf
Furman, B. (2015) Nikdy není pozdě na šťastné dětství: jak překonat minulost. (1. vyd.) Praha: Portál.
Kořínek, P. (2015) V panelech a bublinách: kapitoly z teorie komiksu. Praha : Akropolis
Křivohlavý, J. (2004). Jak přežít vztek, zlost a agresi. (1. vyd.) Praha: Grada Publishing, a.s.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.